รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 22

1. คุณกณิกนันต์ แก้วจำบัง
2. นายกนิช บุณยัษฐิติ
3. นายกรวุฒิ ชิวปรีชา
4. นายกฤษณ์ อุบลบาน
5. นายกฤษณ์ วีรกุล
6. นพ.กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช
7. นายกลศ ศิริสรรพ์
8. นางกอบกูล พุทธารี
9. นายกัมพล ตันวรรณรักษ์
10. นพ.กัลย์ ลิมกุล
11. นายกีรติ พิทยาภรณ์
12. พญ.กุลธิดา สกลชัยพงศ์
13. นายเกรียงไกร เยี่ยงศุภพานนทร์
14. น.ส.ขวัญรัก ชนะภัย
15. พันโทขันติรักษ์ ตันติเฉลิม
16. นายเขมจิต ชุ่มวัฒนะ
17. นพ.คชินท์ วํฒนะวงษ์
18. นางจงกลนี สุนทรสีมะ
19. นายจักรธร พินสมพงษ์
20. คุณจันทรัสมิ์ ชูธรรมสถิตย์
21. น.ส.จามรี เกษตระกูล
22. นางสาวจารุภัส ปัทมะศิริ
23. นายจิริดนัย พึ่งสุนทร
24. นอ.จิโรช ตัณฑะตะนัย
25. น.ส.จุฑามาศ เตชะฤทธิ์พิทักษ์
26. นายเจษฎ์ แสงชัย
27. นายเจษฎา บุญชัย
28. นายฉัตตริน เพียรธรรม
29. พญ.ฉัตรประอร งามอุโฆษ
30. น.ส.ฉันทินี เหราบัตย์/ผดุงกุล
31. น.ส.ชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
32. นายชนินทร์ อินทรฑูต
33. น.ส.ชมานันทน์ เพ็ชรโปรี
34. นายชาย สัญญาวิวัฒน์
35. ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน
36. นายชุมศิริ ดิสถาพร
37. น.ส.โชติมา วงศ์วิริยะธรรม
38. นายฐิติพัฒน์ กู้ตลาด
39. นายณัฐชัย บุณยะประภัศร
40. นางณัฐญา ธนะรัชต์
41. นางณัฐพร จังคศิริ
42. นายณัฐพล วรทรัพย์
43. นายณัฐพล รังสิตพล
44. นายณัฐพล นิลวรรณ
45. นายณัฐพล สุนทราณู
46. นายณัฐพัฒน์ เศรษฐบุตร
47. นายณัฐพันธ์ กิติสิน
48. นางณัฐา ปิยะกาญจน์
49. นางสาวดวงเดือน ธีรกุล
50. น.สดารณี แจ่มนุช
51. นางสาวเด่นดาว เด่นไพศาล
52. นายเด่นพงษ์ เด่นไพศาล
53. ม.ล.เถลิงรัชฎ์ ทองแถม
54. น.สธชพร เทศะศิลป์
55. นายธนภาส อยู่สมบูรณ์
56. นายธนิศร์ อัศวเหม
57. นายธรรมวัต อรรถจินดา
58. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์
59. คุณธิดาภรณ์ เอี่ยมสุทธา
60. พ.ต.อ.หญิงธิติมา ธรรเมศรานนท์
61. นายธีรสุต สิมะเสถียร
62. นายนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี
63. น.สนฤชยาย์ สายเชื้อ
64. น.ส.นลินทิพย์ พรพิบูลย์
65. นางนวพร สุรนาคะพันธุ์
66. คุณนวพร รามชิตจีระ
67. ร.ต.นวลจันทร์ ทองธิราช
68. นายนำบุญ บุญรัตนกรกิจ
69. นางเนตรเสลา สุตเธียรกุล
70. นายบดี เชิดวิศวพันธุ์
71. นายบุตรรัตย์ จรูญสมิทธิ์
72. น.ส.ประทานพร วีรานุวัตติ์
73. ดร.ประภาศรี รัชตะปีติ
74. พญ.ปริศนา สุขีพจน์
75. คุณปรีณัน สุวัฒนวิโรจน์
76. นายปรีดาพงษ์ อ่อนปรีดา
77. นางปวริน สุรัสวดี
78. นางปวิดา โกศิลป์
79. นพ.ปวิตร สุจริตพงศ์
80. นางปัญญดา หนุนภักดี
81. นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์
82. นาวาเอกปารัช รัตนไชยพันธ์
83. น.ส.นัดดานุช อิงคเวทย์
84. นางปิยนุช ทรูชาย์ม
85. กัปตันปิยะโชติ มุสิกะภุมมะ
86. นางเปรียบแก้ว สุขุมาลจันทร์
87. นายพทชร วรมิศร์
88. นายพรกฤษณ กฤษณามระ
89. นายพลวัต สินธุโสภณ
90. นางสาวพัชราภรณ์ หิตะนันท์
91. น.ส.พินดา สิทธิสุนทร
92. นายพินทุ์เทพ วรมิศร์
93. น.ส.พิมภัทร ศรีสุโข
94. น.สพิรมล เทพมงคล
95. นายพีระศักดิ์ โหสกูล
96. นพ.พูนพัฒน์ โชติประสิทธิ์
97. น.ส.ภวินี เซ็นแน่นแบร์เกอร์
