รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 32

1. น.ส.กมลชนก ตรีเทพจุลยากูล
2. นายกร สุพรรณโรจน์
3. น.ส.กรกช แสนสิงห์
4. น.ส.กรนันท์ ลิมปพยอม
5. น.ส.กรรณรส ศรีสุทธิวงศ์
6. น.ส.กรรณิการ์ แก้วสุจริต
7. นางกรรณิการ์ ดำรงค์พลาสิทธิ์
8. น.ส.กรัณฑ์ศรี ปราโมช ณ อยุธยา
9. นายกฤต ชัยกวิน
10. นายกฤษณ์ แสงวิเชียร
11. นายกฤษดา แทนสถิตย์
12. น.ส.กอบพร ธีรลักษณ์
13. นายกาจธนิต อังกินันทน์
14. นายกิตติพงศ์ มนูธรรม
15. นายกุลธัช บุญบงการ
16. น.ส.กุลรัตน์ คุ้มไพโรจน์
17. นายคชา บัวจรุญ
18. นายคมกฤช เชาวะวณิช
19. นายคมกฤช วสันติวงศ์
20. นายคมกฤษณ์ มณีดุลย์
21. นายคมศร ประกอบผล
22. นายคมสัน เข็มประสิทธิ์
23. นายคิดชอบ ศิริวิกุล
24. นายจักรพันธ์ วัชระชัยสุรพล
25. นายจิรเชต รอดพึ่งผา
26. นายจีระศักดิ์ พิทักษ์อรรณพ
27. นายจุฑาธัช สุดบรรทัด
28. นายชชาญ เจริญพงศ์
29. น.ส.ชญาดา กาญจนสาลักษณ์
30. น.ส.ชนนิษฏ์ ชาญศิลป์
31. น.ส.ชมพูนุท ศิลา
32. นายชยพงศ์ เบ้านุวงศ์
33. นายชยานนท์ ศรียงลัคนา
34. น.ส.ชลธร บุนนาค
35. นางชลาลัย จ่างโพธิ์
36. นายชัยพร ปิยภากร
37. น.ส.ชาดา เรืองรักษ์ลิขิต
38. นายชานนท์ วิไลยุค
39. น.ส.ชานิดา ศรีอาจ
40. นายชินวัฒน์ หรยางกูร
41. น.ส.ชุดา ศิริไพบูลย์สินธ์
42. น.ส.ชุติกา ศรีสุทธิยากร
43. น.ส.ชุตินันท์ โมรา
44. น.ส.ชุติภรณ์ ชัยธชวงค์
45. น.ส.ฐิตพร ลิมปิสวัสดิ์
46. น.ส.ฐิติพร คลังพหล
47. นายณภัทร กิจสำเร็จ
48. คุณณัชฌา ชาญวนิชวงศ์
49. น.ส.ณัฏฐชกันย์ ธนิสสนนทา(ฐปนีย์ ธนิสสรานนท์)
50. นายณัฐพล ตรรกบุตร
51. นายณัฐวุฒิ ดีมาก
52. นางณัฐินี โกษาคาร
53. น.ส.ณิชเบญญา จันทนจุลกะ
54. นางสาวดนพร จิตต์จรุงเกียรติ
55. นายดนย บุญทัศนกุล
56. น.ส.ดลหทัย จิระสิงห์
57. นางดาริษา สายปลื้มจิตต์
58. น.ส.ตวงทอง พิศาลบุตร
59. นายตวิษ ธนกิจสุนทร
60. นายตุลย์ วงศ์วิทวัส
61. น.ส.ทศยาพร นิตยะ
62. น.ส.ทอแสง เชาว์ชุติ
63. น.ส.ทิพย์วารี ศรีเมือง
64. นายทีฆ บุญจิตราดุลย์
65. นายธนกฤต เรืองสุข
66. นายธนธร ทั่งทอง
67. นายธนพล อัศวกุล
68. นายธนรัชต์ สงวนบุญ
69. น.ส.ธนาวัลย์ เอื้องามขำ
70. นายธีระ วสันติวงศ์
71. นายนคร ศิลปอาชา
72. น.ส.นพวรรณ โนมูระ
73. น.ส.นภวรรณ กาญจนารักษ์
74. น.ส.นภษร ฤทธารมย์
75. นายนรวัฒน์ ชุติวงศ์
76. คุณนราพร สมบูรณ์นะ
77. นายนรุตม์ เรืองสุข
78. น.ส.นวลแพร พลพงษ์
79. น.ส.นัทธ์ชนัน ปรีชาพรกุล
80. นายนันทวัฒน์ ลิมโปดม
81. น.ส.นิธิดา เมฆสุต
82. นายนเรศ ผ่าพรหม
83. น.ส.บงกช มลิลา
84. นายบวร ทรัพย์สิงห์
85. นายปกาสิต ปานปลั่ง
86. นางปกเกศ อุทัยพัฒน์
87. นางปณิชา ภัทรกิตติ์ธำรง (ธัญธิรา จันทรานุวัฒน์)
88. นางปณิชา (พัธริน) เหวียนระวี
89. นายปติ พุทธวิบูลย์
90. น.ส.ปทมวรรณ เพิ่มพูล
91. น.ส.ปนัดดา คฤหบดี
92. นายประกิจ ธรรมขจัดภัยกุล
93. นายประณัศเดช ตันติพงศ์
94. นายประวีร์ เตชะสิทธิ
95. นายปราชญ์ คุปรัตน์
96. นายปริญญา ทองยืน
97. นายปริญญา ณรงค์ธนรัฐ (จินะณรงค์)
98. นายปริย วิมลวัตรเวที
99. นายปรเมศวร์ รัมยากูร
100. น.ส.ปฤณา มโนมัยวิบูลย์
101. คุณปวีณา จงวิศาล
