รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 54

1. น.ส.กณิษ อภิชนบัญชา
2. น.ส.กนกอร ช้างโต
3. นายกฤติภูมิ มณีภัคธร
4. น.ส.กฤติยา สุขทองหลาง
5. นายกวิน วชิรไชยการ
6. น.ส.กวินดา ชุมชน
7. นายกษิด์ดิฏฐ์ สุดลาภา
8. นายกษิเดช สุวรรณพฤกษ์
9. นายกัญญ์โกมุท แดงสว่าง
10. นายกันตกฤษฏิ์ ตั้งพงศ์สิริกุล
11. นายกันตวัฒน์ อ่วมเลี้ยง
12. น.ส.กิตติกา บุญญแพทย์
13. น.ส.กิรณา หลายธนานนท์
14. น.ส.ขวัญศุภณัฐ บรรลุนารา
15. นายครองฉัตร วนดิลกรัตน์
16. นายจอมพล เพทายบรรลือ
17. นายจิรภัทร จิระพันธุ์ทอง
18. น.ส.จิรัชฌา สิมธาราแก้ว
19. น.ส.จิรัชญา ทรวดทรง
20. น.ส.จิรัชญา อารยะกุล
21. น.ส.จิรัญชลี เสียงสังข์
22. นายฉัตริน จูงฉัตราภรณ์
23. นายชญานนท์ ลือชาพุฒิพร
24. นายชนธัญ ตัณฑวิเชียร
25. นายชนะชัย สายชุ่มดี
26. น.ส.ชนันอนงค์ สุธรรมพันธุ์
27. น.ส.ชนิภรณ์ กองเกตุใหญ่
28. น.ส.ชนิสา กระแสสินธุ์
29. นายชนุตม์ ธีระโรจนารัตน์
30. นายชวิน เหล่ารัตนวรพงษ์
31. น.ส.ชุติภา เศรษฐโอฬาร
32. น.ส.ชุติสรา มหากุศลศิริกุล
33. นายญาณพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย
34. นายญาณภัทร ปิยะนิจดำรงค์
35. นายฐิติวัฒน์ รักเกียรติเผ่า
36. น.ส.ณชล อังคนาพร
37. นายณภัทร เกิดบัวเพชร
38. นายณภัทร จัตุชัย
39. น.ส.ณภัทร โรจน์ศิริกุลชัย
40. นายณรงค์รัชต์ ทองดีแท้
41. น.ส.ณรดา สุรพงษ์รักเจริญ
42. น.ส.ณัชชา สังขะวัฒนะ
43. นายณัฏฐศักดิ์ เพ็ญศรี
44. นายณัฏฐสิทธิ์ เพ็ญศรี
45. นายณัฐชนน พันธุวดีธร
46. น.ส.ณัฐชยาน์ เกี่ยวศรีกุล
47. น.ส.ณัฐติยา จำปาดิบ
48. น.ส.ณัฐธิดา เขมสถิตย์อนันต์
49. น.ส.ณัฐนรี กิจบารมี
50. น.ส.ณัฐภรณ์ ตรีเทพจุลยากูล
51. น.ส.ณัฐวรา ศิริทองถาวร
52. นายณัฐวัฒน์ เจนถาวร
53. นายณัฐวิรุฬ จิรแพทย์สกุล
54. น.ส.ณัฐสุดา ปัญญายุทธศักดิ์
55. น.ส.ณิชฤทัย เกษตรสุวรรณ
56. น.ส.ณิชารีย์ เจริญรัตน์
57. นายดนุสรณ์ ชัยฉัตรพรสุข
58. น.ส.ต้นตะวัน ตันติเวชกุล
59. น.ส.ต้นน้ำ เติมรุ่งเรืองเลิศ
60. นายทิศทอง จรูญเมธี
61. นายธนกร มาจุฬา
62. นายธนพร บรรจงรัตน์
63. นายธนพัฒน์ ศิริยทรัพย์
64. นายธนัท ชุณหกสิการ
65. นายธรรม ชัยพิพัฒน์
66. นายธัชพล เอื้อวิบูลย์ทรัพย์
67. นายธัญ เกษตรานันท์
68. นายธัญนพ อุนพานิช
69. นายธาวิน ทรัพย์สุข
70. นายธีมาพัต อุนนานนท์
71. นายธีรัตม์ สรรพวัฒน์
72. นายธีร์ธรรม์ กลชาญวิทย์
73. นายธีร์ธวัช สุทธิวโรตมะกุล
74. นายธีร์วรา วิเชตชาติ
75. น.ส.นงนภัส เฉลิมวสุธา
76. น.ส.นทีกานต์ กานตานนท์
77. น.ส.นพรรณ พิมพ์ขาวขำ
78. นายนพรักษ์ บุญชัยเดช
79. น.ส.นภัสสร วงษ์วิริยะ
80. นายนรภัทร อุดมสันติสุข
81. นายนรุทธ์ ประทีปภวเมธา
82. น.ส.นวพร ปลื้มคิด
83. น.ส.นวพรรษ พิษณุวงษ์
84. น.ส.นัฏชพร คงมณี
85. นายนันทิพัฒน์ ชื่นปกรณ์
86. น.ส.นัยน์ชนก เสวี
