รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 30

1. MissMarinya Pongpudpunth
2. Mr.Plawut Wongwiwat
3. Mr.Raden Sethapanich
4. Mrs.Rujira Chivalak
5. คุณกนกศักดิ์ รัชตะวรรณ
6. นายกมล ลิมธัญญกูล
7. น.ส.กมลรัตน์ กมลพัฒนะ
8. น.ส.กรกมล วัฒนเสริมกิจ
9. น.ส.กรองกมล เชิดชู
10. นางกัญญา มหาศรานนท์
11. นายกิตติภัต ลักษณพิสุทธิ์
12. นายกิตติวัฒน์ สงวนดีกุล
13. น.ส.กุลวรา กล่ำเสือ
14. คุณเกริกกฤษณ์ ศรีไพพรรณ
15. คุณเกวลิน ศีลพิพัฒน์
16. นาย เกษมพัณธุ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
17. เรือเอกคัคเนศ ปาลศรี
18. นางแคลร์ สุกิจจวนิช
19. นายจรูญโรจน์ วิภาคะวิทย์
20. น.ส.จันทรัสมิ์ กาญจนกูล
21. น.ส.จันทวรรณ โพธิแก้ว
22. นายจาชชัว วาศวิทแพส
23. น.ส.จิตติมา สุกันธปรีย์
24. นางจิรวดี เสาวพฤกษ์
25. น.ส.จุฑาฑิป ศรีบัว
26. น.ส.จุฑาดล บุรณเวช
27. นายจุติ เติมใจ
28. นายจุมพล ไพบูลย์
29. นางจุฬินฑิพา นพคุณ
30. นายเจษฎา ศุนาลัย
31. นางใจพิมพ์ อิวาโมโตะ
32. ดร.ชญาน์วัต สัตตบุศย์
33. นายชนธัญ วัฒนสุทธิ์
34. นางชนัญญา วัฒนาภา
35. นางชนันภรณ์ มั่นพุทธคุณ
36. นพ.ชวลิต หงส์เลิศสกุล
37. นายชัชวาล นพคุณ
38. นายชัยวัฒน์ เอกศิลป์
39. นายชาคริต อาชวอำรุง
40. นายชุติ วิมลเฉลา
41. นางชุติพร บริบาล
42. ดร.เชษฐ์ เรืองรักษ์ลิขิต
43. พญ. โชติมา ณ ระนอง
44. น.ส.ฌมุรธา สุถิรจินดา
45. นายฐานิสร อินทรสุวรรณ
46. น.ส.ฐิตาภา อิศโรวุธกุล
47. นายฐิติกร หอทิมาวรกุล
48. นายฐิติพงษ์ หาญวงศ์ไพบูลย์
49. นางณัฏฐ์ชนากานต์ กุลละวณิชย์
50. นายธนัช เทพวัลย์
51. น.ส.ณัฐอร เลิศวรรณพงษ์
52. นายดาวินทร์ รักษ์พลเมือง
53. นายดิสภัทร ลาวัลย์ศิริ
54. นายดุจพงศ์ อุดมสิน
55. นายเด่นศักดิ์ สุภัทราวณิชย์
56. น.ส.เดือน พันธุ์พิพัฒน์
57. นายตามไท ดิลกวิทยรัตน์
58. น.ส.ทยวรรณ เทพพิทักษ์ศักดิ์
59. นายทรงพล วรสิงค์
60. น.ส.ทินภา อภัยวงศ์
61. นายทีปวัต จันทวิมล
62. น.ส.เทพิน เหล่าเรืองโรจน์
63. นายแทน อนันตมงคล
64. นายแทน พิธิยานุวัฒน์
65. นายธนดี อุชชุพันธ์
66. นายธนพัฒน์ จตุพรภักตร์
67. นายธนศักดิ์ ยุตยาจาร
68. น.ส.ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์
69. นายธัญญพงษ์ เอกเวชวิท
70. นายธิปพล คำแดงไสย
71. นายธีรรัฐ ประมวญรัฐการ
72. นายธีรวิทย์ นกทอง
73. น.ส.วิรัตดา กลิ่นจันทร์
74. นายนพ ชีวานันท์
75. นายนราภาคย์ เมฆสุต
76. น.ส.นฤมล รอยลาภเจริญพร
77. น.ส.นลิศา สีตบุตร
78. นายนวสิทธิ์ สุมน
79. น.ส.นันทิยา มณีวงศ์
80. นายนันทิวัฒน์ สุขวิบูลย์
81. น.ส.นารีตา สุประดิษฐ ณ อยุธยา
82. นายนิธิช สุมิตร
83. นายปณิธาน สุขสำราญ
