รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 50

1. น.ส.กนิษฐา ทีฆพุฒิ
2. น.ส.กรกมล จิรชนานนท์
3. นายกฤตณัฐ รัตนไชย
4. นายกวิน เซ่งเจริญ
5. นายกษิดิ์เดช ทัยธิษา
6. นายกสิณ ถาวร
7. นายกัณฑ์อเนก ศิลัยรัตน์
8. น.ส.กันติยา มิตรภักดี
9. น.ส.กาญจนาภรณ์ เศรษฐวงศ์
10. นายกานต์ ศรียุทธศักดิ์
11. น.ส.กานต์กมล ค้าสุคนธ์
12. น.ส.กานต์ธิดา ครุธน้อย
13. นายคณิน ทวียนต์ชัย
14. นายจิตริน ฟองสถาพร
15. นายจิรกิตติ์ พาณิชย์ปรีชากร
16. นายจิรพนธ์ เหลืองกาญจนา
17. นายจิรพัฒน์ พรหมรัศมี
18. นายจิรายุ สหเวชชภัณฑ์
19. น.ส.ฉัตรยาพร กรวิรัตน์
20. นายชญานนท์ เอี่ยมวิวัฒน์
21. น.ส.ชญานิษฐ์ สุวรรณเกิด
22. นายชนกธรณ เอื้อไพโรจน์กิจ
23. น.ส.ชนัญชิดา บุญศิริ
24. นายชนาธิป รัชชานนท์
25. นายชยพัทธ์ วิรัตน์โยสินทร์
26. น.ส.ชัชชญา บุญญาธิการ
27. นายชัชวัสส์ มณีนุษย์
28. น.ส.ชัชศรัณย์ จิตต์นิลวงศ์
29. นายชัยชนะ สายชุ่มดี
30. นายชัยยุทธ วิชญะพล
31. นายชัยวุฒิ ดุสดี
32. น.ส.ชุติรัตน์ คล้ายหนองสรวง
33. นายชุษณะ พันธุ์เจริญ
34. น.ส.ญาณิศา คุณประเสริฐ
35. นายฐานกิตติ์ ตรีวิจิตรศิลป์
36. นายฐานภัทร อภิชาตกุล
37. นายฐิติภูมิ พัวจินดาเนตร
38. น.ส.ฐิติรัตน์ นิสารัตนพร
39. น.ส.ฐิติรัตน์ เหลืองลออ
40. น.ส.ฑิตยา ธนบุญสมบัติ
41. น.ส.ณนันท์ พานิชอัตรา
42. นายณภัทร หงษ์เกษมศักดิ์
43. น.ส.ณัชชา กนกเพชรรัตน์
44. น.ส.ณัชชา สุดประเสริฐ
45. นายณัชพล ตรีสุธน
46. น.ส.ณัฏฐา วศะล้ำเลิศ
47. น.ส.ณัฐกาญจน์ ตันติวณิชพันธุ์
48. นายณัฐชนน เสริมกุลเชื้อ
49. นายณัฐธนินท์ แสงสุดา
50. น.ส.ณัฐธิดา ภควลีธร
51. นายณัฐนันท์ อภินันท์ธรรม
52. นายณัฐภพ พละการ
53. นายณัฐวุฒิ สิทธานครินทร์
54. น.ส.ณิชนันทน์ หวัง
55. นายตะวัน อวยพรส่ง
56. นายติณณ์ ภวสันต์
57. น.ส.ตีรณา กิจสนาโยธิน
58. นายทัตพงศ์ เสนจันทร์ฒิไทย
59. นายธนกฤต สุวรรณ
60. นายธนธรณ์ จองสกุล
61. นายธนบดี ธนะภูมิ
62. น.ส.ธนพร รัตนเรือง
63. นายธนัช กันทพลหาญ
64. น.ส.ธนัชพร ทองสุทธิ
65. น.ส.ธนารีย์ อุปยโส
66. นายธนิก โฆษิตวงศ์สกุล
67. นายธรรศ อุชชิน
68. นายธาวิน พิณเนียม
69. นายธิติวุฒิ วนาวณิชย์กุล
70. นายธีรกานต์ ฉัตรแก้ว
