รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 39

1. น.ส.กมลชนก จิวชัยศักดิ์
2. นายกรกฤษณ์ กิติสิน
3. น.ส.กฤตยา วงศ์บุญสิน
4. นายกฤษฎา สง่าเมือง
5. นายกวิน ธีรคุปต์
6. นายกษิดิ์เดช รัตนสมบูรณ์
7. นายกันตพัฒน์ พสุจรัสพงศ์
8. นายกานต์ธนิต วงวาส
9. นายกิตติธัช ตันนิรันดร
10. นายกิตติศร บุนนาค
11. น.ส.กิตต์ชนา สัมมาทิพย์
12. น.ส.กิตยานันท์ อังกินันทน์
13. น.ส.กุลพธู สุนทรารชุน
14. น.ส.ก่องกัญญ์ ไตรบรรจงศิลป์
15. น.ส.ขวัญฤดี สำราญเวทย์
16. นายคณวัฑฒ์ กลับศรี
17. นายคมศักดิ์ เหลืองเรืองรอง
18. น.ส.คริสติน่าธนาทิพย์ สุวรรณนาคร
19. นายฆนาคม โชติวรรณ
20. น.ส.จรรยาลักษณ์ เกียรติรัศมี
21. นายจริม วงศ์เสรีพิพัฒน์
22. น.ส.จริยาภรณ์ ศรนุวัตร
23. น.ส.จารุจิต ใบหยก
24. น.ส.จิตสุภา วัชรพล
25. น.ส.จิตอารี กุลสมบูรณ์
26. น.ส.จินตนา สุระวีระธรรม
27. น.ส.จิภาดา พฤกษาชลวิทย์
28. นายจิรชัย รุ่งเรืองศิลป์
29. นายจิรพล ศรีพาระกุล
30. น.ส.จิรารัตน์ กรึงไกร
31. น.ส.จุมพิตตา นุ่มลืมคิด
32. นายชนม์ชญงค์ ไตรรัตน์เกยูร
33. นายชนาพัทร์ มณีดุลย์
34. นายชนิทธิ สมประกิจ
35. น.ส.ชมพูนุช ชุ่มพุดซา
36. นายชยดล จั่นทอง
37. นายชฤต ภู่ศิริ
38. นายชัยภัทร์ หิรัญบูรณะ
39. นายชาญสิทธิ์ รมยะรุป
40. นายชานน ตุลยานนท์
41. น.ส.ชาริณี เชาวเดชา
42. นายชุติพงศ์ กี่สุขพันธ์
43. นายญาณินทร์ คงอุไร
44. น.ส.ญาดา วรวิสุทธิกูล
45. นายฐานิศร สิงห์ชินสุข
46. น.ส.ณัฎฐิกา ประสาทกุล
47. น.ส.ณัฏฐ์จิรา อัฏฏะวัชระ
48. นายณัฐพงศ์ รุจิรวนิช
49. นายณัฐพันธ์ ศุนาลัย
50. น.ส.ณัฐวีย์ อึ๊งพานิชย์
51. น.ส.ณัทธร เทพชาตรี
52. นายดนตร์ ประวีณเมธ
53. น.ส.ดราภดา​ โส​ตถิพิทักษ์​
54. นายดิชพงศ์ กาญจนวาสี
55. นายตะวัน พันธุ์พิพัฒน์
56. นายธงทัพ อินทรัมพรรย์
57. นายธนพล ธนมณฑล
58. นายธนวัต ปุณยกนก
59. น.ส.ธนัชพร อัครบวร
60. นายธนาคม เจียสกุล
61. นายธรณ์ อินทรประสาท
62. น.ส.ธัญญา จันทร์โอชา
63. น.ส.ธันยพร ตั้งจิตไพศาล
64. นายธันว์ อิทธิพานิชพงศ์
65. น.ส.ธีรนุช สัณหรัติ
66. นายนภัส วงศ์แพทย์
67. น.ส.นภัสนันท์ ธัชกุลอิศม์เดช
68. น.ส.นภา สถิตศาสตร์
69. น.ส.นรัมภา นวีภาพ
70. น.ส.นลัทพร แก้วเกตุ
71. น.ส.นิฎฐา จันทร์โอชา
