Policies & Regulation

 1. สมาคมนี้ชื่อว่า “ สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ” ใช้อักษรย่อ “ ส.ส.จ. ” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า
  “Chulalongkorn University Demonstration School Alumni Association” และใช้อักษรย่อว่า “C.D.A.”
 2. สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร
 3. เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปพระเกี้ยวแบบที่ใช้ปักบนเสื้อนักเรียน อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยม มีชื่อภาษาไทยอยู่ใต้พระเกี้ยว
 4. วัตถุประสงค์ของสมาคม คือ
  1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และผดุงมิตรภาพระหว่างนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ
  2. เพื่อเป็นสื่อการติดต่อระหว่างมวลสมาชิก
  3. เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกและนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียน
  4. เพื่อส่งเสริมความสนใจในวิชาการและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของโรงเรียน
  5. เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาและการบันเทิง
  6. เพื่อกระทำการอื่นใดอันจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้วัตถุประสงค์ทุกประการไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  7. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของอาจารย์และนักเรียนในการพัฒนาความก้าวหน้า และเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
 5. สมาชิกของสมาคม มี 3 ประเภท คือ
  1. สมาชิกสามัญ
  2. สมาชิกวิสามัญ
  3. สมาชิกกิตติมศักดิ์
 6. ผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญ ต้องเป็นผู้ที่เคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
 7. ผู้สมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ ต้องเป็นผู้ที่
  1. ทำการสอนในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา หรือ
  2. กำลังศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ผู้ทรงเกียรติคุณ มีความรอบรู้หรือมีอุปการคุณแก่สมาคม หรือโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะ
  กรรมการยกย่องและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมใหญ่โดยมติไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกที่มาประชุมมี
  มติให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
 9. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องทำคำขอสมัครตามแบบ ยื่นต่อเลขานุการสมาคม
 10. ให้คณะกรรมการของสมาคมพิจารณาบุคคลผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก เมื่อเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกให้ แจ้งแก่ผู้สมัครทราบเป็นลายลักษณ์
  อักษร และปิดประกาศภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่คณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก
 11. คณะกรรมการมีอำนาจไม่รับผู้สมัครคนใดเข้าเป็นสมาชิกในเมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าการรับสมัครผู้นั้นอาจนำ ความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมได้ใน
  ภายหลัง โดยคณะกรรมการไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงเหตุ
 12. สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญและวิสามัญเริ่มตั้งแต่วันที่มาขอลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็น จำนวน 200 บาท สำหรับนักเรียน
  เก่าที่จบแล้วไม่เกิน 5 ปี และจำนวน 500 บาท สำหรับนักเรียน เก่าที่จบเกินกว่า 5 ปี
 13. สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อสมาชิก
  1. ตาย หรือ
  2. ลาออกโดยแจ้งเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการ
  3. คณะกรรมการของสมาคมพิจารณาให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการโดยมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการลงมติให้ลบชื่อออก
   จากทะเบียนสมาชิก ทั้งนี้คณะกรรมการต้องชี้แจงแสดงเหตุในการให้ออกแก่สมาชิกและคณะกรรมการต้องให้โอกาสตามสมควร
   แก่สมาชิกผู้นั้นแก้ข้อกล่าวหา
  4. ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิก ตามข้อ 7. ของข้อบังคับสมาคม
 14. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
  1. มีสิทธิเข้าฟังการประชุมและแสดงความคิดเห็น แต่สมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิเสนอญัตติ ออกเสียงลงคะแนนและได้รับการ
   เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
  2. มีสิทธิประดับเครื่องหมายของสมาคม
  3. มีสิทธิใช้สถานที่ของสมาคม โดยปฏิบัติตามระเบียบของสมาคมที่กำหนดไว้
  4. มีสิทธิที่จะรับประโยชน์จากสมาคม การกีฬา การบันเทิง และการอื่นซึ่งสมาคมจะจัดขึ้นสำหรับสมาชิกทั่ว ๆ ไป
 15. สมาชิกทุกคนมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมและระเบียบทั้งหลาย ซึ่งคณะกรรมการจะกำหนดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตาม
  ข้อบังคับนี้
 16. ไม่ว่ากรณีใด ๆ ห้ามสมาชิกใช้ชื่อของสมาคมหรือใช้สถานที่ของสมาคมเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือทาง การเมืองเป็นอันขาด
 17. การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมให้อยู่ภายใต้ความอำนวยการของคณะกรรมการ ซึ่งมีจำนวน ไม่ต่ำกว่า 12 คน และไม่เกิน 25 คน
  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญของสมาคม
 18. คณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน ของปีแรกและ สิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม ของปีที่สอง
 19. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด และกรรมการเลือกตั้งนายก สมาคม สำหรับตำแหน่งอื่น ๆ เช่น
  อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก ปฎิคม สาราณียกร นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และสวัสดิการนั้น นายกสมาคมจะเป็นผู้แต่งตั้งนักเรียนเก่า
  ทุกรุ่นมีสิทธิ ส่งผู้แทน 1 คน เพื่อเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการผู้แทนรุ่นมีสิทธิเสนอข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการแต่คณะกรรมการเท่านั้นที่มี
  สิทธิลง คะแนนเสียง กรรมการอันนอกจากที่กล่าวไว้ ให้คณะกรรมการจัดตั้งเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ และหรือชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์
  ในการบริหารกิจการของสมาคม คณะกรรมการมีอำนาจตั้งกรรมการที่ปรึกษา กรรมการชมรมและอนุกรรมการเพื่อดำเนินการใดๆ ได้
 20. กรรมการทุกคนดำรงตำแหน่งกิตติมศักดิ์
 21. คณะกรรมการมีอำนาจที่จะวางระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานใด ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
 22. ให้มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทุกคราวที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง
  ทั้งคณะก่อนถึงวาระก็ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้ง กรรมการคณะใหม่
 23. คณะกรรมการทั้งคณะย่อมพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระ เมื่อ
  1. ลาออกทั้งคณะ หรือ
  2. ที่ประชุมใหญ่ลงมติไม่ไว้วางใจ
 24. กรรมการแต่ละคนย่อมพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระ เมื่อ
  1. ขาดจากสมาชิกภาพ หรือ
  2. ลาออกจากตำแหน่ง หรือ
  3. ที่ประชุมใหญ่ลงมติไม่ไว้วางใจ เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ ถ้ากรรมการใดขาดประชุมคณะกรรมการโดยไม่ชี้แจงแสดงเหตุและโดย
   ที่ประชุมคณะกรรมการไม่สามารถทราบเหตุขัดข้องได้ถึง 3 ครั้งติดต่อกัน ให้ถือว่าการขาดประชุมเช่นนั้นเป็นการแสดงเจตนา
   ขอลาออกจากตำแหน่ง
 25. ในกรณีที่กรรมการผู้ใดพ้นจากตำแหน่งเฉพาะตัว หรือตำแหน่งกรรมการว่างโดยเหตุใดเหตุหนึ่งในระหว่างปี ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ
  ซ่อมแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงนั้น และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งซ่อมนี้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่ออกไปนั้น
  ชอบที่จะอยู่ได้
 26. ถ้าจำนวนกรรมการลดลงต่ำกว่า 12 คนระหว่างปีให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่เลือกตั้งกรรมการซ่อมแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงนั้น และ
  กรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งซ่อมนี้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ที่ออกไปนั้นชอบที่จะอยู่ได้
 27. องค์ประชุมกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการหรือไม่ น้อยกว่า 7 คน และให้ใช้ข้อบังคับว่าด้วย
  การประชุมใหญ่โดยอนุโลม
 28. ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีหนึ่งครั้งในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม
 29. การประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่อไปนี้
