รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 52

1. นางสาวกมลชนก ศรีเสมอ
2. นางสาวกฤติภัค สินธวานนท์
3. นายกฤษฏิ์ พัฒนะพันเลิศ
4. นายกษิดิษฐ์ คุณุปการ
5. นางสาวกัญจนพร กาญจนารักษ์
6. นางสาวกานต์สินี เทวปฎิคม
7. นายกิตติธัช ชูพระคุณ
8. นายกิตติรัช สังข์จุ้ย
9. นายก้องภพ ลี้มิ่งสวัสดิ์
10. นายขวพล พวงนาค
11. นายคริษฐ์ เฉลิมพันธ์พัฒน์
12. นายฆณาทัต เผ่าสวัสดิ์ยรรยง
13. นางสาวจงอรมน ทาบโลหะ
14. นายจิรายุ หลักสุวรรณ
15. นางสาวจีรภัทร กาญจนาคาร
16. นายฉันท์ชนก เดชะวงศ์สุวรรณ
17. นางสาวชนม์พืช ศรีพงษ์ณากุล
18. นายชนันพัฒน์ พนมวัน ณ อยุธยา
19. นางสาวชมพูนุท กีรติเตชากร
20. นายชยุตม์ โรจนสุนทร
21. นางสาวชลิตา พิริยสกุลพัฒน์
22. นายชวัลวิทย์ นิตยา
23. นายชวิน ช่วงชัยชัชวาล
24. นายชวิน บุญปราโมทย์
25. นางสาวชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์
26. นางสาวชินภัทร ลีนะบรรจง
27. นายญาณาธิป อิงคากุล
28. นางสาวญาณิศา กิตติธเนศวร
29. นางสาวญานิกา พัฒนไพศาลสิน
30. นางสาวฐณฐชา เมธีธัชกุล
31. นางสาวฐิติรัตน์ จูงใจ
32. นายฐิติวัฒน์ พัวจินดาเนตร
33. นายณกฤช เงื้อมผา
34. นางสาวณฐา เมฆานุวัฒน์
35. นายณฐาเดช ภู่สุนทรธรรม
36. นายณภัทร เล้าแสงฟ้า
37. นางสาวณัฎ์ฐริกา วชิรรัตนวงศ์
38. นายณัฏนนท์ นราประเสริฐกูล
39. นางสาวณัฐชยา ยิ้มถนอม
40. นางสาวณัฐชา ลิ่ววัฒนากรณ์
41. นางสาวณัฐฐา ศิริบูรณ์
42. นางสาวณัฐณิชา อิสระวาณิชย์
43. นางสาวณัฐธิดา ครุธน้อย
44. นางสาวณัฐพร มหิงษ์
45. นางสาวณิชารีย์ ชาญสิกขกร
46. นางสาวณิตยานันท์ กลิ่นหอมโสภณ
47. นางสาวณิตาภาส์ รัตนศิริวิไล
48. นางสาวณิรินทร์ธดา ทองไพบูรณ์
49. นายดลสิทธิ์ ศิริเตียวศรี
50. นายดิศรณ์ เอียดแก้ว
51. นายตันหน ตันติเวชกุล
52. นายถิรคุณ บุญเสริม
53. นายทินภัทร รณรงค์
54. นางสาวทิวาพร จันทรา
55. นายธนกร พิศนุภูมิ
56. นางสาวธนวรรณ โชคชนะชัยสกุล
57. นางสาวธนัชชา พูลสมบัติ
58. นายธนัตถ์ ลิ้มรัตนดำรงค์
59. นายธนิน ภิริยะกากูล
60. นางสาวธมน สว่างเนตร
61. นางสาวธัญธร โชคชนะชัยสกุล
62. นายธีรวัฒน์ ทองคำ
63. นางสาวนฎา สืบสงวน
64. นายนนทวรรษ อุปยโส
65. นายนนทวัฒน์ อุทกะปิณฑานนท์
66. นายนภ ชมพูทอง
67. นายนภดล ปัณฑโร
68. นางสาวนภสวรรณ ประดับการ
69. นายนรภัทธ ธนวิสุทธิ์
70. นายนรวิชญ์ เลิศวิริยจิตต์
71. นายนฤท บุนนาค
72. นางสาวนันท์นภัส มิตรภักดี
73. นางสาวนันท์นภัส อินทร์คง
74. นางสาวนีรชา นิธิภิญโญเลิศ
75. นางสาวปณัฏฐ์ธนียา จันทร์ขจร
76. นางสาวปณิธิภา อะมุตะคุ
77. นางสาวปภาดา มะโนทัย
78. นายปรัชญา มหามิตร
79. นายปรัชญ์ โยธาประเสริฐ
80. นางสาวปริชญา นุ่มโต
81. นายปวร ตุลวรรธนะ
82. นางสาวปัณฑิตา ทิวารี
83. นายปัณณทัต คุ้มชัยสกุล
84. นางสาวปัทมา หล่อยืนยง
85. นายปั้น ขอไพบูลย์
86. นางสาวปานชีวา สมชัยยานนท์
87. นายปิยพัฒน์ ฉัตรแก้วสุวรรณ
88. นางสาวปิยากร สมชัยยานนท์
89. นางสาวปุญญิศา จิระศุภโชค
90. นางสาวปุณยนุช เจนธรรมนุกูล
91. นางสาวปุณยภา มโนพาประเสริฐ
92. นายพงศธร เชาวกิจเจริญ
93. นายพบสุข บุญเสรฐ
94. นางสาวพรชีวา นุชพุ่ม
95. นายพร้อม พุทธศิริ
