รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 23

1. น.ส.กชกร สถาปิตานนท์
2. นายกวิรัช ตันติวงษ์
3. นายกิตติศัพท์ ขจรอำไพสุข
4. นายกิรัณ วรทรัพย์
5. นายก้อง กฤตยากีรณ
6. นายขจรพงษ์ เอกบุศย์
7. นายขจรวิทย์ ธรรมาภรณ์พิลาส
8. นายขจรศักดิ์ รังสฤษดิกุล
9. นายจักรพงศ์ พิทยานุคุณ
10. นายจักรพันธุ์ คงสุวรรณ
11. น.ส.จันทร์เพ็ญ ทองสัมฤทธิ์
12. น.สจันทิมา กังสมุทร
13. น.ส.จาริมา เมืองเจริญ
14. นางจิตรียา อึ้งศรีทอง
15. นางจีระภารัชต์ สุวรรณทัต
16. น.ส.จุฑามาศ อาจารีย์
17. น.ส.จูงใจ ปัญจะ
18. นายฉันฑิต ทวีติยานนท์
19. นางชญฏา รัตนาพต
20. ดร.ชนินันท์ อังคสุวรรณ
21. นายชยันต์ นรพัลลภ
22. นายชยากร ดุลยากร
23. กัปตันชวยศ บัวเอี่ยม
24. นพ.ชัชดนัย มุกสิกไชย
25. พญ.ณัฐทิยา พิมทะโนทัย
26. นายณัฐนันท์ กุลมาตย์
27. นายณัฐพล เอื้อวัฒนสกุล
28. นายณัฐวุฒิ สาระยา
29. นายณัฐสิทธิ์ พัฒนโชติกุล
30. น.ส.ดาริส พันธุมโกมล
31. นายตรินทร์ ศุภการ
32. นายต่อลาภ ชัยวัฒน์
33. นายทนัญชัย ตระกูลทอง
34. นายทักษกร ประดับพงษา
35. น.ส.ทิพยา พันธุมวนิช
36. ดร.ธนวัฒน์ มธุราสัย
37. นายธนา คูวิไลส์
38. นายธนารัช วังศิริไพศาล
39. น.ส.ธัชพร ยงกิตติกุล
40. นายธัญญวัฒน์ ประจวบเหมาะ
41. นายธิติ รัตนโชติ
42. นายนกุล ไชยนิล
43. นายนนท์ บุรณศิริ
44. น.ส.นริศรา เข็มตรง
45. น.ส.นวพร สัญญาวิวัฒน์
46. น.ส.นิจศรี ธรรมโชติ
47. นายนิธิ คุณาพงศ์ศิริ
48. น.ส.นิธิดา สวัสดิบุตร
49. นางนิรามัย แก้ววิเชียร
50. นายปกรณ์ ถาวรทนต์
51. น.ส.ปณิชา พงษ์ศิวาภัย
52. น.ส.ประณิชญา มกรากร
53. น.ส.ประณุดา ธีระวงศ์
54. นายประดิพัทธ์ สุวัตถี
55. นายประภัสร ตุลานันท์
56. พญ.ประภาพรรณ รัชตะปิติ
57. นางปราณิศา ตันติวงษ์
58. นายปริยะ สุขุมาลจันทร์
59. นางปรียทัต สีหอำไพ
60. นพ.ปวิชญ์ วิรัชศิลป์
61. นางปาริชาติ ศุภการ
62. น.ส.ปิติมน บุญสวัสดิ์
63. น.สปิยรัตน์ เมฆสุภะ
64. น.ส.ปิยะนันท์ ผลาพิบูลย์
65. น.ส.ปิยาณี ปิยะนุช
66. นายปีติ ศาสตรวาหา
67. นายพงษ์ศักดิ์ สถาพรนานนท์
68. นางพรนภา ม่วงกูล
69. นายพรหมพันธุ์ กองพลพรหม
70. นายพรเทพ อนุสรนิติสาร
71. นายพลพัฒน์ วิรัชพันธุ์
72. นายพลภัทร อรัณยกานนท์
73. น.ส.พอดี ขนิษฐานันท์
74. น.ส.พัชรวีร์ แย้มแก่นจันทน์
75. นางพัชรเกศ ธัญญะกิจ
76. นางพัทรี อิศรเสนา ณ อยุธยา
77. ทพญ.พิจิตรา โตวิวิชญ์
78. ทพญ.พิณทิพา บุณยะรัตเวช
79. นายพิบูล พิบูลธรรม
80. น.ส.พิรัชพรรณ อนุสรนิติสาร
81. นายพิสุทธิ์ เหรียญประยูร
82. นายพิเศษ ดิศวัฒน์
83. นายพีรยสถ์ พันธุมจินดา
84. นายพีรวิชร์ สุนทรศิริ
85. นายพีรวุฒิ เลาหะพันธ์
86. นายพุฒิพล ส่งแสง
87. นายพุฒิพัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์
88. นายภาณุธัช นิลวัฒนานนท์
