รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 58

1. นายกชศีส์ นิตรา
2. นายกฤตภาส อภินันท์กูล
3. นายกฤติน วิบูลย์เชื้อ
4. นายกฤติภูมิ ชมเดช
5. นายกวิน โรจน์วัฒนกุล
6. นายกษิดิศ นิตย์วิบูลย์
7. นางสาวกัญญาพัชร พงศ์มฆพัฒน์
8. นายกันตพงศ์ คำเพ็ง
9. นายกันติทัต จันทร์ดวง
10. นางสาวกัลยรัตน์ นงค์พยัคฆ์
11. นายกิตติพิชญ์ ศรีจันบาล
12. นายก้องภพ ตระกูลทุม
13. นายจารุกิตติ์ มาลากุล
14. นางสาวจิณห์จุฑา เหลืองเลิศไพบูลย์
15. นายจิรทีปต์ พิบูลสัมพันธ์
16. นายจิรพัฒน์ ศุภอนันต์
17. นางสาวจุฑามาศ เพ็งกระจ่าง
18. นางสาวจ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์
19. นางสาวชนม์ชุดา สงวนนวน
20. นายชนะชัย โลหะทรัพย์ทวี
21. นางสาวชนิดาภา เหลืองเลิศไพบูลย์
22. นายชยุต พฤกษาสิทธิ์
23. นายชยุต ภิญโญบุณยธร
24. นางสาวชลิดา สมพลวัฒนา
25. นางสาวชวิศา กลชาญวิทย์
26. นางสาวชัญญานุช จิตวุฒิไกร
27. นายชัยชนะ โลหะทรัพย์ทวี
28. นายชาคริต เลาหะรัตนะวิบูลย์
29. นายชาคริต ลดาวิจิตรกุล
30. นางสาวชารียา ธโนปจัย
31. นายชิน แก้วเทวี
32. นายญาณภัทร เชาว์วีระประสิทธิ์
33. นายฐปนัท นาคน้ำ
34. นายฑูรย์สวัสดิ์ เจียมสว่างพร
35. นางสาวณภัทร จารึกจรรยานาม
36. นางสาวณฤดี สิริมาลัยวัลย์
37. นางสาวณฤดี กุลไชย
38. นายณัชพล แซ่ลี้
39. นางสาวณัฏฐวดี อิศวเรศตระกูล
40. นางสาวณัฐวดี เกียรติโอภาส
41. นางสาวณัฐวลัญช์ เสียงสังข์
42. นางสาวณัฐศิณีย์ โพธิยะราช
43. นางสาวดลยา คุ้มทอง
44. นายดุลยทรรศน์ กวีธีรรัตน์
45. นางสาวตมิสา แสงจันทร์
46. นายตุลย์ ศรีวิเศษ
47. นายต้นแบบ ทรวดทรง
48. นายทรงชัย จันทวรสุทธิ์
49. นางสาวธนภร พรรณประภาศรี
50. นายธนศร แสงสุวรรณ
51. นางสาวธมลวรรณ วิเชตชาติ
52. นางสาวธัญชนก จันทร์เคารพคุณ
53. นางสาวธัญญวรรณ วรานุศุภากุล
54. นางสาวธัญญา ยงปิยะกุล
55. นางสาวธันยพร สกุลกิตติยุต
56. นายธีรดนย์ บุณยะรัตเวช
57. นายธีรุตม์ สุวรรณระดา
58. นายนนท์ปวิธ จั่นแก้ว
59. นายนพชัย พงศ์พันธุ์ภาณี
60. นางสาวนพภัสสร นารากุลศุภเศรษฐ์
61. นางสาวนภัทร เสรีศิริขจร
62. นางสาวนรินทร บุญอ่วม
63. นายนวิน สุเมธกิจการ
64. นายนัทธมน นิสารัตนพร
65. นายนัทพล โกมลารชุน
66. นางสาวนันทภัค สุวินทวงศ์
67. นายนารา นรานนท์กิตติกุล
68. นายบวรภพ ธำรงโชติคุณ
69. นายบัณฑัต เข็มทอง
70. นางสาวบุญญาภา อาศนะเสน
71. นายบุณยภัทร ศิริสินสุข
72. นายปกรณ์เกียรติ โอภาประกาสิต
73. นางสาวปณาลี เดชะวัฒนไพศาล
74. นางสาวปติญธร คุ้มเมธา
75. นางสาวปทิตตา จุฬาพันธุ์
76. นายปภณ ตริยพงศ์พัฒนา
77. นายปภพ สุวรรณวานิช
78. นางสาวปรินร์ทิตตา ตั้งพงศ์สิริกุล
79. นายปฤณสิษฐ์ จำปา
80. นางสาวปวรดา วีรวรรณ
81. นางสาวปวริศา กุลวโรตตมะ
82. นางสาวปัญญ์รวี อัศวกุล
83. นายปัณณวิชญ์ ศรีธระชิยานนท์
84. นายปัณณวิชญ์ กานตกุล
85. นางสาวปัณณา อมรวิวัฒน์
86. นางสาวปาณขวัญ รณะนันทน์
87. นางสาวปารมิตา นามสุบิน
88. นางสาวปารมี ชวลิตธำรง
