รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 32

1. น.ส.กมลชนก ตรีเทพจุลยากูล
2. นายกร สุพรรณโรจน์
3. น.ส.กรกช แสนสิงห์
4. น.ส.กรรณรส ศรีสุทธิวงศ์
5. น.ส.กรรณิการ์ แก้วสุจริต
6. น.ส.กรัณฑ์ศรี ปราโมช ณ อยุธยา
7. นายกฤต ชัยกวิน
8. นายกฤษณ์ แสงวิเชียร
9. นายกฤษดา แทนสถิตย์
10. น.ส.กอบพร ธีรลักษณ์
11. นายกาจธนิต อังกินันทน์
12. นายกิตติพงศ์ มนูธรรม
13. น.ส.กุลรัตน์ คุ้มไพโรจน์
14. นายคชา บัวจรุญ
15. นายคมกฤช เชาวะวณิช
16. นายคมกฤช วสันติวงศ์
17. คุณคมกฤษณ์ มณีดุลย์
18. นายคมศร ประกอบผล
19. นายคมสัน เข็มประสิทธิ์
20. นายคิดชอบ ศิริวิกุล
21. น.ส.โคมสุรีย์ โคมินทร์
22. คุณจรัณฑ์ศรี ปราโมช
23. นายจักรพันธ์ วัชระชัยสุรพล
24. นายจิรเชต รอดพึ่งผา
25. นายจุฑาธัช สุดบรรทัด
26. นายเจษฎ์ จำรูญโรจน์
27. นายชชาญ เจริญพงศ์
28. น.ส.ชญาดา กาญจนสาลักษณ์
29. น.ส.ชนนิษฏ์ ชาญศิลป์
30. น.ส.ชมพูนุท ศิลา
31. นายชยพงศ์ เบ้านุวงศ์
32. นายชยานนท์ ศรียงลัคนา
33. น.ส.ชลธร บุนนาค
34. น.ส.ชลาลัย สินอากร
35. นายชัยพร ปิยภากร
36. น.ส.ชาดา เรืองรักษ์ลิขิต
37. นายชานนท์ วิไลยุค
38. น.ส.ชานิดา ศรีอาจ
39. นายชินวัฒน์ หรยางกูร
40. น.ส.ชุดา ศิริไพบูลย์สินธ์
41. น.ส.ชุตินันท์ โมรา
42. นางสาวชุติภรณ์ ชัยธชวงค์
43. นายโชคชัย สิงห์สังวรณ์
44. น.ส.โชติกา บุญนุช
45. น.ส.ฐปนีย์ ธนิสสรานนท์
46. น.ส.ฐิตพร ลิมปิสวัสดิ์
47. น.ส.ฐิติพร คลังพหล
48. คุณณัชฌา ชาญวนิชวงศ์
49. นายณัฐพล ตรรกบุตร
50. นายณัฐวุฒิ ดีมาก
51. น.ส.ณิชเบญญา จันทนจุลกะ
52. นางสาวดนพร จิตต์จรุงเกียรติ
53. นายดนย บุญทัศนกุล
54. น.ส.ดลหทัย จิระสิงห์
55. นางดาริษา สายปลื้มจิตต์
56. น.ส.ตวงทอง พิศาลบุตร
57. นายตวิษ ธนกิจสุนทร
58. นายตุลย์ วงศ์วิทวัส
59. น.ส.ทศยาพร นิตยะ
60. น.ส.ทอแสง เชาว์ชุติ
61. น.ส.ทิพย์วารี ศรีเมือง
62. นายธนกฤต เรืองสุข
63. นายธนธร ทั่งทอง
64. นายธนพล อัศวกุล
65. นายธนรัชต์ สงวนบุญ
66. น.ส.ธนาวัลย์ เอื้องามขำ
67. นายธีระ วสันติวงศ์
68. นายนคร ศิลปอาชา
69. น.ส.นพวรรณ โนมูระ
70. น.ส.นภวรรณ กาญจนารักษ์
71. น.ส.นภษร ฤทธารมย์
72. นายนรวัฒน์ ชุติวงศ์
73. นราพร สมบูรณ์นะ
74. นายนรุตม์ เรืองสุข
75. นายนเรศ ผ่าพรหม
76. นวลแพร พลพงษ์
77. น.ส.นัทธ์ชนัน ปรีชาพรกุล
78. นายนันทวัฒน์ ลิมโปดม
79. นิธิดา เมฆสุต
80. นายบวร ทรัพย์สิงห์
81. นางปกเกศ อุทัยพัฒน์
82. นายปกาสิต ปานปลั่ง
83. นายปติ พุทธวิบูลย์
84. น.ส.ปทมวรรณ เพิ่มพูล
85. น.ส.ปนัดดา คฤหบดี
86. นายปรเมศวร์ รัมยากูร
87. นายประกิจ ธรรมขจัดภัยกุล
88. นายประณัศเดช ตันติพงศ์
89. นายประวีร์ เตชะสิทธิ
90. นายปราชญ์ คุปรัตน์
91. นายปริญญา ทองยืน