72. น.ส.นิตยตา ปรีชาพรกุล
73. นายนิธิวัต วรรณศิริ
74. น.ส.นิสา แก้วเบญจกานต์
75. นายนโม กปิลกาญจน์
76. นายบุญประกอบ กี่สุขพันธ์
77. น.ส.ปณิธิดา ผ่องแผ้ว
78. น.ส.ปณิธิตา เอมอ่อง
79. น.ส.ปรางทิพย์ พรวัฒนะกิจ
80. นายปริตต์ เรืองวิเศษ
81. นายปรเมศร์ สุริยะอมาตยวดี
82. น.ส.ปวีณา ศิลปะนภาพร
83. นายปวีร์ คล่องเวสสะ
84. นายปัณฑาพล สมบุญธรรม
85. นายปัสสัทธิ ศุขสมิติ
86. น.ส.ปาจรีย์ เต็งอำนวย
87. น.ส.ปาลิตา ตันมณี
88. พันโทพงศธร ปียวรรณ
89. นายพงศ์ธาดา ไชยคุปต์
90. น.ส.พรรณศุภางค์ ประภาสะวัต
91. นายพฤทธ์ ชื่นพาณิชยกุล
92. น.ส.พลอยศรี อมรวัฒนา
93. น.ส.พัชรินทร์ ตั้งชัยสิน
94. น.ส.พัณณณารารัญ เกียรติรัศมี
95. นายพันธิตร หมอกพริ้ง
96. นายพัลลภัช กุลบุญ
97. นายพิชญา จำเริญจรัสวิทย์
98. น.ส.พินทุพร ตีรสวัสดิชัย
99. น.ส.พิมพกา ชวนะเวสน์
100. น.ส.พิมลพรรณ ทองอุ่น
101. นายพิสุทธิ์ วงศ์บูชาศิลป์
102. นายพีระพงษ์ พงษ์นาค
103. นายพุฒิพงศ์ เตชมานะชัย
104. นายภคพงศ์ ลีลาเธียร
105. นายภัคณิช พะลายานนท์
106. นายภัฐธฤต เมฆรักษาวนิช
107. คุณภัทธ์ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
108. น.ส.ภัทรพร ชวเดช
109. น.ส.ภัทรภรณ์ เอกอุฬารพันธ์
110. น.ส.ภิญญดา ทวีพรปฐมกุล
111. นายภูมิใจ ไชยวานิช
112. นายมนัสพล กาญจนจงกล
113. น.ส.มินตรา ลายสนิทเสรีกุล
114. นายยศยุทธ ดารกมาศ
115. นายรพี โรจน์วีระสิงห์
116. นายรวินท์ ลีละพัฒนะ
117. นายรัฐพล ถิ่นสำราญ
118. มล.รัมภาพันธุ์ ชุมพล
119. น.ส.รินรดา แสงพยัคฆ์
120. น.ส.ฤกษ์ระพี โสภณ
121. นายฤชุพงศ์ แสนพล
122. นายลักษมณ์ สาระยา
123. น.ส.ลิสา สิมะสาธิตกุล
124. นายลีวิลเลม วิศวชัยวัฒน์
125. น.ส.ล้อมดาว คงสมปราชญ์
126. น.ส.วธู วาสนสิริ
127. น.ส.วรรณพร ริจิรวนิช
128. นายวรรณวุฒิ เก่าเจริญ
129. น.ส.วรรณโศภิน อมาตยกุล
130. น.ส.วรารัตน์ กองทรัพย์โต
131. นายวรุตม์ สีหนาท
132. น.ส.วฤณ ฐิตาภิวัฒนกุล
133. น.ส.วสุมา จินตรัตน์
134. นายวัฒนพร ตั้งสง่า
135. นายวัธนภูมิ จารุภูมิ
136. น.ส.วันวิสาข์ วิวัฒนางกูร
137. นายวิชชา อุทัยรัตน์
138. นายวิชชาวัชร บูรพวงศ์
139. น.ส.วิญญ์รวี ช่อวิเชียร
140. น.ส.วิธิญญา กิจเลิศนภา
141. นายวิพรรธน์ อุดมกาญจนนันท์
