รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 53

1. น.ส.กณิศา จิตปัญญา
2. น.ส.กรพินธุ์ เปรมศิริไพศาล
3. นายกฤตภาส พัฒนาการ
4. นายกฤตวัฒน์ วชิรปาณีกูล
5. นายกฤติน เดชหอมชื่น
6. นายกฤติน เสรีนิราช
7. นายกฤษฎี โอฐธนู
8. นายกฤษฏิ์ อาภรณ์วิรัตน์
9. นายกฤษฏเมธ ธนาสายทิพย์กุล
10. นายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ
11. นายกฤษณุรักษ์ บุญเจริญศรีพานิช
12. นายกวิน พานิชยธรรม
13. นายกวินภพ เจริญวงค์
14. น.ส.กัญจนาพร อัศวิชชกำจาย
15. น.ส.กัญญพัชร ชาญวาณิช
16. น.ส.กันตรัตน์ เพ็ญตระกูล
17. นายกัมปนาท สุดประเสริฐ
18. นายกานต์ธีร์ ศรียุทธศักดิ์
19. นายก้องสกุล เล็บครุฑ
20. น.ส.ขวัญแก้ว ทิศาดลดิลก
21. นายคชพัฒน์ ตรงฉาก
22. นายคณิน พ่วงพูล
23. นายคเณศ เอี่ยมคำเจริญ
24. น.ส.จิตติภัค พงศ์พันธุ์ภาณี
25. นายจิรภัทร โรจนรุ่งทวี
26. นายจิรวุฒิ พุ่มชา
27. ด.ญ.จิรัชญา วิเศษธรรมกุล
28. นายฉัตรวรรธน์ อรรฆย์วิกัย
29. น.ส.ชนกเนตร กรเพชรพงศ์
30. นายชนะพงศ์ ฌอน พินิจค้า
31. นายชนะพงษ์ โสภณวารี
32. น.ส.ชนัญชิดา ต่ออภิชาตตระกูล
33. น.ส.ชนัญญา เอี่ยมรัตนเลิศ
34. น.ส.ชนากาน จินดาโชตสิริ
35. น.ส.ชนากานต์ กมลสุธีชัย
36. น.ส.ชนาพร พลาบดีวัฒน
37. นายชรัณ พัฒนาสิทธิเสรี
38. น.ส.ชรัลญา แก้วจันดี
39. น.ส.ชลภัส พรสวรรค์วงศ์
40. น.ส.ชลิดา เขมจิรากุลศิริ
41. นายชินชนะ ลีนะบรรจง
42. นายชิ้นเอก รุ่งรัตน์
43. น.ส.ชุติมณฑน์ เส็งสีกุล
44. นายญาณพงศ์ ชัยสิทธิการค้า
45. น.ส.ญาณิศา วรินรำไพ
46. น.ส.ญาณิศา วัฒนวินิจฉัย
47. นายฐิตณัฐ ณ สงขลา
48. น.ส.ฐิติชญา ชาตรูปะมัย
49. นายฐิติพัฒน์ โชติยะศิลป์
50. นายฐเดช สิริยศภิญโญ
51. น.ส.ฑิตฐิตา วงศ์ราษฎร์
52. นายณชนก โพธิวัตถุธรรม
53. น.ส.ณฎา หาญทวีวงศา
54. น.ส.ณฐวรรณ อัศดรวิเศษ
55. น.ส.ณภัชชา นลินปกรณ์
56. นายณภัทร จันทรานุกูล
57. นายณศตวรรษ พจนสัจ
58. น.ส.ณัชชา ธาวินพิพัฒน์
59. น.ส.ณัชชา เล้าชัยวัฒน์
60. น.ส.ณัชชา วนิชเวชารุ่งเรือง
61. นายณัชพล จริยาธนาวุฒิ
62. นายณัชพล อานนท์กิจพานิช
63. นายณัฐ โรจน์วชิรนนท์
64. นายณัฐชนน ลีนะบรรจง
65. นายณัฐดนัย สงศรี
