รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 12

1. นายกรกฤตย์ ศุขเสงี่ยม
2. รอ.ญ.กรรณาภรณ์ บุญญาธิการ
3. นายกรวุฒิ ชื่นเจริญสุข
4. น.ส.กรองแก้ว ตรีทเศนทร์
5. นายกรัณย์ พิพิธสมบัติ
6. นพ.กฤตชา หงษ์สวัสดิ์
7. นายกฤตยศ เกษมสุข
8. นายกิตติพัฒน์ รมยานนท์
9. พันเอกเกรียงศักดิ์ ศากยะวงศ์
10. น.ส.โกสุม สมหวัง
11. นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง
12. นายคเณศ รังสิพราหมณกุล
13. นายจาตุรนต์ชัย นาคเสวี
14. นางจิดาภา หิรัญญะชาติธาดา
15. นางจิตต์วิภา ศักดิ์พิทักษ์สกุล
16. นายจิรศักดิ์ จงวิสุทธิ์
17. นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล
18. นายฉัตรชัย วงศ์ข้าหลวง
19. นายฉัตรชัย วัชรเสวี
20. นายชัยศรี คล้ายสังข์
21. นพ.ชาญชัย โตวรรณเดชศิริ
22. นายชาญชัย วัชรพุกต์
23. นายชาติชาย สุนทรเกียรติ
24. นายชานนท์ เทศะวิบูล
25. นายเชริด กัลยาณมิตร
26. นายเชษฐพงศ์ โกมารกุล ณ นคร
27. นายฐากร ทวีสิน
28. นายฐานันดร อินทรประชา
29. ดร.ณัฐยา แก้วมุกดา
30. นางณิยะดา จ่างตระกูล
31. น.ส.ดวงดาว วงษ์ยุติธรรม
32. นายดุสดี แพ่งสภา
33. นายตรี อิสรภักดี
34. นายตฤณ ตัณฑเศรษฐี
35. นายธนนท์ กิติสิน
36. นาวาอากาศเอกธนวัธน์ เกสรราช
37. นางธนิษฐา งามวงษ์วาน
38. นายธานี จาริตรบุตร
39. นางนพพร บวรรัตนารักษ์
40. นางสาวนันท์นภัส ธัญพิชชาบุณย์
41. นายนิจจพร มาประเสริฐ
42. นายนิพัทธ์ พัชราภา
43. นายนุทิต พุกกะณะสุต
44. นางบุญศิริ ฟูรังษีโรจน์
45. นางบุษยา มาทแล็ง
46. นายประเจตน์ ถิระวัฒน์
47. นายประสิทธิ์ ประสิทธิ์สันต์
48. นาวาอากาศเอกปริญญา เจตนเสน
49. นายปริศักย์ รอดโพธิ์ทอง
50. นายปวีณ ลิมปิชาติ
51. น.ส.ปัทมา แก้วสนธิ
52. นายปาณิดล ชัยปาณี
53. พันเอกปิยชาติ เจริญผล
54. เรืออากาศเอก นพ.ปิยะ เกษมสุวรรณ
55. นายพงศกร ศิริพงศ์ปรีดา
56. นายพชนาท แดงจำรูญ
57. น.ส.พรพรรณ พันธุ์รักส์วงส์
58. นายพลเดช ดวงจันทร์
59. ดร.พลัง แพ่งนคร
60. นายพัชร ศิริวรรณ
61. นางพิมพ์ประไพ ธีระชีพ
62. นางพิมพาวรรณ อูนากูล
63. นายพีรเดช จูฑะศร
64. นพ.พุฒิพงศ์ หงษ์สวัสดิ์
65. นายพูลฤทธิ์ ปราณีประชาชน
66. นางเพ็ญณี อรรถจินดา
67. นางเพ็ญธิตา อินทรสุขศรี
68. นายภัค เพ่งศรี
69. ดร.ภัทรบูรณ์ พิชญไพบูลย์
70. นายภาสกร สุพรรณพันธุ์
71. นายภาสกร วรวิศิษฎ์ธำรง
72. นายภูวดา ตฤษณานนท์
73. พันเอกเภา โพธิ์เงิน
74. นางมาลดี มาลากุล ณ อยุธยา
75. นายเมธี พงศ์อนันต์
76. นาวาอากาศเอกแมน ศีตะจิตต์
77. นายยงยศ ศิริพล
78. นายยิ่งภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง
79. นายร่มไทร จินตกานนท์
80. นายระดมยศ จิตรดอน
81. ผศ. ทพญ. ดร.รังสินี มหานนท์
82. นายราวิน ภวังคนันท์
83. นางรุ่งรัตน์ ปทุมลักษณ์
84. นายโรจน์ เมฆโสภณ
85. นายฤาสาย นาคะเกศ
86. นางลัลนา เสาวภา
87. นางวรจิตร วิงประวัติ
88. น.ส.วรวรรณ คำภูพงษ์
89. นางวิธวดี แพ่งสภา
90. นาวาเอกวิพันธุ์ ชมะโชติ
91. พ.ญ.วิวรรณ นิติวรางกูร
92. นายวิวัฒน์ สุรพัฒน์
93. นายวีรยุทธ์ คงมนต์
94. ดร.วีระชัย พลาศรัย
95. นายวุฒิ ช่วงสุวนิช
96. นางศจีปภา สุธาธรรม
97. นายศรัณย์พงศ์ ศิริทัศนกุล
98. นางศิริณี ประพันธ์พจน์
99. นายศิรินทร์ วังศพ่าห์