96. นางสาวพลอยจันทร์ มนตรีวิวัฒนชัย
97. นางสาวพัณณวดี บุญสนิท
98. นางสาวพิมพ์ชนก จำปาทิพย์งาม
99. นายพิสิฐพงศ์ บุญสม
100. นายพีรณัฐ อ่วมเลี้ยง
101. นายพีรวัส พันธ์มีเกียรติ
102. นายพีรวิชญ์ ปัญญายุทธศักดิ์
103. นายภวัต ติยาวิสุทธิ์ศรี
104. นายภวัต อมรพิทักษ์พันธ์
105. นางสาวภสินี ทองปลาเค้า
106. น.ส.ภัคจิรา บุญหงษ์
107. นางสาวภัทรปรียา แสงสว่าง
108. นางสาวภัทราพร พัชรตระกูล
109. นางสาวภัสร์นรี ภิรมย์โชติสิริ
110. นางสาวภัสร์มณิการ์ วาณิชยเศรษฐกุล
111. นางสาวภาวน์ รัตนาพต
112. นายภาสวิชญ์ ศักดิ์ศรี
113. นายภีม มัธยมจันทร์
114. นายภีมชัย เสวกสุริยวงศ์
115. นายภูพันธ์ พรสิลเกียรติ์
116. นายภูมิภัทร ศรีอัษฏาวุธกุล
117. นางสาวภูริสา ดำรงค์ศักดิ์กุล
118. นายภูรี ญาณวัฒน์
119. นางสาวมธุลีห์ คงคาน้อย
120. นางสาวมสฤณา ธนถาวรกิตติ์
121. นางสาวมัชฌิมา วงศ์สายสุวรรณ
122. นางสาวมีเลณี สุตัณฑวิบูลย์
123. นางสาวยุรดา บูรณสัจจะ
124. นายรชต เขียวขำแสง
125. นางสาวรมิดา ธีรวชิรกุล
126. นายรวินท์ บูรณสัจจะ
127. นายรวิภาส มณีเนตร
128. นางสาวรัชลัน ตันเจริญ
129. นางสาวรินรดา ตั้งกิจวานิชย์
130. นายวนัย ไพจิตร์
131. นายวรภูมี กุลมงคล
132. นางสาววรัตน์รดาธร สินทวีวงศ์
133. นายวรากร พวงศรีเจริญ
134. นายวรเมธ ธนาสายทิพย์กุล
135. นางสาววลิตา ภู่ประเสริฐ
136. นายวัชริศ จารึก
137. นายวิชญะ ภูมินาถ
138. นายวิชเญศ มณีภัคธร
139. นายวิศิษฎ์ คีตาชีวะ
140. นายวีรวิชญ์ วีร์วรวงศ์
141. นางสาวศันสนีย์ พรรคประพันธ์
142. นางสาวศิตา มณีนุษย์
143. นายศิรชัช จันทรา
144. นายศิวศิลป์ นันทวัฒน์ศิริ
145. นางสาวศุพิชญา นิยมธรรม
146. นางสาวศุภกานต์ กุลสถิตพร
147. นายศุภณัฐ ทรวดทรง
148. นายศุภณัฐ วงษ์วิริยะ
149. นายศุภโชค พิเศษนครกิจ
150. นายสมิทธิ รังสิยวัฒน์
151. นายสรศิลป์ นงค์พรหมมา
152. นางสาวสลิล เกิดโรจน์วงศ์กุล
153. นายสาธิต สุขในใบบุญ
154. นายสิทธิธร ปุยอ๊อก
155. นายสิทธิพันธ์ เกรียงศักดาชัย
156. นางสาวสิรรัฐ ชัยสัมฤทธิ์โชค
157. นางสาวสิริกาญจน์ ยอดวานิช
158. นางสาวสิรินดา ลิมทรง
159. นายสุขธนัท สุทธิวงศ์
160. นางสาวสุประวีณ์ ชลสายพันธ์
161. นางสาวหัฎฐะกมล หัตถโกศล
162. นางสาวอติญา โพธิ์นทีไท
163. นางสาวอติภา ฮวดศรี
164. นางสาวอธิชา สิงห์ทอง
165. นายอนพัช สารสิน
166. นายอนวัช อรรถจินดา
167. นางสาวอนาอีส อารีย์
168. นางสาวอภิชญา หลายพรประเสริฐ
169. นางสาวอภิชญา อายุการ
170. นางสาวอภิวัณ บวรรัตนเวช
171. นางสาวอภิษฐา ธนาสุทธิเสรี
172. นางสาวอรณิชา นาคะรัสมี
173. นายอัฒฐวัศ สัมพันธ์พานิช
174. นายอานันท์ เมธเศรษฐี
175. นายอิทธิวุฒิอิทธิวุฒิ ตั้งตรงศักดิ์
176. นางสาวอิศวรา ชาญศิลปกุล
177. นางสาวเกศญาณ์ หวลบุตตา
178. นายเกษมศิริ เกษมทรัพย์
179. นางสาวเขมณัฏฐ์ จิราธิวัฒน์
180. นางสาวเมษิณี ชีวินศิริวัฒน์
181. นายเวธน์ มโนจุรีหกุล
182. นายเศรษฐ์ ธารธนานนท์
183. นายเอกดำริ สภาพธรรม
184. นายแทนพงศ์ ตันเถียร
185. นางสาวแพรวมุกข์ อาทิตย์เรืองสิริ
186. นางสาวแพรวา กองพลพรหม
187. นางสาวแพรวา ธัญญกุลสัจจา
188. นายโศภิษฐ์ ก้าวกสิกรรม
189. นายไกรวิชญ์ สุโภภาค