89. นายปุณณ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
90. นางสาวปุณยนุช นิยมไทย
91. นายปุณยวีร์ ประมวญรัฐการ
92. นายปุรเชษฐ์ สินสุวรรณรักษ์
93. นายพงศ์พิสุทธิ์ โตวิวัฒน์
94. นายพงษ์พิชญ์ รักษสุธากาญจน์
95. นายพงษ์ภัสร์ พงศ์อุสรา
96. นายพลท กรัยวิเชียร
97. นางสาวพลอยสีรุ้ง เจริญปัญญายิ่ง
98. นายพลัฎฐ์ มะบุตร
99. นางสาวพศิกา พึ่งรัศมี
100. นางสาวพาขวัญ จินดารัตน์
101. นายพาทิศ ตันติเม
102. นางสาวพิชญาดา ตั้งใจตรง
103. นางสาวพิชญ์สินี จิรตั้งมั่นเจริญ
104. นางสาวพิมกัญจ์ เรืองบูรณะรัตน์
105. นายพิรัชย์ อัศวกาญจน์
106. นายพีรวัส แจ่มฤกษ์แจ้ง
107. นายพีระพงศ์ อดิเรกถาวร
108. นางสาวพุทธชาด อินทร์ไชยา
109. นางสาวพุทธิตา เหล่าโมราพร
110. นายภวินท์ ชิตานนท์
111. นางสาวภัณฑิรา บุญผาติ
112. นายภัทรดนัย อาศรมเงิน
113. นายภาคิน พ่วงพูล
114. นายภาณุภัทร โสวรัตนพงศ์
115. นายภานุวัฒน์ ไสยลักษณ์
116. นางสาวภาพิมล วัชรินทร์พร
117. นายภาม ธนพัฒนากุล
118. นายภิชนันทน์ นิธิประภาธนานันท์
119. นางสาวภิญญาพัชญ์ ชาญวาณิช
120. นางสาวภีรดา วรรณศิริกุล
121. นายภูมิรัตน์ ราชนิยม
122. นายภูวิภัทร อติแพทย์
123. นายรชณญ ศรายุทธ
124. นางสาวรชยา องค์กิตติ
125. นางสาวรมิดา เนื้อนวลสุวรรณ
126. นายรวิชญ์ มฤคพิทักษ์
127. นางสาวลลิล เปสตันยี
128. นายวงศ์รวี สุขบท
129. นายวนา แสงสายัณห์
130. นางสาววรนน วจะโนภาส
131. นางสาววรรณรดา อินทรปัญญา
132. นางสาววรรณวริน ลิ่มปนาท
133. นายวัชริศ จิตต์ประเสริฐงาม
134. นางสาววานิเกล เปรมานนท์
135. นายวิชญ์ ธนวัฒนาเจริญ
136. นายวิชญ์ โกมลมิศร์
137. นายวิชญ์ภาส จรสโรจน์กุล
138. นายวิทย์ ชาครานนท์
139. นายวิสุทธิ อิทธิแสง
140. นางสาววีรยา แซ่โซว
141. นายศิวกร รอดโพธิ์ทอง
142. นายศิวะ ศิวะวรรณพงศ์
143. นายศุภวิชญ์ เทียมชีวะศิลป์
144. นายสกาย ถาวรไชยโสภณ
145. นางสาวสถิตยา เปรมธาดา
146. นายสรรวิชญ์ รัตนสิริ
147. นางสาวสาธิตา โชติปทุมวรรณ
148. นายสิรวิชญ์ อิทธิชัยศรี
149. นางสาวสิริยากร ตาปิง
150. นางสาวสิริรสา จุละจาริตต์
151. นางสาวสุณัฐชา กุละพัฒน์
152. นายสุรวุฒิ เอี่ยมจรัส
153. นางสาวหมั้นเกล้า บุษมาโร
154. นายองอาจ ดิษยะกมล
155. นายอชิตะ ฉลองศิริกุณ
156. นางสาวอธินี สุทธิวโรตมะกุล
157. นายอนันต์ภัทร ธนปุณยนันท์
158. นายอภิวิชญ์ ทรัพย์สง่า
159. นางสาวอภิสรา แซ่ฉั่ว
160. นายอัครนันท์ ตันพิพัฒน์
161. นางสาวอัญชิสา ทรัพย์สง่า
162. นายฮิคารุ ชอุ่มพฤกษ์
163. นายเจตนิพัทธ์ เพิ่มทอง
164. นางสาวเจตนิพิฐญ์ พรประมินทร์
165. นายเจษฎากร เลิศวิริยจิตต์
166. นายเบญจ วันสม
167. นางสาวเบญญาดา ดีถนอม
168. นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง ปูชิตภากรณ์
169. นางสาวเพ็ญพิชา วงศ์วนิชทวี
170. นายเมธัส สถิระพจน์
171. นายเมธาวิน วงศ์สายสุวรรณ
172. นางสาวเมริสา นีลดานุวงศ์
173. นายเอกชล ประสพผล
174. นายไททัศน์ วัฒนบวรกุล
175. นางสาวไปรยา ทีฆคีรีกุล