100. นายศุกรศิษฎ์ หริตวร
101. นายศุภกร บรูณะบุตร
102. นายเศมทัต จันทมงคล
103. นายเศรษฐนิจ รมยานนท์
104. นายษมา ศุษิลวรณ์
105. นายสมนึก ผ่องเมฆินทร์
106. ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร
107. น.ส.สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
108. นายสันติ มณีรัตน์
109. นายสาธิต อัศวาณิชย์
110. นางสาวสาวิตรี รัตนจันทร์
111. ว่าที่ร.ต.สิทธินัย รมยานนท์
112. นายสุธีร์ ทองไข่มุกต์
113. นางสุนทรี สุวรรณสทิศกร
114. นายสุภโชค ไชยพร
115. น.ส.สุมนา จันทรศัพท์
116. นายสุรพงษ์ ศุภจรรยา
117. นางสุวิชา นาควัชระ
118. ผศ.ดร.สุวิมล พิชญไพบูลย์
119. ผศ.อนุช มหฤทัยนนท์
120. นายอนุพงศ์ ดั่นธนสาร
121. เรืออากาศเอก นพ.อนุรักษ์ โพธิทัต
122. นายอภิจิณ โชติกเสถียร
123. นายอภินันท์ ศิริพันธ์
124. นายอภิวัฒน์ อากาศฤกษ์
125. นายอมรเทพ จูงสกุล
126. นายอรรคพล สรสุชาติ
127. นางอรุณีศิริ เพชรล้ำ
128. นาวาอากาศเอกเอื้อย โชติกะพุกกณะ
129. นายกนก ศรีภูธร
130. นางกนิษสม ตระการวิโรจน์
131. นางสาวกาญจนะรัสมิ์ ดำรงฉายายน
132. นายจิระนาถ จุฬจัมบก
133. นางสาวชนิดา นาคพิทักษ์
134. นายชโลทร อาภาศิลป์
135. นางชอมสุวรรณ สิงหะ
136. นายฌษภัส จิตะสมบัติ
137. นางสาวฐานะพร ธรรมารักษ์
138. นายทิฆัมพร อิงคภากร
139. นายทิมมธี รัฐกิจเดอร์
140. นางธน อุดมศิลป์
141. นายธนศักดิ์ สุพรรณนิธิ
142. นางสาวธาริณี ศรีสมวงศ์
143. นายธำรง รัตนไชยพันธ์
144. พันเอกธิติวัฒน์ โพธิ์นฤมิตปรีชา
145. นายธีรพล อิ่มประภา
146. นายเธียระ เธียรพงศ์บอยส์
147. นางนราพร แกรห์ม-เฮลวิก
148. นายนาคิน ประยูรรัตน์
149. นางสาวนิชดา นาคพิทักษ์
150. นายนิธิ พงษ์เพ็ชร
151. นายบดินทร์ อูนากูล
152. นายบุรฉัตร คุณวัฒน์
153. นายประคุณ วารีดี
154. นายปิยะพันธ์ ประมวญทอง
155. นายปุณสมิทธิ์ วัลลิกุล
156. นางสาวพรกำภู ภาคสุวรรณ
157. พันเอก (ญ) พานี อากาศฤกษ์
158. นางสาวพิณทิพย์ น้อมไสว
159. นายภาคภูมิ ชมสินทรัพย์
160. นายมงคล สโมสร
161. นายมานะ อวนดี
162. นายมิ่งขวัญ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์
163. นางสาวรัชดา มหาวัจน์
164. นายวันพฤกษ์ จิตตินันทน์
165. นายวินยุทธ์ คชภูมิ
166. นายวิภาวี วรรธนาคม
167. นายวีรเจต ผลิโกมล
168. นางเวณิกา สามเสน วิล
169. คุณหญิงศรีสุพรรณา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
170. นายศาศวัต วีระปรีย
171. นายสมภพ ลักษณะลม้าย
172. นางสรรเสริญ วนากมล
173. นายสันติ พืชผา
174. รศ. ดร.สาธิต โกวิทวที
175. นางสาวสินีนารถ อินทรประสาท
176. นางสิรรมย์ นาคะเกศ
177. นางสาวสุขจิต สุนทรศักดิ์
178. นางสาวสุนีตา เกียรติกุล
179. นายอธิปัติ สินธุสาร
180. นางสาวอมรสุดา ราชากรกิจ
181. นายอารักษ์ สุทธิวิเศษชัย
182. นายอำนาจ อาชวกุล
183. นางสาวอิสรี พินิจภูวดล
184. นางสาวอุรสา ศุภมณี
185. นายเอกกฤต ปัจฉิมสวัสดิ์
186. นายเอนก สินธาราสุกิจ
187. พลเรือตรีโอภาส บูรณสัมฤทธิ์
188. นายบดินทร์ อูนากูล
189. นายมิ่งขวัญ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์
190. นายศาศวัต วีระปรีย
191. นางกนิษสม ตระการวิโรจน์
192. นายทิมมธี รัฐกิจเดอร์