66. นายณัฐดนัย เอกเพิ่มทรัพย์
67. นายณัฐภัทร ชาญชัยสมบัติ
68. นายณัฐภัทร เสนาวัฒนกุล
69. น.ส.ณัฐรวี งามประเสริฐสิทธิ์
70. น.ส.ณัฐรินีย์ เพลิดพราว
71. นายณัฐวรุตม์ พลเสน
72. น.ส.ณิชกานต์ คงมณี
73. น.ส.ณิชกานต์ จันทรมัสการ
74. น.ส.ณิชา เกษตรเกรียงไกร
75. น.ส.ณิชา พัฒโนทัย
76. นายดนุเดช ธีระโรจนารัตน์
77. น.ส.ดุสิตา ไสยลักษณ์
78. นายตรีวิทย์ ดำรงรัตน์
79. นายตะวัน พลายมาศ
80. นายทรรศธรณ์ ชลวิสุทธิ์
81. นายทักษ์ ฉัตรแก้ว
82. นายธนภัทร กิตติภูมิวงศ์
83. นายธนวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์
84. นายธนากร รัตนากร
85. นายธรรมวรรธน์ เศรษฐวงศ์
86. น.ส.ธวัลรัตน์ จงมีสุข
87. น.ส.ธัชนันท์ ศรีหิรัญ
88. น.ส.ธัชมน ศิริเมธานนท์
89. นายธาดา เอี่ยมจตุรภัทร
90. นายธีภพ สนับบุญ
91. นายธีรภัทร เต็มถาวรกุล
92. นายธีรเมธ ศรีอุทัยสุข
93. น.ส.ธีร์จุฑา เต็มพิชญานนท์
94. น.ส.นงสรวง หงษ์กิตติยานนท์
95. นายนนทสิทธิ์ พฤกษา
96. น.ส.นพนันท์ เลิศไพบูลย์วงศ์
97. น.ส.นพรัตน์ ลิขิตหัตถศิลป
98. น.ส.นภกาญจน์ ทองใหญ่
99. น.ส.นภวรรณ ตั้งอำนวยสมบัติ
100. น.ส.นภสร ตรียะประเสริฐ
101. น.ส.นภัส เคียงศิริ
102. น.ส.นภัสวรรณ ปู่จันทร์
103. นายนรภัทร ใจซื่อ
104. นายนราวิชญ์ ชโลธรนฤมิต
105. น.ส.นฤภร โสติพจน์กุล
106. นายนวมนต์ ทัศนบรรจง
107. น.ส.นัชชา วิจิตรอมรเลิศ
108. นายนันทสิทธิ์ อนันต์วรณิชย์
109. น.ส.นันท์นภัส อัชฌากรลักษณ์
110. นายนิธาน ทรัพย์สุข
111. น.ส.น้ำหนึ่ง พรตปกรณ์
112. นายบริญญา เสรีศิริขจร
113. น.ส.บุญรักษา สุนทรส่ง
114. นายปณต นุชประยูร
115. นายปณิธิ บุณยประทีปรัตน์
116. นายปนุวัฒน์ นวลขลิบ
117. น.ส.ปรวีร์ วงศประสิทธิพร
118. นายปรัตถกร พิทักษ์หิรัญพงศ์
119. น.ส.ปรีชญา หมอกมืด
120. นายปรเมษฐ์ เตชะมหพันธ์
121. น.ส.ปัณฑ์ชนิต ต่อวัฒนกิจกุล
122. นายปัณณทัต กิตติธเนศวร
123. น.ส.ปัณณิสรา กิตติศุภกร
124. นายปัณณ์ ฐาปนะสุต
125. น.ส.ปัณนภัส จริยาวิโรจน์
126. น.ส.ปัณรส ภักดิ์ศรีวงศ์
127. น.ส.ปานวาด เมธนิมิต
128. นายปิยพล บุนนาค
129. นายพจน์นิธิ จาฏพจน์
130. น.ส.พชรภัทร สินเสนาะ
131. น.ส.พนิตชนก อรรฆศิลป์
