รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 56

1. นายกนกธร จตุจินดา
2. นางสาวกนกนันท์ พึ่งทรัพย์
3. นายกรดนัย เกียรติสุข
4. นายกรดนัย พัฒนาภิเศรษฐ์กุล
5. นายกรวิทย์ โพธิ์เจริญ
6. นายกฤต เก่งเกรียงไกร
7. นายกฤติน บัวสอน
8. นายกฤษฏิภูมิ ดอนขันธ์
9. นายกฤษฏิ์ จันมาธิกรกุล
10. นางสาวกัญญณัช ตันติโพธิ์พิพัฒน์
11. นางสาวกันตินันท์ โตมงคล
12. นายกันภัย ลานเหลือ
13. นายกิตติภพ ทีฆคีรีกุล
14. นายคณพัฒน์ พัวพิพัฒน์
15. นายคุณธเนศ วชิราพรพฤฒ
16. นายจตุบดินทร์ มานะวงศ์เจริญ
17. นายจักริน ฉิมคล้าย
18. นางสาวจารุมน จิณณวาโส
19. นางสาวจิดาภา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
20. นางสาวจิตรลดา ศรีจิตร
21. นางสาวชญากาณฑ์ พัฒนาสิทธิเสรี
22. นายชญานนท์ พรชัย
23. นางสาวชญาภรณ์ จิตเสรีรัตน์
24. นายชนน นิติวัฒนานนท์
25. นายชนัดพล สารชวนะกิจ
26. นางสาวชนาภา อนุวัตรวิมล
27. นายชลณัฐ เดชะวงศ์สุวรรณ
28. นางสาวชลธร พันธุ์สุวรรณ
29. นางสาวชวัลรัตน์ พัฒนกิจเรืองชัย
30. นายชวัสส์ชัยยศ ปัณฑรมงคล
31. นางสาวชัญญา เฉลิมเทวี
32. นางสาวชัญญาภัค มะบุตร
33. นายชานน จิตปัญญา
34. นายชินธีร์ วิไลวัลย์
35. นางสาวฐิตาภา มงคลศรี
36. นางสาวฐิติกานต์ จันทรลาวัณย์
37. นายฐิติภัค อวยพรส่ง
38. นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์กิตติพัฒน์
39. นายฐิเบศร์ อัจฉรานนท์
40. นางสาวณญาดา เตชะวิบูลย์
41. นายณภัฐ ชัยพรหมประสิทธิ์
42. นายณภัทร เล้าชัยวัฒน์
43. นายณภัทร พาณิชย์วิสัย
44. นางสาวณัฎฐิกา กฤษดาธานนท์
45. นางสาวณัฏฐณิชา บุญธรรม
46. นางสาวณัฐกมล พันธุวดีธร
47. นางสาวณัฐณภัทร รู้กิจการพานิช
48. นางสาวณัฐธยาน์ คุณะวัฒน์สถิต
49. นางสาวณัฐธยาน์ ผลเพิ่มพูนทวี
50. นายณัฐภัทร ฐิรโฆไท
51. นางสาวณัฐรดา โฆษิตานนท์
52. นายณัฐวัฏร ดิฐธนาธิวัฒน์
53. นางสาวณัฐสรี โพธิ์ใบกุล
54. นายณัฐเสกข์ เมืองโคตร
55. นางสาวณิชมน แย้มแก่นจันทน์
56. นางสาวณิชมน จิตอนันตวิทยา
57. นางสาวณิชารีย์ รัตนศิริวิไล
58. นายดิศพงษ์ สมภพรุ่งโรจน์
59. นางสาวถุงเงิน นพไพบูลย์รัตน์
60. นางสาวทัตษร กำโชคชัย
61. นายธนกฤต ธรณี
62. นายธนทัต บริหารกิจอนันต์
63. นายธนบดินทร์ วราทิตย์พิกุล
64. นายธนภพ วงศ์น้อย
65. นายธนวัฒน์ ถนอมวรารักษ์
66. นายธนวินท์ วิษณุโยธิน