89. นายภูเบศ ทรัพย์สมบูรณ์
90. นายมาริส อินทรโกมารสุต (ถึงแก่กรรม)
91. นายยิ่งฉัตร อัศวโสภณ
92. น.ส.ยุจิรา จิรภิญโญ
93. น.ส.รวีวรรณ เรืองสิริพงศ์
94. นางรสลิน สัมพันธารักษ์
95. นางรสา วัชราภัย
96. คุณรังสิมา ใช้เทียมวงศ์
97. น.ส.รัชนี จามรมาน
98. พ.ต.ต.ทพ.รัฐ สุภาพ
99. น.ส.รัสสิยา ศตวุฒิ
100. นายฤทธิ์ ลักษณโกเศศ
101. นายวรคุณ บุญโสธรสถิตย์
102. นายวรรัตย์ จรูญสมิทธิ์
103. นายวรวัตถุ์ มากศิริ
104. นางวรางคณา ธำรงรัตน์
105. นายวรินทร์ เซนต์สานส์
106. นางวริษา พุฒตาลศรี
107. นายวัชรพัธ วัชราภัย
108. คุณวิกรม สุวิกรม
109. น.ส.วิชนัน ศุภจรรยา
110. นพ.วิญญู ชะนะกุล
111. นายวิทูร คำทองวิจิตร
112. นายวิพุธ ลีลาพฤทธิ์
113. นายวิศัลย์ เตชะวชิระ
114. น.ส.ศกลวรรณ จันผกา
115. ร.ท. ทพ.ศรัณย์ สุวรรณาศรัย
116. นางศศิธน เตชะเสน
117. น.ส.ศศิพร เรืองสวัสดิ์
118. นายศุภวัต สุรนาคะพันธุ์
119. นายศุรวีร์ สุขประเสริฐ
120. นายสกลกาจ ไพบูลย์เลิศ
121. นายสมชนก สุนทรวิภาต
122. นายสมปิติ เอื้อวิทยา
123. น.อ.นพ.สยม บุนนาค
124. น.ส.สราญตา รุ่งแสง
125. พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์
126. น.ส.สรินทร์ สุวคนธ์
127. นายสัตถวัจน์ ทิตาราม
128. นายสาทิส นุตาคม
129. นายสาธิต พานิชการ
130. นายสาสม เนตรประเสริฐ
131. น.ส.สินีนุช ศรีสมบูรณ์
132. น.ส.สิริกัญญา ตันเจริญ
133. นายสีหบุตร ชุมสาย ณ อยุธยา
134. นายสุดจิต ครุจิต
135. น.ส.สุดสายใจ เพ็ชรยิ้ม
136. พ.อ.สุทธิชัย ศรลัมพ์
137. นายสุธี สิมะกุลธร
138. นายสุนทร ฉลาดกิจศิริกุล
139. น.ส.สุนิศา โสมประยูร
140. นางสุมัธยา แลนดรี้ (บูลภักดิ์)
141. นางสุรสา ทองแถม ณ อยุธยา
142. น.ส.สุสตรี ปั้นม่วงแดง
143. นายสุเมษ ตรีสุชน
144. น.ส.หทัยรัตน์ รัตนวงศ์
145. นายอนิรุทธิ์ ตันติวงษากิจ
146. น.ส.อภินันท์ อูนากูล
147. รอ.ญ.อรชุมา ชมเดช
148. น.ส.อรธิรา ภาคสุวรรณ
149. นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค
150. น.ส.อลงกต อนุกูล
151. น.ส.อัปสร ตันศิริคงคล
152. นายอัษฎา เศรษฐบุตร
153. น.ส.อาทิชา เจริญภักดี
154. นายอาทิพันธุ์ จรรยาศักดิ์
155. นายอาทิศักดิ์ ตั้งใจตรง
156. น.ส.อาภัสสา ขัมพานนท์
157. น.ส.อาวิษฎา ภัทโรดม
158. นายอิทธิ ยศสุนทร
159. นายอิศร อาจทรงคุณ
160. นายอิศเรศ สายศร
161. น.ส.อุณาโลม เกษมศรี
162. นายเกริกพันธ์ อัศวาณิชย์
163. นายเกรียงศักดิ์ จันทร์ภิวัฒน์
164. น.ส.เกศินี ตันติเสวี
165. นางเกสราวดี กุลทวี
166. นายเขมรัฐ ศิริอมรเทพ
167. น.พ.เจษฎา สุวิกรม
168. น.ส.เบญจพร พรประภา
169. นางเพ็ญทิพย์ Mulkern
170. นางเมธาวิณี โชควัฒนา
171. นายเอกวัฒน์ นันทาภิวัฒน์
172. นางโฉมทิพา พิทักษากร
173. น.ส.โชติรส หังสสูต
174. น.ส.ใจจินต์ พลายเวช
175. นายไทลักษณ์ ขาวสะอาด