84. นางปติมา จิตต์ภักดี
85. นายปรเมศวร์ บุญยืน
86. นายประธาน พฤกษะศรี
87. นายปรัญญ์ รัตนวิจารณ์
88. นายปริญญ์ นิมมานนิตย์
89. นายปรีดีโดม พิพัฒน์ชูเกียรติ
90. น.ส.ปวลักข์ สุรัสวดี
91. นางสาวปัญจรัตน์ พู่พันธ์
92. นายป่านคม พัฒนพีระเดช
93. ทพญ.ปิยนันท์ เกื้อสกูล
94. น.ส.ปิยนารถ ศิลปโชติ
95. นายปิยะวัฒน์ สุนทรรัตน์
96. นายปิยะวิทย์ คุณะวัฒน์สถิตย์
97. นายปิยะศักดิ์ ดำรงเลิศ
98. น.ส.ผาณิต เสรีบุรี
99. นายพงศธร เบญจพล
100. นายพงศ์นรินทร์ ชวนะนิกุล
101. ดร.พร วิรุฬห์รักษ์
102. นางสาว พรพรรณ ณ ระนอง
103. นายพรพรหม อินทรัมพรรย์
104. นายพรพรหม วงศ์พิวัฒน์
105. นายพรภพ นัยเนตร
106. น.ส.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
107. น.ส.พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์
108. นายพลพัธน์ โคตรจรัส
109. นายพละพล เพียรงาม
110. นายพลาย สมุทวณิช
111. นายพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์
112. นายพอเจตน์ ภู่จินดา
113. นายพอใจ อุทัยสุข
114. น.ส.พัชราภรณ์ ปักษิณ
115. น.ส.พัชศศิร์ เนื่องจำนงค์
116. นายพัฒนชัย สิงห์อาษา
117. คุณพัทธนัย ตรีรัตน์
118. น.ส.พันยมนต์ อมรนิมิตร
119. นายพันเรือง โยธาประเสริฐ
120. นายพาสันต์ เคียงศิริ
121. นายพิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ
122. นายพิชญา ศรายุทธ
123. นางพิมพ์ตา พิบูลธรรม
124. น.ส.พิมพ์วรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
125. น.ส.พิมรา อินทรวิทยนันท์
126. น.ส.พิมสิริ จิวะมิตร
127. นางพีรนาฏ ทองนพเนื้อ
128. นายพีระเชฎฐ์ พงษ์ศิริ
129. นางพุฒิภา สุทธิวรเศรษฐ์
130. น.ส.พุดตาน จันทรางกูร
131. น.ส.แพมาลา เสมาทอง
132. นายภมรพล ชินะจิตร
133. นายภัทร สริยาภรณ์
134. คุณภัทราพันธ์ หรุ่นรักวิทย์
135. นายภาณุทัต ลิมธงชัย
136. นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์
137. น.ส.ภิรตา โลหชิต
138. นายภูมิ เตมียวณิชย์
139. น.ส.มณฑิรา ศิริพุทธ
140. นายมนตรี ระวิพานิช
141. คุณมนน ธรานุรักษ์
142. นายมนินธ์ พิทยพัฒน์
143. น.ส.มริญญา ผ่องผุดพันธ์
144. น.ส.มุทิตา เรืองศรี
145. น.ส.เมธาวี ปิ่นน้อย
146. นายยศธนา ด่านกิตติ
147. นาย ยุทธภูมิ อิสรางกูร ณ อยุธยา
148. น.ส.รติพร เหลืองสุวรรณ
149. น.ส.รยากรณ์ พวงจั่นเพชร
150. นายระเด่น เศรษฐพานิช
151. นายรัฐภูมิ สำเภาเงิน
152. น.ส.รัตติยา ยุทธวิชยานนท์
153. น.ส.รัสรินทร์ ธิติสิริพัฒน์
154. น.ส.รุ่งพร เริงพิทยา
155. น.ส.รุจิรา จิวาลักษณ์
156. น.ส.เริงรัศมี นิ่มนวล
157. ทันตแพทย์หญิงลิสา อานันทนะ
158. นายวรการ จงพิพัฒนสุข
159. นายวรพล อิ่มพันธ์
