รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 42

1. Ms.Isaree Sirinitipat
2. Mr. Marit Sukrachart
3. Mr.Ratchaphol Asvinvichit
4. Mr.Ritti Sutanthavibul
5. Mr.Siriyos Chaisre
6. นายกรณ์ มุทิรางกูร
7. น.ส.กรรัตน์ อนนต์ศิริพร
8. นายกฤตย์ ดรงค์สุวรรณ
9. นายกฤษฎา ลิมปพัทธ์
10. น.ส.กวิตา ฟองสถาพร
11. นายกษิดิศ โตประเสริฐพงศ์
12. นายกสิณ วิต๊ะกุล
13. นายกาญจน์พิศุทธิ์ ลออปักษา
14. กุลยา อังสุโรจน์
15. นายเกียรติภูมิ ธีรภัทรสกุล
16. น.ส.เขมิกา วณิชชาธรรมกุล
17. นายคมฆเดช แสงวัฒนาโรจน์
18. นาย จตุรงค์ ศรีสุข
19. น.ส.จริยภรณ์ เหลืองวโรฒ์
20. นายจิตวีร์ อ่อนน้อม
21. นายจิรภัทร์ เพ็ชรดี
22. นายจิรัฎฐ เทพรักษ์
23. นายเจนวิทย์ เสรีบุรี
24. น.ส.ฉันท์ฉาย ฉันทวิลาสวงศ์
25. นายชนัตพล ผิวล่อง
26. น.ส.ชนากานต์ จิราธิยุต
27. ชนินทร อุ่นแจ่ม
28. นายชนินทร์ ธนาพรวิศาล
29. คุณชลลดา บุญมา
30. นายชัยธัช เทียนบุญส่ง
31. น.ส.ชาติยาภรณ์ มโนมยางกูร
32. นายชานนท์ กนกวลีวงศ์
33. นายชินชัย คล้ายไทย
34. น.ส.ฐ์ตา เดโชฬาร
35. ฐปนีย์ พวงเงิน
36. น.ส.ฐิตินันท์ เต็งอำนวย
37. นายฐิติศักดิ์ วัฒนายน
38. นายณพล ตั้งบุญนิธิวงศ์
39. นายณภัทร วงศ์พานิช
40. นาย ณัฐชัย เมฆศุกรีย์
41. น.ส.ณัฐชุดา ฉิมโฉม
42. น.ส.ณัฐนรี โกวิทวณิชชา
43. น.ส.ณัฐนี ทวีแสงสกุลไทย
44. นายณัฐพล รุ่งแสง
45. นายณัฐวัฒน์ อัศววรฤทธิ์
46. นายณัฐวุฒิ อัศวเทพเมธา
47. นาย ณัฐวุฒิ ปิยะโชคณากุล
48. น.ส.ณัฐสินี ทิพยเมธ
49. นายณัษฐพรรณ หมีทอง
50. น.ส.ณิชนันท์ อัจฉราฤทธิ์
51. น.ส. ณิชพร สงวนดีกุล
52. น.ส.ณิชา ศรีสุวรรณ
53. น.ส.ณิชา อึ๊งวิจารณ์ปัญญา
54. น.ส.ณีรช ภัทรมาลัย
55. น.ส.ณุรวี วงษ์ชัยสุวรรณ
56. นายดนุพล ตันประยูร
57. ดลพร ขันติอาคม
58. น.ส.ดิษยา มูลศาสตรสาทร
59. นายเตชินท์ ชั่งใจ
60. ทชา ธนาพรวิศาล
61. น.ส.ทักษพร ใจอ่อนน้อม
62. น.ส.ทิพารัตน์ แซ่ตั้ง
63. นาย ธนสิน ชุตินธรานนท์
64. คุณธนารถ บรมานันท์
65. นายธราธร นันทวิทย์
66. นายธฤษ ตัณฑเสถียร
67. น.ส.ธัญวรัตม์ อ่ำเกตุ
68. สิบเอกธิติ บุญเกิด
69. นาย ธีรภัทร จารุธีรชน
70. นายธีรภัทร์ พันธ์กล้า
71. นายธีรัช คล่องเวสสะ
72. น.ส.ธีราภา เมฆอธิคม
73. นาย นนทวัฒน์ ปานทอง
74. นนทัช เปรมมณี
75. น.ส.นัตวิไล อุทุมพฤกษ์พร
76. น.ส.นันทมาศ ฉัตราภรณ์
77. นายนันทศักดิ์ ศุภพงษ์
78. น.ส.นันทินี อัมระนันทน์
79. นาวิน ตันธนะเดชา
80. นายบดินทร์ ลีลาวรรณกุลศิริ
81. คุณปพิชญา เสนะคุณ
82. น.ส.ประถมาภรณ์ เครืองาม
83. นายประภัศย์ ทีรฆฐิติ
84. ปราคาร ฉันทนโพธิ์กุล
85. นายปริน เจียมอนันตพงศ์
86. น.ส.ปรียาพร ชุ่มพุดซา
87. น.ส.ปวีณ์ธิดา ธัญญศิริ
88. น.ส.ปวีณ์สุดา สถิตสุนทร
89. น.ส.ปาณิสรา เจริญรมย์
90. น.ส.ปาลิดา สุทธาธนโชติ
91. น.ส.ปาลิตา อารยะการกุล
92. น.ส.ปุณฑริกา เดชะอำไพ