71. นายธีระสิทธิ์ องค์ทองคำ
72. นายธีร์ เชาว์ปรีชา
73. นายธีร์ ลิมป์ศิริพันธ์
74. นายนราวิชญ์ ใจซื่อ
75. น.ส.นริศรา ไพโรจน์ศักดิ์
76. น.ส.นัทธมน วาณิชยเศรษฐกุล
77. น.ส.นันทนัช วาณิชยเศรษฐกุล
78. น.ส.นันทพร ตงสาลี
79. น.ส.นิชดา สิรินันทปัญญา
80. น.ส.นิชาภา โพธิ์นทีไท
81. นายนิธิภพ หาญเสน่ห์ลักษณ์
82. นายบริพัตร ฐิตวัฒน์กุล
83. น.ส.บุญนัดดา ชาติพาณิชย์
84. นายบุณพจน์ วงศ์มณีโรจน์
85. นายปฏิภาณ สิทธิประเวศ
86. นายปณายุ คีลาวัฒน์
87. นายปณิธาน กาญจนพัฒนา
88. นายปพน (คุณานนท์) สมสุขคงเกษม
89. นายปรัชญา แสงน้อย
90. น.ส.ปริชญา สุริยะ
91. นายปริยวัฒน์ ใหญ่โสมะนัง
92. นายปวริศร วศินสมบัติ
93. นายปัณณธร มะโนทัย
94. นายปิยวัฒน์ เซียสกุล
95. น.ส.ปิยะประภา อะมุตะคุ
96. นายพงศกร จิรธนาคุณ
97. นายพงศ์ภัทร วนานุกูล
98. นายพชร เสือสกุล
99. น.ส.พรชนก อรุณศิริ
100. นายพรภวิษย์ เพ็งเอียด
101. น.ส.พริมา อมรวิวัฒน์
102. น.ส.พฤกษา ศรีสรรพศิริกุล
103. นายพศิน ทองพิทักษ์ถาวร
104. นายพศุตม์ แสงสง่า
105. น.ส.พัทธมน เจียมตระการ
106. นายพัทธ์ มณีวัฒนา
107. น.ส.พิชชา รัตนพรรณา
108. น.ส.พิชชาภา จตุวรพัฒน์
109. น.ส.พิชญา สุขรัศมี
110. น.ส.พิชยา เสือสกุล
111. น.ส.พิมพ์ชนก คงปรีพันธุ์
112. น.ส.พิมพ์ณดา ภิรมย์โชติสิริ
113. น.ส.พิมพ์นารา เตชะสนธิชัย
114. น.ส.พีรภัค วศินชัชวาล
115. นายพีรวัส จารุทัศน์
116. นายพีรัญจ์ คชเสนี
117. น.ส.พุทธมาศ ผิวล่อง
118. น.ส.พุธิตา เสือสกุล
119. นายภคภณ หงษ์มีเสียงศรี
120. นายภคิน อัศวภาณุวัฒน์
121. น.ส.ภัคธีมา นรนิตชัยกุล
122. นายภัทร กาญจนสิงห์
123. น.ส.ภัทรนันท์ ธนศิลป์
124. น.ส.ภัทรมน สำราญสำรวจกิจ
125. นายภัทรวัทน์ เทียนวิจิตร
126. น.ส.ภัทรินทร์ ธรรมาภรณ์
127. นายภากร ธุระพันธ์
128. นายภาคย์ นำชัยศิริ
129. นายภานุวัฒน์ เกิดทองทวี
130. นายภาสวุฒิ ท่าราบ
131. น.ส.ภิญญ์ รัตนาพต
132. น.ส.ภิญญ์ วิศิษฏ์วิญญู
133. น.ส.ภิญสุภา หารหนองบัว
134. น.ส.ภิรมณ พุทธารี
135. นายภูมิฐวัศ สัมพันธ์พานิช
136. น.ส.มนพัทธ์ เทพรักษ์
137. น.ส.มนัสดา ปานพรม
138. นายมัชฌิม สว่างเนตร
139. น.ส.มาลิสา ภู่เงิน
140. นายมุฆสฒัชร์ เกียรติวณิชพันธุ์