98. นายภัคริน ทัตติพงศ์
99. น.ส.ภัทรชริญา ปัทมาคม
100. น.สภาวศุทธิ์ พิทยะ
101. นายภูชาร์ วัฒนวานิช
102. นายมนตรี วัชรพงศ์
103. ทพ.มยะ มยชน
104. น.ส.มาลัยทิพย์ วาณิชย์
105. น.ส.มิตราภรณ์ อยู่สถาพร
106. นพ.ยุทธสิทธิ์ ธนพงศ์พิพัฒน์
107. น.ส.ยุวนา รัตนวิเชียร
108. นายรังษี หยกอุบล
109. นายรัชช สัมมาพันธ์
110. นายรัชช์ รัตนวิจิตร
111. นายรัชต์ การัณย์สุทธ์
112. นายรัฐวุฒิ ประทุมราช
113. น.ส.รัดเกล้า อามระดิษ
114. นพ.รัมย์ ไชยชิต
115. น.ส.ริดา อัชชะกิจ
116. นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
117. น.ส.ไรรัตน์ สุวรรณรักษ์
118. รท.วรงค์ยศ มุ่งถิ่น
119. น.ส.วรนิดา เศวตพัชราภรณ์
120. น.สวรพร เจียวประเสริฐ
121. นายวรพัฒน์ ชูแสง
122. น.สวรลักษณ์ สุขขาว
123. นายวรวัจน์ สุวคนธ์
124. นายวรวัฒน์ บูรณากาญจน์
125. นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
126. นายวราวุฒิ บุญมีลาภ
127. นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
128. นายวัชรพล อารีพล
129. น.ส.วารุณภัค ฮั่นตระกูล
130. นายวิทยา หอวัง
131. นายวิมิศร์ นองสุวรรณ
132. นายวิศรุต ศีติสาร
133. นายวีรยุทธ โพธารามิก
134. นายวีระพล อติแพทย์
135. นายวีระศักดิ์ เทพบุตร
136. นางสาวศกุนเพ็ญ ยมนาค
137. นายศรรพร เฟื่องธุระ
138. นางสาวศรัณยา เทพหัตถี
139. นายศศวัต บุษยพันธ์
140. แม่ชีศิริลักษณ์ พาณิชชีวะ
141. นายศิวัตม์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
142. นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ
143. นายศุภฤกษ์ อวยชัย
144. นายศุภวาร เกษมศรี ณ อยุธยา
145. นพ.สการ ภู่ไพบูลย์
146. นายสถิตย์พร พงศ์วิโรจน์
147. น.ส.สนิทธ์ อัครเสนา
148. นพ.สมชาย ธนะสิทธิชัย
149. นพ.สรรเพ็ชญ์ บุณยวนิชย์
150. ม.ล.สรวงศรี สนิทวงศ์
151. นายสรายุทธ ทรัพย์สุข
152. นายสวัสดิ์ วงศ์ปรีชาสวัสดิ์
153. นายสัจจะพล ศรีสอ้าน
154. นางสัญลักษณ์ ศรียากร
155. น.ส.สันสนียา ประจักษ์เวช
156. นายสาระ ล่ำซำ
157. น.ส.สาลินี วรรธนะภัฏ
158. นายสิทธิ์ สุวรรณเลิศ
159. นายสิรคุปต์ เมทะนี
160. เชฟสิริรัช โฆสิตาภัย
161. น.ส.สิริอร จำปาทอง
162. นายสุขเจริญ ทองเดิม
163. นายสุทธิพงศ์ สิทธิจำเริญคุณ
164. นายสุทธิมัย ปรีดีดิลก
165. นายสุธา ขาวเธียร
166. นางสุภาณี จันทศาศวัต
167. น.ส.สุภาพรรณ์ อัศวาณิชย์
168. นายสุรชัย พูลศิริวรรณะ
169. นายสุรัตน์ วิเศษสินธุ์
170. น.ส.แสงดี สีแดง
171. ทญ.อตินุช มาลากุล ณ อยุธยา
172. พ.ท.อนุมาศ พินิจชอบ
173. นายอนุสนธิ์ อติลักษณะ
174. นายอภิชาติ ประดิษฐสมานนท์
175. ม.ล.อภิชิต วุฒิชัย
176. น.สอภิญญา บุญประกอบ
177. นางอภิรดี ขาวเธียร
178. นายอภิรักษ์ พิทยะ
179. นส.อรกัญญา พิบูลธรรม
180. นพ.อรรถพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
181. นายอรรถวิท บัวจันทร์
182. น.ส.อรสรวง สุธีรสกุล
183. นางสาวอรอุบล ชมเดช
184. น.ส.อลิสา เปี่ยมพงศ์สานต์
185. น.ส.อัจฉรา สุปภากร
186. นายอัชฌ์ บุณยประสิทธิ์
187. นายอัษฎาวุธ สาคริก
188. นายอาทร สพันธุพงษ์
189. ทพ.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ
190. พญ.อาบอรุณ ตัณฑ์สุทธิวงศ์
191. นายเอกนาถ สุวินทวงศ์
192. ร.ท.เอกพร แก้ววิเชียร