67. นายธนานันท์ สุนทรานนท์
68. นายธนิน วัชราวิวัฒน์
69. นายธนเดช อ่วมอิ่มพืช
70. นางสาวธรรมิกา โตนิติวงศ์
71. นายธรรม์ ทมทิตชงค์
72. นายธรรศ สินธวานุรักษ์
73. นายธัชชัย สิริโชติวิทยากร
74. นางสาวธัญญา แสงอุดมเลิศ
75. นายธัญญ์ พานิชอัตรา
76. นางสาวธัญรัตน์ ศรีอุทัยสุข
77. นายธาม โรจนสุนทร
78. นายธาราภัทร กิติวรรณประสาร
79. นายธิวร์ อิษฎาวงศ์
80. นายธิษณ์ ธีระพงษ์
81. นายธีรนนท์ พงษ์ทอง
82. นายธีรอนุชิต ฉลภิญโญ
83. นายนที จิระพงษา
84. นายนนทกร พรรณโคตร
85. นายนภนต์ อักษรถึง
86. นางสาวนภสร อมรพิทักษ์พันธ์
87. นางสาวนภัสสร ธนะรัชต์
88. นายนฤเดช คล้ายแก้ว
89. นางสาวนีร ธนพัฒนากุล
90. นางสาวบัณฑิตา พุธขุนทด
91. นายบุญชัย เลิศชัยประเสริฐ
92. นายปพน จินดาวัฒน์
93. นายปรธร พตด้วง
94. นายปรัตถ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
95. นายปราชญา กาขาว
96. นางสาวปราณณิชา จริยาวิโรจน์
97. นางสาวปราณิศา อังอติชาติ
98. นายปรินทร์ ศรีเจริญชัย
99. นายปรินทร์ บัณฑิตยานนท์
100. นางสาวปริยากร อรพินท์พิศุทธิ์
101. นายปวริศ ฐิติฐาปนา
102. นางสาวปวริศา รุจิชลาดล
103. นางสาวปัญจุฑา ชุณหกสิการ
104. นางสาวปัณณธร วรินรำไพ
105. นายปัณณวัฒน์ ศรีอุฬารพงศ์
106. นางสาวปาณิศา สุวรรณพฤกษ์
107. นายปิติ ธำรงวิทวัสพงศ์
108. นายปิติคุณ เตชพาหพงษ์
109. นายปุญญ์ จิรจริยาเวช
110. นางสาวปุญนิศา สิทธิกูล
111. นายปุณณ มาลากุล ณ อยุธยา
112. นางสาวปุณยภา หนูศรีแก้ว
113. นายพชร กรัยวิเชียร
114. นายพรชนก วนัชสุนทร
115. นางสาวพรปวีณ์ อ่อนทอง
116. นางสาวพรรณกนก รัชตากร
117. นางสาวพัชรพร สกุลศรีประเสริฐ
118. นางสาวพัธศวัญย์ สิมะวานิชกุล
119. นางสาวพาขวัญ พันธุ์มงคล
120. นางสาวพิชญาภา ตั้งใจตรง
121. นายพิทวัท โกมลภิส
122. นางสาวพิมพ์ชนิตว์ สฤษฎิ์วงษ์
123. นางสาวพิมพ์มาดา สฤษฎิ์วงษ์
124. นายพุทธิ อิศรางกูร ณ อยุธยา
125. นางสาวฟ้าสดใส วัฒนะรัตน์
126. นายภวินท์ สุริยะพงษ์
127. นางสาวภัณฑิลา เพชรประเสริฐ
128. นายภัสชราช นวลขลิบ
129. นายภาคิน วัฒนายากร
130. นายภาสวิชญ์ กลชาญวิทย์
131. นางสาวภิญญดา กอบเกื้อกูล
132. นางสาวภิมมนา ชมเดช
133. นายภูมิ จักรวาฬนรสิงห์
134. นายภูมิธรรม อำพลพงษ์
135. นายภูมิพัฒน์ สิริเตชาภิวัฒน์
136. นางสาวภูรดา พฤกษะวัน
