รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 1

1. นายคมสันต์ นาวิกผล
2. นางจันทร์เพ็ญ ศรีวิฑูรย์ (จันทร์สุวรรณ)
3. น.ส.จิรพรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา
4. นางจุฑาภรณ์ ศรีสุตา
5. นายชัชชัย (พิเชษฐ์) ด้วงวงศ์ (ถึงแก่กรรม)
6. นพ.ชัยชาญ บุญอาภา
7. นายชาญ อมตวิวัฒน์ (ถึงแก่กรรม)
8. กัปตันชิตพันธ์ ลำเลียงพล
9. นางชุดาพันธุ์ พันธุสุนทร (ถึงแก่กรรม)
10. กัปตันณรงค์ บูรณโสภณ
11. พล.อ.ต.น.พ.ดิษกุล รุณภัย (ถึงแก่กรรม)
12. ดร.ตริตาภรณ์ ชูศรี
13. นางตรีชฎา บุญมา (นิสสัยสรการ)
14. น.ส.ทัศนีย์ ทิพย์พยอม
15. นายธนัย บุณยะกลัมพ
16. น.ส.ธนาภรณ์ เชิดชู
17. นายธวัชชัย อติศัพท์
18. นายธวัชชัย เกษะโกมล (ถึงแก่กรรม)
19. นางนันทนา กลิ่นอดุง (ธนพุทธิ)
20. นายปรีชา สุนทโรทก
21. นางปรียา พวงคำ (อิศรภักดี)
22. นายพงษ์พยัคฆ์ เสถียรปกิรณกร (ถึงแก่กรรม)
23. นางพรทิพย์ ลิมธงชัย (ข่ายม่าน)
24. นางพรศิริ ภู่เอี่ยม (ฉิมไพบูลย์)
25. กัปตันพันธุ์ชัย นิลคูหา
26. นายพิชิต เสาวนะ (ถึงแก่กรรม)
27. คุณภิญญ์เพ็ญ (วันเพ็ญ) พินสมพงษ์
28. นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา
29. นางรัตยา ดำรงผล (มารีกัน)
30. น.ส.ลักขณา ใจสะอาด
31. น.ส.ลินดา วาทิน
32. นางลิปดา วาทิน (อิศรางกูร ณ อยุธยา)
33. นางวิภาพรรณ มารีลักษณาพร (วรจินดา)
34. นางวิมลรัตน์ นาควัชระ
35. นายวีระ ปิยะโตระ
36. นายวีระชัย ไวรักษ์สัตว์ (ถึงแก่กรรม)
37. นายศานติ พิชญางกูร (ถึงแก่กรรม)
38. นายศุภชัย (ธวัชชัย) แสงโสภณ
39. น.ส.สุจิตรา เตียตะกูล (ไทยตุ้ม)
40. นางสุดารัตน์ Hipsley (ถิรพร)
41. พล.ร.อ.สุรเดช รัตโนดม
42. นายอนันต์ ฐิติจำนงค์ (อวนดี)
43. นายอรรถพร บุนนาค
44. นายอรรถอำพล ศุภเกียรติ (ถึงแก่กรรม)
45. ทพ.อลงกต เรียงสุวรรณ (ถึงแก่กรรม)
46. นางอันนา งอนรถ (ถึงแก่กรรม)
47. นายอานนท์ กิจภาค (ถึงแก่กรรม)
48. นพ.อุดมศักดิ์ ศรีแสงนาม
49. ทพ.เติมเขตต์ สุวรรณศร
50. นายเต็มศักดิ์ พนมวัน ณ อยุธยา (ถึงแก่กรรม)
51. นายเถลิงศักดิ์ โพธิประสาท
52. นางเสาวณีย์ กุญชร ณ อยุธยา (ด้วงวงศ์) (ถึงแก่กรรม)
53. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