141. นายรณกฤต คูร์พิพัฒน์
142. น.ส.รักษิณา ภาคภูมิไพศาล
143. นายรัช อินนัดดา
144. นายรัชต์ภาคศ์ ตันติแสงหิรัญ
145. น.ส.วณัชยา ยืนยง
146. น.ส.วรวลัญช์ ตันตินิกร
147. น.ส.วริศรา เธียรกานนท์
148. นายวศิน ภู่ทอง
149. น.ส.วิริยา ไชยโรจน์
150. นายวีรพล โสภาวิริยาภรณ์
151. นายวีรภัทร ทินนโชติ
152. น.ส.ศกลรัตน์ วิเศษสินธพ
153. นายศรัณย์ สงวนรังศิริกุล
154. น.ส.ศรุตา ลี
155. น.ส.ศศิชา สุขแสงชู
156. น.ส.ศัลยา สารโพธิ์คา
157. นายศิรวิชญ์ บุษโภคะ
158. นายศิริพงษ์ ศิวิชัย
159. นายศิวกรณ์ กุลกีรติยุต
160. นายศุภกร ทวีเศรษฐ์
161. น.ส.ศุภรพัชร์ ตันสถิตย์
162. นายศุภวิชญ์ สินทวีวงศ์
163. น.ส.ศุภัสชา บังเกิด
164. น.ส.ศุภิสรา เอกเพิ่มทรัพย์
165. น.ส.สรณีย์ ชูยิ่งสกุลทิพย์
166. นายสรภพ จิรวัชรา
167. นายสรวิชญ์ เมฆอรียะ
168. น.ส.สรัลพร เลิศนิมิตกิจ
169. นายสัณฑิกิจ ไตรรัตน์ผดุงพร
170. น.ส.สาธิดา ธุวรุจิชัย
171. น.ส.สาธินี กลิ่นศรีสุข
172. นายสิรภพ ทองแดง
173. น.ส.สิริกร บุญสนิท
174. น.ส.สุชาภา อารยะการกุล
175. น.ส.สุธินี ศรีมหาโชตะ
176. นายสุปรัชญ์ พร้อมอิทธิกุล
177. น.ส.สุภชา นิ่มปุญญกำพงษ์
178. น.ส.สุภากาญจน์ ก้องเอกภพ
179. น.ส.อชิรญา เอกษมานนท์
180. น.ส.อติกานต์ บำรุงวุทธิ์
181. นายอตินันทน์ วัฒนบุรานนท์
182. นายอติวิชญ์ จำวะจำเริญ
183. นายอธิการ ถิรวิริยพล
184. นายอธิศ ศรีมาจันทร์
185. น.ส.อนันตญา น้อยนา
186. นายอมรพงศ์ ตระการกุลพันธ์
187. นายอรรจน์ ตันศิริ
188. นายอรรถพล ชัยศรีโสภณกิจ
189. น.ส.อาคิรา ชุปวา
190. น.ส.อาทิตยา สุดดี
191. นายอิทธิพัฒน์ สมบัติบริบูรณ์
192. นายอิทธิพัทธ์ จิวะจำเริญ
193. น.ส.อินเมธาวี โชควิทยารัตน์
194. น.ส.อิศราภา วงศ์เกิดประโยชน์
195. นายเกษมสันต์ ทีฆพุฒิ
196. นายเจนกิจ ตู้จินดา
197. นายเดชชาติ จันทสังข์
198. นายเตชินทร์ ทองพูนกิจ
199. นายเตชินท์ เฉลิมเทวี
200. น.ส.เบญญา กรีอักษร
201. น.ส.เพลงชญา หลงสมบูรณ์
202. น.ส.เภตรา หลักทอง
203. น.ส.เมธาวี ภักดีดินแดน
204. นายเอกวัฒน์ ศิริชัยเอกวัฒน์
205. น.ส.แพรวา ศิริจิตร
206. น.ส.แพรวไพลิน ศิริจงกลทอง
207. น.ส.โสริยา ทรีปาตี
208. น.ส.ไปรมากร มีชื่น
209. นายไพรัชต์ รอดโพธิ์ทอง