93. น.ส.เปรมจิรา ถาวรศักดิ์เจริญ
94. น.ส.ผุสชา เผือกผ่อง
95. นายพงพุทธ ริจิรวนิช
96. พงศกร พินนุแสน
97. นายพงศกร ตวงชัยปิติ
98. นายพงศ์ธร กฤษณ์เพ็ชร์
99. นายพชร วังษี
100. คุณพรปวีณ์ จินดารักษ์
101. น.ส.พรพรรณ เทียนวิจิตร
102. น.ส.พรรัศมิ์ สุรพัฒน์
103. น.ส.พราวพิลาศ สุขพณิชนันท์
104. นายพลากร ศิวเวชช
105. น.ส.พวงชมพู ทรัพย์โมกข์
106. นายพอภูมิ อรัณยกานนท์
107. น.ส.พิชญา แอดสกุล
108. น.ส.พิฐรา เกษมสุวรรณ
109. น.ส.พิมพ์เลิศ ใบหยก
110. นายพูล ชีวธาดาวิรุทน์
111. น.ส.เพชรรัตน์ มานะสมจิต
112. น.ส.ไพลิน รอดโพธิ์ทอง
113. คุณภัคนิจ ศศิปรียจันทร์
114. นายภัทรวิทย์ จันทร์ศุภฤกษ์
115. นาย ภากรกฤช ขันทปราบ
116. นายภาคี พิรุณรักษ์
117. ภาณุวัชร อรุณไพโรจน์
118. นายภาสกร ปานนอก
119. นายภาสวัฒท์ บุลสุม
120. คุณภูมิพันธ์ ภาวิไล
121. น.ส.ภูริตา ธนโชคโสภณ
122. นายภูริวัส สื่อบริรักษ์
123. นายมาริษ ศุกระชาต
124. ท่านมิ่ง ปัญหา
125. มุรธา วิทยานุพงศ์
126. นายเมฆ พงษ์ประยูร
127. น.ส.รติยา ชูยิ่งสกุลทิพย์
128. น.ส. รสพร ภัทรมาลัย
129. เรือนพร มิตรใจดี
130. นายฤทธิ สุตัณฑวิบูลย์
131. นายวงศ์อมาตย์ อมาตยกุล
132. วณัฐ เหมไกรวุฒิ
133. นาย วรพันษ์ ปุณณชยยะ
134. นายวรัท เจิ่งประภากร
135. น.ส.วริษฐา จิตรวุฒิโชติ
136. นายวรุตม์ เกียรติธนะบำรุง
137. นายวัชรพล เตมียชาติ
138. นายวัฒนศักดิ์ จิราธิวัฒน์
139. นายวิชัย อภิชนังกร
140. นายวิริยะ ภิญโญกุล
141. นายวิวิทย์ เกียรติ์อนุพงศ์
142. นายวิศรุต ศักดิ์สุรีย์มงคล
143. นันทนิจแววหงษ์ ป๋อ
144. น.ส.ศริตา ตุลยะเสถียร
145. ศิระ ทองมีอาคม
146. น.ส.ศิริรัตน์ สุจิตนภิศธรรม
147. ศิวรี ศิวพรพิทักษ์
148. น.ส.ศุภมาส ทวีโชติภัทร์
149. นายศุภวิชญ์ จันทน์ขาว
150. น.ส.สมสินี ศรีสมบูรณานนท์
151. น.ส.สาธิตา ลีพิพัฒน์ไพบูลย์
152. น.ส.สานใจ หมากเลย์
153. นายสิทธิ์ ปิยะธีรธิติวรกุล
154. น.ส.สิริภา ลิ่วขจรสิน
155. นายสิริยศ ไชยศรี
156. น.ส.สุทธินี ศรีบุรี
157. น.ส.สุภาพร ตันธนะเดชา
158. คุณ สุภาสินี รัตนศุกล
159. นายสุวัจน์ หวังรุ่งทรัพย์
160. นายหทัย จงประสิทธิ์กุล
161. นายอโณทัย จัตุพร
162. นายอนวัช บูชาบุพพาจารย์
163. น.ส.อภิชยา กู้ตลาด
164. น.ส.อรณิชา หาญกล้า
165. อรวรรณ วีระณรงค์
166. อรวีร์ จุติการพาณิชย์
167. อวิรุทธิ์ อิ่มอ้วน
168. น.ส.อักษราภัค เยี่ยมภพ
169. นายอัครภัทร์ ไตรบรรจงศิลป์
170. อัชฌาณี ตั้งพิสิฐโยธิน
171. น.ส.อัญชิสา กฤษณรังคุณ
172. น.ส.อัญญพร ชวาลภาฤทธิ์
173. น.ส.อารยา โชติพนมวิวัฒน์
174. นายอิศรา อุดมพาณิชย์
175. นายอิสระวิชญ์ สังข์มนัส
176. นายอุกฤษฎ์ สุวรรณกูฎ
177. คุณอูฐเณษฐ์ เชิดชีวศาสตร์
178. น.ส.เอมินาท ยั่งยืน
179. น.ส.แคททรียา พฤกษ์วงศ์วาน
180. นายวรุตดม พันธะนพพฤกษ์
181. นายวรรธนัย เลิศนิตย
182. นายปวริศ นกพลับ