160. นายวรภัทร บุญแก้วสุข
161. น.ส.วรมน พงษ์ประสิทธิ์
162. น.ส.วรรณจันทร์ อึ้งถาวร
163. น.ส.วรวรรณ ศิริชนะ
164. นายวรายุ ประทีปะเสน
165. นายวสันต์ ประรักกะโม
166. นายวัฒนจักร พุ่มวิเศษ
167. น.ส.วันทนีย์ พุกกะคุปต์
168. นายวัศวรรย์ เหลืองดิลก
169. นายวาริท รัศมิทัต
170. น.ส.วาสินี วิสุทธิวิเศษ
171. น.ส.วิชญา สาเคทอง
172. น.ส.วิทยานิพนธ์ ปาละนันทน์
173. น.สวิภารัตน์ พานิชยการ
174. นายวิศวะ มหิทธาฟองกุล
175. น.ส.วีรยา ยินดีสุข
176. นายวีระศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์
177. นายวุฒธิชัย พงศ์เพิ่มกิจวัฒนา
178. น.ส.ศนิชา จิรภิญโญ
179. นายศมากร โลหะชาละ
180. นายศิทัศน์ มนัสไพบูลย์
181. น.ส.ศิริพร ศิริกิจพาณิชย์กูล
182. นายศิววงค์ บึงสว่าง
183. คุณศุลี ทวีวรรธนะ
184. นายสกล หิรัญ
185. น.ส.สนิฎา ปิ่นขยัน
186. นายสมภพ รอดบุญ
187. นายสรณพ ปุญเกษม
188. นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์
189. คุณสรินดา เนาวรัตน์กูลชัย
190. น.ส.สรียา หีบท่าไม้
191. น.ส.สรีรรัตน์ สุกมลสันต์
192. น.ส.สลิล ศิริพงศ์
193. น.ส.สาธิตา อุทัยศรี
194. น.ส.สาธิมา กิจสุวรรณ
195. น.ส.สายพิณ กัลยาวงศ์
196. น.ส.สินิฏา ปิ่นขยัน
197. นายสิโนทัย สามสีทอง
198. น.ส.สิระกิจ โนรี
199. น.ส.สิริทิพย์ ภัทราภานุภัทร
200. น.ส.สิรินทร์ ธรรมอุปกรณ์
201. น.ส.สุคนธา สินธพ
202. ดร.สุทธนิภา ศรีไสย์
203. น.ส.สุธาสินี ธรรมอารี
204. น.ส.สุธินี พจนารถ
205. น.ส.สุธินี ศรีพัฒนาสกุล
206. ดร.สุเนตรา เล็กอุทัย
207. นายสุประดิษฐ์ จิตรกร
208. นายสุปรียพล เนียมบุบผา
209. นายสุพจน์ ชูศิลป์
210. คุณสุพัชรี ศิริกุลวัฒนา
211. น.ส.สุมนา โภกสมภพ
212. นายสุรวุฒิ ศาสตรสุข
213. นายสุรวุฒิ สงวนชาติ
214. นายเสถียรพงศ์ ศรีพสุธา
215. น.ส.โสมสิริ จันทรสกุล
216. น.ส.หฤทยา เมธาธราธิป
217. น.ส.อติรัตน์ พรหมาสา
218. นายอธิพัฒน์ วิสุทธารมณ์
219. คุณอธิภู จิตรานุเคราะห์
220. นายอนรรฆพล เจริญอักษร
221. นายอนุธัช พรรณสวัสดิ์
222. น.ส.อพัฒา กายสูง
223. นายอมรินทร์ ตันติเมธ
224. นางอรชุมา จักกะพาก
225. คุณอรพรรณ ตัณฑประศาสน์
226. น.ส.อรอนงค์ ปิลินธน์โอวาท
227. น.ส.อรุณศรี วิชชาวุธ
228. น.ส.อ้อมแก้ว เหมราวงษ์
229. นายอัครเดช สุคนธ์
230. นายอัครพล ศรีพงศ์ภัค
231. น.ส.อาจรีย์ สุวรรณกูล
232. น.ส.อาฑิติยา ปานปลั่ง
233. นายอาทิตย์ จินาวัฒน์
234. นายอิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา
235. นายอิศเรศ ลอยกุลนันท์
236. น.ส.อิศวรา บุญศิริ
237. น.ส.อิษฎา กล่องพิทยาพงศ์
238. นายอิษฎา สุวรรณาศรัย
239. นายเอกบุตร กัณฑ์วานิช