142. น.ส.วิภาดา จิรพัฒนางกูร
143. น.ส.วิรสา ชาญวนิชวงศ์
144. น.ส.วิลาสินี อารีรักษ์
145. นายวิศรุต วิศวุตานนท์
146. นายวีรธรรมศ์ เพียรธรรม
147. นายวีรวิชญ์ สิรินิธิภัทร์
148. นายวีระพงศ์ แก้วญาน
149. นายวีศิลป์ ปุณณะภุม
150. นายวโนชัย ราชุรัชต
151. นายศรรัตน์ ปิติพานิช
152. น.ส.ศรวณีย์ สิงห์ทอง
153. น.ส.ศรัวรา จารยวงษ์กุล
154. น.ส.ศรีวรา อารยวงษ์กุล
155. นายศรุต กฤดิยานันต์
156. นายศวิษฐ์ อุทัยเฉลิม
157. น.ส.ศิริเนตร ดำรงพิศุทธิกุล
158. นายศิลปเวท คนธิคามี
159. น.ส.ศิวาพร ผลดีนานา
160. น.ส.ศิษฏา ศรีวงศ์สงวน
161. นายศุภดนัย ศุภผลศิริ
162. นายศุภภณ เรืองธุระกิจ
163. น.ส.ศุภรสิริ ศิริวิริยะกุล
164. นายสมิทธิ ชีวมงคล
165. นายสรรพวิทย์ จันทร์ศุภฤกษ์
166. น.ส.สริตา วิเชียรเนตร
167. นายสักกพันธ์ ธีรลักษณ์
168. นายสารพล ธีระชีพ
169. น.ส.สิริกาญจน์ ชัยวัชราภรณ์
170. น.ส.สิรินมาศ ศรีดาชาติ
171. น.ส.สิรินาถ มนัสไพบูลย์
172. น.ส.สุกุลภา วิเศษ
173. น.ส.สุธาสินี ธนโกเศศ
174. น.ส.สุพพร ฟูประทีปศิริ
175. น.ส.สุมาพร บุนนาค
176. นายสุระสิทธิ์ สันติเกษมสุข
177. นายอกนิษฐ์ ศรีสุทธิวงศ์
178. น.ส.อติพร เอียสกุล
179. นายอธิป อัศวพิริยานนท์
180. นายอภิคุณ ประสพทรัพย์
181. น.ส.อภิญญา ศานติเกษม
182. น.ส.อภิญญา มโนรุ่งเรืองรัตน์
183. น.ส.อรกาญจน์ ตันติเมธ
184. นายอรรคพล ฤทัยยานนท์
185. นายอรรณพ ทวีปรีชาชาติ
186. นายอรรถกวี เกิดผล
187. นายอริยธัช อินทร์ถมยา
188. นายอานนท์ ถวิลพิพัฒน์กุล
189. น.ส.อารยา เริงสำราญ
190. นายอารยุตม์ เชาวภานันท์
191. นายอาสาฬห์ พานิชกิจ
192. น.ส.อิษฎา ไศละสูต
193. นายเข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง
194. นายเจตธนา สิทธิประณีต
195. น.ส.เจตสุดา ถาวรศักดิ์เจริญ
196. นายเดชพล ชลประเสริฐ
197. นายเทอด พิธิยานุวัฒน์
198. น.ส.เนตรชนก จิตรวรนันท์
199. นายเนติ์ ตันประดิษฐ
200. นายเพรียว รักษาพราหมณ์
201. น.ส.เมทินี อินเจริญศักดิ์
202. น.ส.เวธนี สุนทรธำรง
203. นายเสกศิริ เด่นกิจกุล
204. นายเอกสิทธิ์ ภิญโญอนันตพงษ์
205. นายเอื้ออานพ ปิยะเกศิน
206. น.ส.โชติกา ขันติอาคม
207. นายโตน นาโคศิริ
208. น.ส.ใหม่ เลาหสุขเกษม