132. น.ส.พริมา รอดโพธิ์ทอง
133. น.ส.พลอยพัทธ์ แต่ดุลยสาธิต
134. นายพศวีร์ พึ่งรัศมี
135. นายพสิษฐ์ ทองพิทักษ์ถาวร
136. น.ส.พัชรมณฑ์ เจริญชัย
137. นายพันธนันท์ ปทุมทอง
138. น.ส.พิชชาพร ฉัตรแก้ว
139. น.ส.พิชชาพร ลลิตอนันต์พงศ์
140. น.ส.พิชชาภา วรุตตมะ
141. นายพิชญ์ พันธุ์พิพัฒน์
142. นายพิชัยภูษิต ลิ้มกอปรไพบูลย์
143. น.ส.พิชารัช สุทธานุกูล
144. นายพิพัฒน์ ทรัพย์ปัญญาดี
145. น.ส.พิมณภัทร ปีติวิวัฒน์
146. น.ส.พิมพ์ ภักดีกิจเจริญ
147. น.ส.พิมพ์ขวัญ ชิตนุกูล
148. น.ส.พิมพ์แพรวา พงษ์ธีระพล
149. นายพิสิษฐ์ เพชรชู
150. นายพีรภาส สุขกระสานติ
151. นายพีรวิชญ์ เหราบัตย์
152. น.ส.ภคพร ศรีอุฬารพงศ์
153. นายภณ วิศิษฏ์วิญญู
154. นายภรัณยู ลี้มิ่งสวัสดิ์
155. นายภัทร โกมลภิส
156. นายภัทรวุฒิ รัตนาวิบูลย์
157. นายภาณุวัชร สัพพะเลข
158. นายภาสกร บุญหงษ์
159. นายภาสวัฒน์ ชัยสมบูรณ์สุข
160. นายภีมภัทร นิยมเสถียร
161. นายภูบดี รัตนพงศ์อำไพ
162. นายภูมิ โกศลพัฒนดุรงค์
163. นายภูมิ ภักดีกิจเจริญ
164. นายภูมิ หิรัญวิวัฒน์กุล
165. นายภูรี ปรียปวัตน์
166. นายภูรี ลิ่มนิรันดร
167. นายภูรีศรี แก้วจิตร
168. นายภูร์ โกศลพัฒนดุรงค์
169. นายภูวคุณ บุญญลักษม์
170. นายมนุเชษฐ์ บุญสมบูรณ์สกุล
171. น.ส.มัชฌิมา สมิทธากร
172. นายมาโนชญ์ อรรถอุดมพร
173. น.ส.มีฎี ธีรวิวัฒน์วงศ์
174. นายมีนวรรษ ชีวินศิริวัฒน์
175. นายยศภัทร ดีสมเลิศ
176. นายรชต พิกุลกานตเลิศ
177. นายรฐพล เลิศอนันตชัย
178. น.ส.รติมาส จิรพงศานานุรักษ์
179. น.ส.รมย์รวินท์ ชุมพลกาญจนา
180. น.ส.รมิดา ณรงค์เพชร
181. น.ส.รวิพร เข็มศรี
182. น.ส.รวิภา เข็มศรี
183. น.ส.รัชนี เสือพอน
184. นายรัฐวิทย์ เมธาชุติศิลป์
185. น.ส.รินรดา วรพงศ์ไพบูลย์
186. นายลัทธวิทย์ เลิศนิมิตกิจ
187. นายวณฐพล เจริญศิริ
188. นายวรท โชติเลอศักดิ์
189. น.ส.วรนิษฐา แก้วผลึก
190. น.ส.วรรษมน ธนวิริยะกุล
191. นายวรัชญ์ อาภรณ์วิรัตน์
192. นายวราวิชญ์ โปตระนันทน์
193. น.ส.วริษฐา ฐิตวัฒน์
194. นายวสุ นิติวัฒนานนท์
195. นายวันทศีล เพียวพงษ์
196. น.ส.วิชณิดา เปรมานนท์
197. น.ส.วิชยา แก้วศรีจันทร์