102. นายปิติรัฐ โอสถสภา
103. นายปิยพงษ์ พงษ์ประยูร
104. นายผองพัฒ กรีพร้อม
105. คุณพงศ์ระพี บรรจงศิลป
106. คุณพงศ์สุภัค วงศ์วิวัฒน์
107. น.ส.พจนา ชูศิลป์
108. นายพชร มัสยวาณิช
109. น.ส.พชราวลี ดามาพงศ์
110. น.ส.พรพิมล ตั้งกิติเสถียร
111. น.ส.พรรณธินี ลวนานนท์
112. นายพลพัฒน์ พงษ์สถิตย์
113. นายพลสันต์ พิสัยพันธ์
114. นายพศภณ วัฒนสมบัติ
115. นายพัชรพงศ์ สุนทรส
116. น.ส.พิชญารัตน์ เนียมบุบผา
117. นายพิชญ์ จันทรกมล
118. นายพิทย์ ยิ้มศิริ
119. นางพิมพ์พชา วณิชย์กอบจินดา
120. น.ส.พิมานรจิต คูวัฒนสุชาติ
121. นายพิริยะ วัชจิตพันธ์
122. นายพีร์ วิทูรพณิชย์
123. นายพุฒิพล ศุภทนต์
124. นายภพ เหลืองจามีกร
125. นายภรเอก มนัสวานิช
126. นายภัทร มามีเกตุ
127. นายภัทรพล พรินทร์
128. นายภัทร์กร วงศ์สวรรค์
129. นายภานุวัชร์ โลหชิตรานนท์
130. น.ส. ภาสุรีย์ จรรยารักษ์
131. นายมนศักดิ์ ปลอดโปร่ง
132. น.ส.มยุรา ป้อมแผง
133. น.ส.มรรษพร กรรณสูต
134. น.ส.มาลินี นุชประยูร
135. คุณมินตรา ติรณปริญญ์
136. นายยอดธัช พรรณสวัสดิ์
137. นายรวมพล โรจนกิจ
138. น.ส.รวิพร ช่วยจุลจิตร์
139. น.ส.รวิสุดา เยาว์ทุม
140. นาวาอากาศเอกรหัท จารยะพันธุ์
141. นายฤทธิวงค์ สาตรวาหา
142. นายวรพงศ วงษ์กะพันธ์
143. น.ส.วริศา พานิชเกรียงไกร
144. นายวรเศรษฐ์ ช่อวิเชียร
145. นายวศะ วงศ์ไชยบูรณ์
146. นายวามม์ แสงรัตนมณี
147. นายวารุตม์ กล่ำเสือ
148. นายวิชา อุดมกิจเดชา
149. นายวิน ประพินมงคลการ
150. น.ส.วิยุดา ลับไพรี
151. นายวิศิทธิ์ วัธรพรรณ
152. นายวุฒิวัส นำแสงวานิช
153. นายศรัณย์ กฤติยานันต์
154. น.ส.ศรัทธา อิศโรวุธกุล
155. นายศรีรักษ์ โภคาสถิตย์
156. น.ส.ศรุตา เบญจานุวัตรา
157. นายศิริพล เจียมวิจิตร
158. ทพ.ศิลา จิรวัฒโนทัย
159. นายสมิต ทวีเลิศนิธิ
160. นายสรรค์ ยศสุนทร
161. นายสรวิศ (ศรัณย์) วิจิตรเสถียร
162. นายสฤษฏ์มนทร์ เภาวิเศษ
163. นายสารัลย์ จันทร์แสงเพชร
164. นางสิตมน ผลดี
165. นายสิทธิ วัฒนายากร
166. น.ส.สิริลักษณ์ ฤทธารมย์
167. นายสุทธิชัย ศาสตร์สุข
168. นายสุทธิพงษ์ อธิคมนันทะ
169. นายสุพิชญ์ สงวนงาม
170. นายสุรพงษ์ ศรีไกรวิน
171. นานสุรพล คงสมบูรณ์
172. นายสุรวิญญ์ สุวรรโณดม
173. น.ส.สุรัชดา สายวรรณะ
174. นายสุเมธ รอดบุญ
175. นายอติชาต สิงห์ทอง
176. นายอนุชา อารีพรรค
177. นายอภิคุปต์ ประสพทรัพย์
178. น.ส.อภิรดี จริยารังษีโรจน์
179. น.ส.อมรา พรหมณะ
180. น.ส.อมลยา ผุสสราค์มาลัย
181. นางอรนฤมล โรจน์ไชยอรุณ
182. ผศ.ดร.อรรฆพันธ์ เธียรถาวร
183. นายอรรถพล วัฒนสมบัติ
184. น.ส.อรวิสาข์ รอดดารา
185. นายอรินฒม์ เหวียนระวี
186. นายอาทิตย์ โกวิทวรางกูร
187. นายอาทิตย์ ลิมปียากร
188. น.ส.อานันดา อึ้งภากรณ์
189. น.ส.เกื้อกมล นิยม
190. น.ส.เจนจิต จิรโสภณ
191. นายเจษฎ์ จำรูญโรจน์
192. นายเทียนชาต กีระนันทน์
193. น.ส.เศรษณี ทิวงค์วรกุล
194. นายเอก ศรีบุรี
195. นายเอกนรินทร์ นาคมั่น
196. นายเอศ ชุมพลกาญจนา
197. น.ส.โคมสุรีย์ โคมินทร์
198. นายโชคชัย สิงห์สังวรณ์
199. น.ส.โชติกา บุญนุช
200. น.ส.โสมชา โพธิ์พิจิตร