รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 12

1. นายกนก ศรีภูธร
2. นางกนิษสม ตระการวิโรจน์
3. นายกรกฤตย์ ศุขเสงี่ยม
4. ร้อยเอก (ญ)กรรณาภรณ์ บุญญาธิการ
5. นายกรวุฒิ ชื่นเจริญสุข
6. น.ส.กรองแก้ว ตรีทเศนทร์
7. นายกรัณย์ พิพิธสมบัติ
8. นายกฤตยศ เกษมสุข
9. นางสาวกาญจนะรัสมิ์ ดำรงฉายายน
10. นายกิตติพัฒน์ รมยานนท์
11. นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง
12. นายคเณศ รังสิพราหมณกุล
13. นางสาวจันทนา บุญหลง
14. นายจาตุรนต์ชัย นาคเสวี (ถึงแก่กรรม)
15. นางจิดาภา หิรัญญะชาติธาดา
16. นางจิตต์วิภา ศักดิ์พิทักษ์สกุล (วาศวิท)
17. นายจิรศักดิ์ จงวิสุทธิ์
18. นายจิระนาถ จุฬจัมบก
19. นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล
20. นายฉัตรชัย วงศ์ข้าหลวง (ถึงแก่กรรม)
21. นายฉัตรชัย วัชรเสวี (ถึงแก่กรรม)
22. นางสาวชนิดา นาคพิทักษ์
23. นางชอมสุวรรณ สิงหะ
24. นายชัยศรี คล้ายสังข์
25. นายแพทย์ชาญชัย โตวรรณเดชศิริ
26. นายชาญชัย วัชรพุกต์
27. นายชาติชาย สุนทรเกียรติ
28. นายชานนท์ เทศะวิบูล
29. นายชโลทร อาภาศิลป์
30. นายฌษภัส จิตะสมบัติ (ถึงแก่กรรม)
31. นายฐากร ทวีสิน
32. นางสาวฐานะพร ธรรมารักษ์
33. นายฐานันดร อินทรประชา
34. ผศ. ดร.ณัฐยา แก้วมุกดา
35. นางณิยะดา จ่างตระกูล
36. น.ส.ดวงดาว วงษ์ยุติธรรม
37. นายดุสดี แพ่งสภา
38. นายตรี อิสรภักดี
39. นายตฤณ ตัณฑเศรษฐี
40. นายทิฆัมพร อิงคภากร
41. นายทิมมธี รัฐกิจ เดอร์
42. นางธน อุดมศิลป์
43. นายธนนท์ กิติสิน
44. พลอากาศตรีธนวัธน์ เกสรราช
45. นายธนศักดิ์ สุพรรณนิธิ
46. นายธานี จาริตรบุตร
47. นางสาวธาริณี ศรีสมวงศ์
48. นายธำรง รัตนไชยพันธ์ (ถึงแก่กรรม)
49. พลตรีธิติวัฒน์ โพธิ์นฤมิตปรีชา
50. นายธีรพล อิ่มประภา
51. นางนพพร บวรรัตนารักษ์
52. นางนราพร แกรห์ม-เฮลวิก
53. นางสาวนันท์นภัส ธัญพิชชาบุณย์
54. นายนาคิน ประยูรรัตน์
55. นายนิจจพร มาประเสริฐ
56. นางสาวนิชดา นาคพิทักษ์
57. นายนิธิ พงษ์เพ็ชร (ถึงแก่กรรม)
58. นายนิพัทธ์ พัชราภา
59. นายนุทิต พุกกะณะสุต
60. นายบดินทร์ อูนากูล
61. นางบุญศิริ ฟูรังษีโรจน์
62. นายบุรฉัตร คุณวัฒน์ (ถึงแก่กรรม)
63. นางบุษยา มาทแล็ง
64. นายประคุณ วารีดี
65. นายประสิทธิ์ ประสิทธิ์สันต์
66. นายประเจตน์ ถิระวัฒน์
67. นาวาอากาศเอกปริญญา เจตนเสน
68. นายปริศักย์ รอดโพธิ์ทอง (ถึงแก่กรรม)
69. นายปวีณ ลิมปิชาติ
70. นางสาวปัทมา แก้วสนธิ (ถึงแก่กรรม)
71. นายปาณิดล ชัยปาณี
72. พลตรีปิยชาติ เจริญผล
73. เรืออากาศเอก นพ.ปิยะ เกษมสุวรรณ
74. นายปิยะพันธ์ ประมวญทอง
75. นายปุณสมิทธิ์ วัลลิกุล (ถึงแก่กรรม)
76. นายพงศกร ศิริพงศ์ปรีดา
77. นายพชนาท แดงจำรูญ
78. นางสาวพรกำภู ภาคสุวรรณ
79. นางสาวพรพรรณ พันธุ์รักส์วงส์
80. ดร.พลัง แพ่งนคร
81. นายพลเดช ดวงจันทร์
82. นายพัชร ศิริวรรณ
83. พันเอกหญิงพานี อากาศฤกษ์
84. นางสาวพิณทิพย์ น้อมไสว
85. นางพิมพาวรรณ อูนากูล
86. นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ
87. นายพีรเดช จูฑะศร
88. นายแพทย์พุฒิพงศ์ หงษ์สวัสดิ์
89. นายพูลฤทธิ์ ปราณีประชาชน
90. นายภัค เพ่งศรี
91. ดร.ภัทรบูรณ์ พิชญไพบูลย์
92. นายภาคภูมิ ชมสินทรัพย์
93. นายภาสกร วรวิศิษฎ์ธำรง
94. นายภาสกร สุพรรณพันธุ์
95. นายภูวดล บุศยกุล (ถึงแก่กรรม)
96. นายภูวดา ตฤษณานนท์
