รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 42

1. Ms.Isaree Sirinitipat
2. Mr.Ratchaphol Asvinvichit
3. Mr.Ritti Sutanthavibul
4. Mr.Siriyos Chaisre
5. นายกรณ์ มุทิรางกูร
6. น.ส.กรรัตน์ อนนต์ศิริพร
7. นายกฤตย์ ดรงค์สุวรรณ
8. นายกฤษฎา ลิมปพัทธ์
9. น.ส.กวิตา ฟองสถาพร
10. นายกษิดิศ โตประเสริฐพงศ์
11. นายกสิณ วิต๊ะกุล
12. นายกาญจน์พิศุทธิ์ ลออปักษา
13. คุณกุลยา อังสุโรจน์
14. นายคมฆเดช แสงวัฒนาโรจน์
15. นายจตุรงค์ ศรีสุข
16. น.ส.จริยภรณ์ เหลืองวโรฒ์
17. นายจิตวีร์ อ่อนน้อม
18. นายจิรภัทร์ เพ็ชรดี
19. นายจิรัฎฐ เทพรักษ์
20. น.ส.ฉันท์ฉาย ฉันทวิลาสวงศ์
21. นายชนัตพล ผิวล่อง
22. น.ส.ชนากานต์ จิราธิยุต
23. คุณชนินทร อุ่นแจ่ม
24. นายชนินทร์ ธนาพรวิศาล
25. คุณชลลดา บุญมา
26. นายชัยธัช เทียนบุญส่ง
27. น.ส.ชาติยาภรณ์ มโนมยางกูร
28. นายชานนท์ กนกวลีวงศ์
29. นายชินชัย คล้ายไทย
30. คุณฐปนีย์ พวงเงิน
31. น.ส.ฐิตินันท์ เต็งอำนวย
32. นายฐิติศักดิ์ วัฒนายน
33. น.ส.ฐ์ตา เดโชฬาร
34. นายณพล ตั้งบุญนิธิวงศ์
35. นายณภัทร วงศ์พานิช
36. นายณัฐชัย เมฆศุกรีย์
37. น.ส.ณัฐชุดา ฉิมโฉม
38. น.ส.ณัฐนรี โกวิทวณิชชา
39. น.ส.ณัฐนี ทวีแสงสกุลไทย
40. นายณัฐพล รุ่งแสง
41. นายณัฐวัฒน์ อัศววรฤทธิ์
42. นายณัฐวุฒิ อัศวเทพเมธา
43. นายณัฐวุฒิ ปิยะโชคณากุล
44. น.ส.ณัฐสินี ทิพยเมธ
45. นายณัษฐพรรณ หมีทอง
46. น.ส.ณิชนันท์ อัจฉราฤทธิ์
47. น.ส.ณิชพร สงวนดีกุล
48. น.ส.ณิชา ศรีสุวรรณ
49. น.ส.ณิชา อึ๊งวิจารณ์ปัญญา
50. น.ส.ณีรช ภัทรมาลัย
51. น.ส.ณุรวี วงษ์ชัยสุวรรณ
52. นายดนุพล ตันประยูร
53. คุณดลพร ขันติอาคม
54. น.ส.ดิษยา มูลศาสตรสาทร
55. คุณทชา ธนาพรวิศาล
56. น.ส.ทักษพร ใจอ่อนน้อม
57. น.ส.ทิพารัตน์ แซ่ตั้ง
58. นายธนสิน ชุตินธรานนท์
59. คุณธนารถ บรมานันท์
60. นายธราธร นันทวิทย์
61. นายธฤษ ตัณฑเสถียร
62. น.ส.ธัญวรัตม์ อ่ำเกตุ
63. สิบเอกธิติ บุญเกิด
64. นายธีรภัทร จารุธีรชน
65. นายธีรภัทร์ พันธ์กล้า
66. นายธีรัช คล่องเวสสะ
67. น.ส.ธีราภา เมฆอธิคม
68. นายนนทวัฒน์ ปานทอง
69. คุณนนทัช เปรมมณี
70. น.ส.นัตวิไล อุทุมพฤกษ์พร
71. น.ส.นันทมาศ ฉัตราภรณ์
72. นายนันทศักดิ์ ศุภพงษ์
73. น.ส.นันทินี อัมระนันทน์
74. คุณนาวิน ตันธนะเดชา
75. นายบดินทร์ ลีลาวรรณกุลศิริ
76. คุณปพิชญา เสนะคุณ
77. น.ส.ประถมาภรณ์ เครืองาม
78. นายประภัศย์ ทีรฆฐิติ
79. คุณปราคาร ฉันทนโพธิ์กุล
80. นายปริน เจียมอนันตพงศ์
81. น.ส.ปรียาพร ชุ่มพุดซา
82. นายปวริศ นกพลับ
83. น.ส.ปวีณ์ธิดา ธัญญศิริ
84. น.ส.ปวีณ์สุดา สถิตสุนทร
85. น.ส.ปาณิสรา เจริญรมย์
86. น.ส.ปาลิดา สุทธาธนโชติ
87. น.ส.ปาลิตา อารยะการกุล
88. น.ส.ปุณฑริกา เดชะอำไพ
89. น.ส.ผุสชา เผือกผ่อง
90. นายพงพุทธ ริจิรวนิช
91. คุณพงศกร พินนุแสน
92. นายพงศกร ตวงชัยปิติ
93. นายพงศ์ธร กฤษณ์เพ็ชร์