198. นายวิชยุตม์ พิเชฐสัทธา
199. น.ส.วิลาสินี คุปต์นิรัติศัยกุล
200. นายวิสิษฐ์ จันทรภาพ
201. นายวีรภัทร ช่างไม้
202. นายวีรวิชญ์ เมธีธนวิจิตร์
203. นายศกล เทพมงคล
204. น.ส.ศรัณยา อัศวพิภพ
205. น.ส.ศรุตา เกี่ยวศรีกุล
206. นายศักย์ศรณ์ เรืองฐานุศักดิ์
207. นายศุภวิญช์ พงษ์ธนานิกร
208. น.ส.ศุภิสรา พวงสุวรรณ
209. น.ส.สชา เจนพานิชชีพ
210. นายสรวิชญ์ ธรรมสโรช
211. นายสรวิศ ตั้งถาวรสิริกุล
212. นายสรวิศ เอี่ยมจรัส
213. นายสรศักย์ เจริญกุลวณิชย์
214. น.ส.สรินธน์ ศิริชัยสกุล
215. นายสห พรเจริญโรจน์
216. นายสันทัด ไทยะจิตต์วณิชย์
217. นายสิทธิพัฒน์ ธุวรุจิชัย
218. นายสิรคุณ เตชพาหพงษ์
219. นายสิรภัทร สำราญสำรวจกิจ
220. น.ส.สิริจารีย์ ตระกูลทอง
221. น.ส.สิริน วัลลีภานุวัฒน์
222. น.ส.สุกสกาว มหัทธนธัญ
223. นายสุทิต ลิมปพยอม
224. นายสุประกฤษฎิ์ ชลสายพันธ์
225. น.ส.สุพิชญา กวีไตรภพ
226. น.ส.สุพิชญา จุลศักดิ์
227. น.ส.สุพิชญา อมรสิริวัฑฒ์
228. น.ส.สุภัสสร เจริญกิจมงคล
229. นายสุมนัส ชะนะมา
230. นายสุวิทัศน์ โชคดีสถาพร
231. น.ส.หงส์ศจี โรจน์ดำรงรัตนา
232. นายหฤษฎ์ ธำรงวงศ์กวิน
233. นายอดิรุจ ณ สงขลา
234. นายอธิจิต อนุชิตานุกูล
235. นายอธิวัฒน์ ตั้งพูลสินธนา
236. นายอนวัช ณ สงขลา
237. น.ส.อภิชญา อิ่มบุญตา
238. นายอภิวัฒน์ ศิริชัยเอกวัฒน์
239. นายอภิวิชญ์ ศิริเศรษฐ์
240. น.ส.อภิสรา บุณยรัตนิน
241. น.ส.อรชพร เบญจเจริญกุล
242. นายอรรถนนท์ จรัสนิรัติศัย
243. นายอริยะ เวชชาชีวะ
244. น.ส.อวิกา กาญจนกูล
245. น.ส.ออม ตันศิริ
246. นายอิทธิ ศรีสกูล
247. นายอิทธิพัฒน์ อารยะการกุล
248. นายอินทัช แซ่ฉั่ว
249. น.ส.อิสรีย์ เหลืองลออ
250. นายเขม พิศาลพงศ์
251. นายเจตวัฑฒน์ เกิดโภคทรัพย์
252. นายเจษฎา ศานติชโย
253. นายเจษณ จันทาภากุล
254. นายเตชสิทธิ์ กิตติภูมิวงศ์
255. นายเตชินท์ ตั้งปณิธานสุข
256. นายเตชิษฐ์ กิติดำรงสุข
257. น.ส.เปมิกา บุญปาสาณ
258. น.ส.เมรี จิระเลิศพงษ์
259. น.ส.เยาวลักษณ์ งามโรจนวณิชย์
260. นายเสฏฐนันท์ ศุภปีติพร
261. นายแทนพันธุ์ ตันเถียร
262. น.ส.แพรวา อรุณศิริ
263. นายโมกข์ เชื้อภักดี