  1. เพื่อพิจารณารายงานกิจการของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของสมาคม ซึ่งคณะกรรมการคณะนั้นได้ทำงานมา
  2. เพื่อพิจารณาและอนุมัติบัญชีงบดุลสำหรับปีที่ล่วงมาแล้ว
  3. เพื่อเลือกตั้งผู้สอบบัญชี
  4. เพื่อปรึกษาพิจารณาอื่น ๆ
 30. การประชุมวิสามัญอาจมีขึ้นเพื่อการใด ๆ โดย
  1. มติ 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ
  2. เมื่อสมาชิกสามัญ ไม่น้อยกว่า 25 คน ร่วมกันร้องขอให้มีการประชุมวิสามัญเป็นหนังสือต่อเลขานุการ ในคำร้องเช่นว่านั้นต้อง
   แสดงเหตุผลและระบุหัวข้อประชุมด้วย ให้เลขานุการเรียกประชุมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เลขานุการได้รับคำร้องนั้น
   ถ้ามิได้มีการเรียกประชุมภายในกำหนดเวลาเช่นว่านั้น สมาชิกผู้ร่วมกันร้องขอย่อมมีอำนาจร่วมกันเรียกประชุมวิสามัญเองได้
 31. ในการเรียกประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญ เลขานุการต้องส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 15 วัน เป็นลายลักษณ์อักษรให้
  สมาชิกทราบถึงกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระ ประชุมไปยังสมาชิกทั้งมวลที่ปรากฏตามทะเบียน อย่างไรก็ดี ในกรณีรีบด่วน
  อย่างยิ่ง คณะกรรมการอาจส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมเช่นว่านั้น ล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน
 32. ในการประชุมใหญ่ทั้งปวง องค์ประชุมย่อมประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 50 คน ขึ้นไปหรือไม่น้อยกว่า 1/5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด แล้วแต่
  กรณีใดจะน้อยกว่ากัน
 33. ถ้าการประชุมครั้งใดไม่ครบองค์ประชุม ภายหลัง 1 ชั่วโมงหลังจากกำหนดเวลาประชุมก็ให้งดการ ประชุมนั้นเสียและถ้าไม่ใช่การนัดประชุม
  ที่เรียกตามคำขอร้องของสมาชิก และไม่ใช่สมาชิกเรียกเอง ตามข้อ 30 (2) ก็ให้นัดประชุมใหม่
  ภายในกำหนดที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
  ในการประชุมที่นัดใหม่นั้น มีสมาชิกมาประชุมมากน้อยเท่าใดก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมได้
 34. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่และจะต้องมีเสียงลงคะแนนไม่น้อย กว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่มา
  ประชุม
 35. การเสนอข้อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทำได้โดย
  1. กรรมการจำนวน 2 ใน 3 ของคณะกรรมการมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
  2. สมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า 1/5 ได้ยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ต่อคณะกรรมการให้เลขาธิการ สมาคมประกาศร่างแก้ไข
   เพิ่มเติมข้อบังคับไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานของสมาคมหรือแจ้งให้สมาชิกทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมใหญ่
 36. ให้คณะกรรมการรับผิดชอบในทรัพย์ และการเงินของสมาคมให้จัดให้มีบัญชีการเงินและทรัพย์สินของ สมาคมตามหลักการบัญชี ให้เป็นการ
  ถูกต้อง
 37. เงินทุกประเภทของสมาคม ต้องฝากไว้ในธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีฐานะมั่นคงในนามของสมาคม เหรัญญิกจะเก็บรักษาเงินสด ไว้ได้
  ไม่เกิน 5,000 บาท
 38. การสั่งจ่ายเงินของสมาคมจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ต้องให้นายกหรืออุปนายกหรือเหรัญญิก 2 ใน 3 คน ตำแหน่งนี้ ลงนามร่วมกัน
  พร้อมประทับตราสมาคม
 39. นายกมีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกินจำนวน 5,000 บาท เกินกว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงข้าง มากของที่ประชุมคณะกรรมการ
 40. เงินของสมาคมนั้นจะนำไปลงทุนแสวงหาประโยชน์ได้ก็แต่โดยอนุมัติของคณะกรรมการ
 41. ให้ทำบัญชีงบดุลประจำปีการเงิน ซึ่งสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 กันยายน บัญชีงบดุลนี้ต้องให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบรับรองแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติ
  ในที่ประชุมใหญ่ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ลงในงบดุลนั้นให้มีสำเนางบดุลเปิดเผยไว้ในสำนักงานของสมาคมในระหว่างเวลาเช่นว่านั้น
  เพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้ด้วย
 42. ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมใหญ่เลือกทุกปี ถ้าในระหว่างปีตำแหน่งผู้สอบบัญชีว่างลงด้วยเหตุใดก็ตาม คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  ใหม่แทนได้