87. นายบุลเสฏฐ์ ชัยนนทรัตน์
88. นายบูรพา ไพศิริยืนยง
89. น.ส.ปพิชฌา วีระเดชาพล
90. นายปภพ ดุษฎีโหนด
91. น.ส.ปรัษฐา ศรีศิลปนันท์
92. นายปวริศ จรีอาภาภรณ์
93. นายปวิตร ตุลวรรธนะ
94. นายปองภพ เวโรจน์พิพัฒน์
95. นายปัฐน์ สุตันไชยนนท์
96. นายปุญญภพ บริบูรณ์
97. นายปุณย์ ชื่นสุวิมล
98. นายพชร วัชราภรณ์
99. น.ส.พนัชกร อ่อนทอง
100. น.ส.พรรณพร เก่งเกรียงไกร
101. น.ส.พรรณมาศ สุขเจริญ
102. นายพรราม ดูเบ
103. น.ส.พราว ประกอบไวทยกิจ
104. นายพลวัต สันติธรรมนนท์
105. นายพศิน สุขุมวาท
106. น.ส.พสธร มหิงษ์
107. นายพสิษฐ์ ปัญญาดี
108. นายพัชรพล เลิศวิริยจิตต์
109. นายพัชรากร รอดวงษ์
110. นายพัทธพล คงปัญญากุล
111. น.ส.พิชญ์สินี ลิ่มประสิทธิอิสระ
112. น.ส.พิมมาดา มนตรีวิวัฒนชัย
113. นายพิรดนย์ เพิ่มผล
114. นายพีรวิชญ์ โรจน์ประสิทธิ์พร
115. นายพุฒิคมน์ โชติยะศิลป์
116. นายภวัต สัตตวัตรกุล
117. นายภษิฑฑ์ วัฒนะชัยเดช
118. นายภัทรพล ทองปลาเค้า
119. น.ส.ภาวินี อิ่มบุญตา
120. นายภูผา ธัญญกุลสัจจา
121. นายภูริ รักขิตธนะ
122. นายภูรินท์ ภูมินาถ
123. น.ส.มณฑิรา จันทะวงค์
124. นายมรรษกร วงศ์สายสุวรรณ
125. น.ส.มุกจินดา อนันต์สถิตย์สิน
126. นายยศกร สุติเชวงกุล
127. น.ส.รวีวรรณ รังษีธนะศักดิ์
128. น.ส.รษา แซ่จู
129. น.ส.รินรดา ตรีกาลนนท์
130. น.ส.รุญา กุลเลพ
131. นายร่มฉัตร อิงคุทานนท์
132. น.ส.ฤทัยชนก ธรรมโกวิท
133. น.ส.ลภัสรดา ชาญสิกขกร
134. น.ส.ลลิดา ศรีเจริญชัย
135. น.ส.วรมน ธนาโนวรรณ
136. น.ส.วรินทร ฉั่วสุวรรณ
137. น.ส.วรินทร วราดิศัย
138. นายวริศ จันทรานุวัฒน์
139. นายวรุตม์ เสริมเบญจพร
140. นายวรเดช กมลวัฒนเดชา
141. น.ส.วันเลิศ เกรียงไกรวศิน
142. น.ส.วารีรัชต์ อ้นแสน
143. น.ส.วิภูษิตา ประเสริฐศิริโรจน์
144. น.ส.วิมลมาน จงสถิตย์วัฒนา
145. นายวิมุตติ เปี่ยมใจ
146. น.ส.วิศนา อัศวรักษ์
147. น.ส.วีรินท์ ดำรงค์กิจการ
148. น.ส.ศริยา จิรโสตติกุล
149. น.ส.ศรุตา เกรียงพิชิตชัย
150. นายศิวัสว์ จิรวัชรา
151. น.ส.ศุภลาภินี ภักดีฉนวน
152. น.ส.ศุภาพิชญ์ ศิริโภค
153. นายสิรภพ วิเชียรญาณ
154. นายสิระ ด่านอรุณสวัสดิ์
155. น.ส.สุชนา ชุณหะนันทน์
156. น.ส.สุชาวดี อดุลยานุภาพ
157. น.ส.สุตาภัทร สุขสวัสดิ์
158. น.ส.สุพิชชา จิตเสรีรัตน์
159. น.ส.สุพิชญา ตั้งสิทธิธรรม
160. น.ส.อรจิรา โฆษิตานนท์
161. นายอริยะ บุญศรี
162. น.ส.อริสา บุญซื่อ
163. น.ส.อัคริมา วชิรคพรรณ
164. น.ส.อัญรินทร์ ฉัตรคีรีรัตน์
165. นายอิทธิวัฒน์ บาลมงคล
166. นายฮูซัยฟะห์ หะยียะโกะ
167. นายเกริกกาญจน์ จารุรัตนา
168. น.ส.เกวลิน วงศ์วิวัฒน์ชัย
169. นายเคน คเณศ วิชิรมาลา
170. น.ส.เฉลิมรมัย เปาอินทร์
171. น.ส.เมธาพร กนกวรานนท์
172. นายเสฏฐนันท์ จาวะนา
173. น.ส.ใจพิจิตร อภิชาตกุล
174. นายไท เทียนบุญ