92. น.ส.ปฤณา มโนมัยวิบูลย์
93. ปวีณา จงวิศาล
94. นายปิติรัฐ โอสถสภา
95. นายปิยพงษ์ พงษ์ประยูร
96. คุณผองพัฒ กรีพร้อม
97. พงศ์ระพี บรรจงศิลป
98. พงศ์สุภัค วงศ์วิวัฒน์
99. น.ส.พชราวลี ดามาพงศ์
100. น.ส.พรพิมล ตั้งกิติเสถียร
101. น.ส.พรรณธินี ลวนานนท์
102. นายพลพัฒน์ พงษ์สถิตย์
103. นายพลสันต์ พิสัยพันธ์
104. นายพศภณ วัฒนสมบัติ
105. นายพิชญ์ จันทรกมล
106. น.ส.พิชญารัตน์ เนียมบุบผา
107. นายพิทย์ ยิ้มศิริ
108. น.ส.พิมพ์พชา ปิยะเกศิน
109. น.ส.พิมานรจิต คูวัฒนสุชาติ
110. นายพิริยะ วัชจิตพันธ์
111. นายพีร์ วิทูรพณิชย์
112. นายภัทร มามีเกตุ
113. นายภัทร์กร วงศ์สวรรค์
114. นายภัทรพล พรินทร์
115. นายภานุวัชร์ โลหชิตรานนท์
116. นายมนศักดิ์ ปลอดโปร่ง
117. น.ส.มยุรา ป้อมแผง
118. มาลินี นุชประยูร
119. นายยอดธัช พรรณสวัสดิ์
120. นายรวมพล โรจนกิจ
121. น.ส.รวิพร ช่วยจุลจิตร์
122. น.ส.รวิสุดา เยาว์ทุม
123. เรืออากาศเอกรหัท จารยะพันธุ์
124. นายฤทธิวงค์ สาตรวาหา
125. นายวรพงศ วงษ์กะพันธ์
126. นายวรเศรษฐ์ ช่อวิเชียร
127. น.ส.วริศา พานิชเกรียงไกร
128. นายวศะ วงศ์ไชยบูรณ์
129. นายวามม์ แสงรัตนมณี
130. นายวารุตม์ กล่ำเสือ
131. นายวิชา อุดมกิจเดชา
132. นายวิน ประพินมงคลการ
133. น.ส.วิยุดา ลับไพรี
134. นายวิศิทธิ์ วัธรพรรณ
135. นายวุฒิวัส นำแสงวานิช
136. นายศรัณย์ กฤติยานันต์
137. นานศรัณย์ วิจิตรเสถียร
138. น.ส.ศรัทธา อิศโรวุธกุล
139. นายศรีรักษ์ โภคาสถิตย์
140. น.ส.ศรุตา เบญจานุวัตรา
141. นายศิริพล เจียมวิจิตร
142. ทพ.ศิลา จิรวัฒโนทัย
143. น.ส.เศรษณี ทิวงค์วรกุล
144. นายสมิต ทวีเลิศนิธิ
145. นายสรรค์ ยศสุนทร
146. นายสฤษฏ์มนทร์ เภาวิเศษ
147. นายสารัลย์ จันทร์แสงเพชร
148. นางสิตมน ผลดี
149. นายสิทธิ วัฒนายากร
150. น.ส.สิริลักษณ์ ฤทธารมย์
151. น.ส.สุชานี จันทนจุลกะ
152. นายสุทธิพงษ์ อธิคมนันทะ
153. นายสุพิชญ์ สงวนงาม
154. นายสุเมธ รอดบุญ
155. นายสุรพงษ์ ศรีไกรวิน
156. นานสุรพล คงสมบูรณ์
157. นายสุรวิญญ์ สุวรรโณดม
158. น.ส.สุรัชดา สายวรรณะ
159. น.ส.โสมชา โพธิ์พิจิตร
160. นายอติชาต สิงห์ทอง
161. นายอนุชา อารีพรรค
162. นายอภิคุปต์ ประสพทรัพย์
163. น.ส.อภิรดี จริยารังษีโรจน์
164. น.ส.อมรา พรหมณะ
165. น.ส.อมลยา ผุสสราค์มาลัย
166. น.ส.อรนฤมล ปิลันธน์โอวาท
167. ผศ.อรรฆพันธ์ เธียรถาวร
168. นายอรรถพล วัฒนสมบัติ
169. น.ส.อรวิสาข์ รอดดารา
170. นายอรินฒม์ เหวียนระวี
171. นายอาทิตย์ ลิมปียากร
172. นายอาทิตย์ โกวิทวรางกูร
173. น.ส.อานันดา อึ้งภากรณ์
174. นายเอก ศรีบุรี
175. นายเอกนรินทร์ นาคมั่น
176. นายสุทธิชัย ศาสตร์สุข
177. มินตรา ติรณปริญญ์