94. นายพชร วังษี
95. คุณพรปวีณ์ จินดารักษ์
96. น.ส.พรพรรณ เทียนวิจิตร
97. น.ส.พรรัศมิ์ สุรพัฒน์
98. น.ส.พราวพิลาศ สุขพณิชนันท์
99. นายพลากร ศิวเวชช
100. น.ส.พวงชมพู ทรัพย์โมกข์
101. นายพอภูมิ อรัณยกานนท์
102. น.ส.พิชญา แอดสกุล
103. น.ส.พิฐรา เกษมสุวรรณ
104. น.ส.พิมพ์เลิศ ใบหยก
105. นายพูล ชีวธาดาวิรุทน์
106. คุณภัคนิจ ศศิปรียจันทร์
107. นายภัทรวิทย์ จันทร์ศุภฤกษ์
108. นายภากรกฤช ขันทปราบ
109. นายภาคี พิรุณรักษ์
110. คุณภาณุวัชร อรุณไพโรจน์
111. นายภาสกร ปานนอก
112. นายภาสวัฒท์ บุลสุม
113. คุณภูมิพันธ์ ภาวิไล
114. น.ส.ภูริตา ธนโชคโสภณ
115. นายภูริวัส สื่อบริรักษ์
116. นายมาริษ ศุกระชาต
117. ท่านมิ่ง ปัญหา
118. คุณมุรธา วิทยานุพงศ์
119. น.ส.รติยา ชูยิ่งสกุลทิพย์
120. น.ส.รสพร ภัทรมาลัย
121. นายฤทธิ สุตัณฑวิบูลย์
122. นายวงศ์อมาตย์ อมาตยกุล
123. คุณวณัฐ เหมไกรวุฒิ
124. นายวรพันษ์ ปุณณชยยะ
125. นายวรรธนัย เลิศนิตย
126. นายวรัท เจิ่งประภากร
127. น.ส.วริษฐา จิตรวุฒิโชติ
128. นายวรุตดม พันธะนพพฤกษ์
129. นายวรุตม์ เกียรติธนะบำรุง
130. นายวัชรพล เตมียชาติ
131. นายวัฒนศักดิ์ จิราธิวัฒน์
132. นายวิชัย อภิชนังกร
133. นายวิริยะ ภิญโญกุล
134. นายวิวิทย์ เกียรติ์อนุพงศ์
135. นายวิศรุต ศักดิ์สุรีย์มงคล
136. น.ส.ศริตา ตุลยะเสถียร
137. คุณศิระ ทองมีอาคม
138. น.ส.ศิริรัตน์ สุจิตนภิศธรรม
139. คุณศิวรี ศิวพรพิทักษ์
140. น.ส.ศุภมาส ทวีโชติภัทร์
141. นายศุภวิชญ์ จันทน์ขาว
142. น.ส.สมสินี ศรีสมบูรณานนท์
143. น.ส.สาธิตา ลีพิพัฒน์ไพบูลย์
144. น.ส.สานใจ หมากเลย์
145. นายสิทธิ์ ปิยะธีรธิติวรกุล
146. น.ส.สิริภา ลิ่วขจรสิน
147. นายสิริยศ ไชยศรี
148. น.ส.สุทธินี ศรีบุรี
149. น.ส.สุภาพร ตันธนะเดชา
150. คุณสุภาสินี รัตนศุกล
151. นายสุวัจน์ หวังรุ่งทรัพย์
152. นายหทัย จงประสิทธิ์กุล
153. นายอนวัช บูชาบุพพาจารย์
154. น.ส.อภิชยา กู้ตลาด
155. น.ส.อรณิชา หาญกล้า
156. คุณอรวรรณ วีระณรงค์
157. คุณอรวีร์ จุติการพาณิชย์
158. คุณอวิรุทธิ์ อิ่มอ้วน
159. น.ส.อักษราภัค เยี่ยมภพ
160. นายอัครภัทร์ ไตรบรรจงศิลป์
161. คุณอัชฌาณี ตั้งพิสิฐโยธิน
162. น.ส.อัญชิสา กฤษณรังคุณ
163. น.ส.อัญญพร ชวาลภาฤทธิ์
164. น.ส.อารยา โชติพนมวิวัฒน์
165. นายอิศรา อุดมพาณิชย์
166. นายอิสระวิชญ์ สังข์มนัส
167. นายอุกฤษฎ์ สุวรรณกูฎ
168. คุณอูฐเณษฐ์ เชิดชีวศาสตร์
169. นายอโณทัย จัตุพร
170. นายเกียรติภูมิ ธีรภัทรสกุล
171. น.ส.เขมิกา วณิชชาธรรมกุล
172. นายเจนวิทย์ เสรีบุรี
173. นายเตชินท์ ชั่งใจ
174. น.ส.เปรมจิรา ถาวรศักดิ์เจริญ
175. น.ส.เพชรรัตน์ มานะสมจิต
176. นายเมฆ พงษ์ประยูร
177. คุณเรือนพร มิตรใจดี
178. น.ส.เอมินาท ยั่งยืน
179. น.ส.แคททรียา พฤกษ์วงศ์วาน
180. นันทนิจแววหงษ์ ป๋อ
181. น.ส.ไพลิน รอดโพธิ์ทอง