97. นายมงคล สโมสร (ถึงแก่กรรม)
98. นายมานะ อวนดี ฐิติจำนง
99. นางมาลดี มาลากุล ณ อยุธยา
100. นายมิ่งขวัญ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์
101. นายยงยศ ศิริพล
102. นายยิ่งภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง
103. นายระดมยศ จิตรดอน
104. ผศ. ทพญ. ดร.รังสินี มหานนท์
105. นางสาวรัชดา มหาวัจน์
106. นายราวิน ภวังคนันท์
107. นางรุ่งรัตน์ ปทุมลักษณ์
108. นายร่มไทร จินตกานนท์
109. นายฤาสาย นาคะเกศ
110. นางลัลนา เสาวภา
111. นางวรจิตร วิงประวัติ
112. นายวันพฤกษ์ จิตตินันทน์
113. นางวิธวดี แพ่งสภา
114. นายวินยุตม์ คชภักดี
115. พลเรือตรีวิพันธุ์ ชมะโชติ
116. นายวิภาวี วรรธนาคม
117. แพทย์หญิงวิวรรณ นิติวรางกูร
118. นายวิวัฒน์ สุรพัฒน์
119. นายวีรยุทธ์ คงมนต์
120. ดร.วีระชัย พลาศรัย (ถึงแก่กรรม)
121. นายวีรเจต ผลิโกมล (ถึงแก่กรรม)
122. นายวุฒิ ช่วงสุวนิช
123. นางศจีปภา สุธาธรรม
124. นายศรัณย์พงศ์ ศิริทัศนกุล
125. คุณหญิงศรีสุพรรณา เกษมสันต์ ณ อยุธยา (ถึงแก่กรรม)
126. นางศศิวิมล อุทัยพันธ์
127. นายศาศวัต วีระปรีย
128. นางศิริณี ประพันธ์พจน์
129. ดร.ศิรินทร์ วังศพ่าห์
130. นายศุกรศิษฎ์ หริตวร
131. นายศุภกร บรูณะบุตร
132. นางศุภสิตา (ธนิษฐา) งามวงษ์วาน
133. นายษมา ศุษิลวรณ์
134. นายสมนึก ผ่องเมฆินทร์
135. ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร
136. นายสมภพ ลักษณะลม้าย
137. นางสาวสมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
138. นางสรรเสริญ วนากมล
139. นายสันติ พืชผา (ถึงแก่กรรม)
140. นายสันติ มณีรัตน์
141. รศ. ดร.สาธิต โกวิทวที
142. นายสาธิต อัศวาณิชย์
143. นางสาวสาวิตรี รัตนจันทร์
144. ว่าที่ร.ต.สิทธินัย รมยานนท์
145. นางสาวสินีนารถ อินทรประสาท
146. นางสิรรมย์ นาคะเกศ
147. นางสาวสุขกมล (สุขจิต) สุนทรศักดิ์ (ถึงแก่กรรม)
148. นายสุธีร์ ทองไข่มุกต์
149. นางสาวสุนีตา เกียรติกุล
150. นายสุภโชค ไชยพร
151. นางสาวสุมนา จันทรศัพท์
152. นายสุรพงษ์ ศุภจรรยา
153. นางสุวิชา นาควัชระ
154. ผศ. ดร.สุวิมล พิชญไพบูลย์
155. นายอธิปัติ สินธุสาร
156. ผศ.อนุช มหฤทัยนนท์
157. นายอนุพงศ์ ดั่นธนสาร (ถึงแก่กรรม)
158. เรืออากาศเอก นพ.อนุรักษ์ โพธิทัต
159. นายอภิจิณ โชติกเสถียร
160. นายอภินันท์ ศิริพันธ์
161. นายอภิวัฒน์ อากาศฤกษ์
162. นางสาวอมรสุดา ราชากรกิจ
163. นายอมรเทพ จูงสกุล
164. นางอรนิดา เกษมศิริ (ถึงแก่กรรม)
165. นายอรรคพล สรสุชาติ
166. นางอรุณีศิริ เพชรล้ำ
167. นายอารักษ์ สุทธิวิเศษชัย
168. นายอำนาจ อาชวกุล (ถึงแก่กรรม)
169. นางสาวอิสรี พินิจภูวดล
170. นายอุกฤษฎ์ หวังศิริ (ถึงแก่กรรม)
171. นางสาวอุรสา ศุภมณี
172. พลตรีเกรียงศักดิ์ ศากยะวงศ์
173. นายเชริด กัลยาณมิตร
174. นายเชษฐพงศ์ โกมารกุล ณ นคร
175. นายเธียระ เธียรพงศ์ บอยล์ (ถึงแก่กรรม)
176. นางเพ็ญณี อรรถจินดา
177. นางเพ็ญธิตา อินทรสุขศรี
178. พลเอกเภา โพธิ์เงิน
179. นายเมธี พงศ์อนันต์
180. นางเวณิกา สามเสน วิล
181. นายเศมทัต จันทมงคล
182. นายเศรษฐนิจ รมยานนท์
183. นายเอกกฤต ปัจฉิมสวัสดิ์
184. นายเอนก สินธาราสุกิจ
185. พลอากาศตรีหญิงเอื้อย โชติกะพุกกณะ
186. พลอากาศโทแมน ศีตะจิตต์
187. นางโกสุม สมหวัง
188. นายโรจ เมฆโสภณ
189. พลเรือตรีโอภาส บูรณสัมฤทธิ์