137. นายภูริชช์ พงษ์ธีระพล
138. นายภูรินท์ ตั้งปกรณ์
139. นางสาวมัชฌิมา โอภาสกิจไพศาล
140. นางสาวมิญญชญา ยุวประกร
141. นางสาวรชยา เลื่อมประพางกูล
142. นางสาวรติมา ปานเฟือง
143. นางสาวรวิสรา แสงเรืองรักษ์
144. นางสาวรสสุคณธ์ รักษ์เกียรติคุณ
145. นางสาวรักษิตา จิณบุตร
146. นางสาวรัญชิดา ธนะกุลรังสรรค์
147. นางสาวรินรดา ชะนะกุล
148. นายรุ่งคุณ ลิ่มทองแท่ง
149. นางสาวรุ่งพลอย ขำสุวรรณ
150. นางสาวลลิดา เอื้อดุลยธรรม
151. นายวรปรัชญ์ อโณทัย
152. นางสาววรรณงาม ยิ้มประเสริฐ
153. นางสาววรรณพร คงวิทย์เศรณี
154. นางสาววรรณรดา เหรียญบริสุทธิ์
155. นายวรัท โกศลพิศิษฐ์กุล
156. นางสาววรันธร พิกุลกานตเลิศ
157. นายวริทธิ์ พงศ์มฆพัฒน์
158. นางสาววริษฐา ศรีเหนี่ยง
159. นางสาววฤณ ทรัพย์สุขสิริ
160. นางสาววันฟ้าใส มิตรภานนท์
161. นายวันลิขิต เกรียงไกรวศิน
162. นายวิชญ์ มฤคพิทักษ์
163. นางสาววิรชิตา เปรมานนท์
164. นายวีรกิตติ์ แสงสว่าง
165. นายวีรภัทร สิงหบุญพงศ์
166. นายวีริศ สุภัทรเกียรติ
167. นางสาวศรันยกร ศุขเกษม
168. นายศราวิน เกรียงพิชิตชัย
169. นายศศิศ ดำรงชัยธรรม
170. นายศุภกฤษ ชีวันไพโรจน์
171. นางสาวศุภนิตา ธนาวิรัตนานิจ
172. นางสาวศุภาพิชญ์ ตั้งอำนวยสมบัติ
173. นายสรวิชญ์ เอกเพิ่มทรัพย์
174. นายสรสิช สิรวัฒนากุล
175. นางสาวสริตา แสนสุทธิ์
176. นางสาวสริภา สุจิตต์
177. นางสาวสาธิตา อสุนี ณ อยุธยา
178. นางสาวสิริกร ทีปะนาถ
179. นางสาวสุชญา บุญเสริม
180. นางสาวสุพิชญา ธนาอัศวพันธ์
181. นางสาวสุภาสินี ดุษฎีโหนด
182. นางสาวสุมิตา ทองแต้ม
183. นายสุรพัศ อัศวศักดิ์เสรี
184. นายสเมธัส อัศวพิภพ
185. นายอฎิภัทร สุวินทวงศ์
186. นางสาวอณิษฐา ตรีสุโกศล
187. นางสาวอภิชญา วิบูลย์จันทร์
188. นางสาวอรจิรา ตีรณธนากุล
189. นางสาวอรณิชชา วิจารณ์
190. นางสาวอลิศาเบสท์ พะเนียงทอง
191. นางสาวอาภาพัฒร กรป้องกัน
192. นางสาวอุรชา วัฒนวิจิตรกุล
193. นางสาวเก็จกาญจน์ รมยะนันทน์
194. นางสาวเก็จมณี รมยะนันทน์
195. นายเจนวิทย์ จันทิมากร
196. นายเจษฎา มาลากุล ณ อยุธยา
197. นายเตชินท์ รุ่งวัฒนโสภณ
198. นายแทนทอง นิ่มนวลกุล
199. นางสาวแพรวพลอย สุขวัฒนาสินิทธิ์
200. นางสาวแพรวา บุนนาค
201. นางสาวโยษิตา ปานขำ
202. นางสาวโสจิลักขณ์ กิระวิทยา