รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 59

1. นางสาวกชนิภา สิงคิบุตร
2. นายกร เหมรัญช์โรจน์
3. นายกรภัทร ธนาดำรงศักดิ์
4. นายกรมิษฐ์ เทพมงคล
5. นายกรระวี พึ่งพร
6. นายกรวิชญ์ ปัญญาคำเลิศ
7. นางสาวกริษฐา ใจปานน้ำ
8. นางสาวกฤตมน สุริยจันทร์
9. นายกวิน ติรชัยมงคล
10. นายกวิน ป้อมสนาม
11. นางสาวกวิสรา คูรัตนศิลป์ชัย
12. นางสาวกษม สินธุภิญโญ
13. นางสาวกัญนล อร่ามกุล
14. นางสาวกาญจนวารี ชื้อนิธิไพศาล
15. นายกิตติภัค เอกมณีนิล
16. นายกีรติกร สมุทรนาวิน
17. นางสาวกีรติกา บรรลือศักดิ์
18. นายก้องภพ อุดมรัตนพรกุล
19. นางสาวขัตติยา สุขพิทักษ์
20. นายคชพัฒน์ เหลืองจุฑากรณ์
21. นายคณธัช อุบลสิงห์
22. นายคริษฐ ดำรงศิริ
23. นางสาวคำขวัญ พฤกษาสิทธิ์
24. นางสาวจันทรภัทร มงคลนาวิน
25. นางสาวจิณณ์ บูรพาชีพ
26. นางสาวจิณณ์นิภา นฤปิติ
27. นางสาวจิณห์จุฑา เปรมประชา
28. นางสาวจิณห์นิภา ตีรณธนากุล
29. นางสาวจิดาภา จันทรัมพร
30. นายจิรัฏฐ์ สร้อยทอง
31. นายจิรายุ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
32. นางสาวชญาณ์นันท์ จึงสวนันทน์
33. นายชนาภัทร ลีนะบรรจง
34. นางสาวชมทิศา แซ่อึ้ง
35. นายชยาธร ลิขิตสารวิทย์
36. นายชยาวิชญ์ บุญอ่วม
37. นายชัชพล ปวโรจน์กิจ
38. นางสาวชาริตา โพธิ์สว่าง
39. นายชิระกาจน์ สุขภัทราพิรมย์
40. นางสาวญภา ศิริจินดากุล
41. นางสาวญาณิศา อิสระวาณิชย์
42. นางสาวญาณิศา จาวะนา
43. นางสาวญาณ์นรี พิทักษ์พรไพศาล
44. นางสาวญาดา วจีนุรักษากุลชัย
45. นางสาวญานิชดาภา พรวิเศษกุล
46. นายฐาน มีลาภอุดมชัย
47. นางสาวฐิติกา ตันติคุณ
48. นายฐิติรัตน์ ชุติมิต
49. นายฐิติวัฒน์ คุ้มคง
50. นายณ ทรรศน์ แก้วมาลี
51. นางสาวณภัค วณิชโยบล
52. นางสาวณภัทร ทองเจริญ
53. นายณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์
54. นางสาวณัฏฐณิชา ภู่นภานนท์
55. นายณัฏฐ์คเนศ พงศ์วรนันท์
56. นายณัฐกฤษณ์ มุ่งสมัคร
57. นางสาวณัฐกานต์ บาลมงคล
58. นายณัฐนันท์ เลิศวรรณวิทย์
59. นายณัฐนันท์ จารุวิมลรัตน์
60. นายณัฐพงษ์ ดำรงเจริญกุล
61. นายณัฐพัชร ผ่องญาติ
62. นายณัฐพันธ์ ดำรงเจริญกุล
63. นายณัฐภูมิ เสาวรัตน์ชัย
64. นายณัฐวรรธ ผิรังคะเปาระ
65. นายณัฐศรัณย์ โพธิยะราช
66. นางสาวณิชชาอร สุรศักดิ์ศรีสกุล
67. นางสาวณิชาภัทร ขยิ่ม
68. นางสาวณิธาน อาชายุทธการ
69. นางสาวณิษาอร ตั๊นเจริญ
70. นางสาวดลพร วรสุชีพ
71. นายดิษย์กรณ์ อมรเศรษฐชัย
72. นางสาวตุลรดา เลิศภัทรพงศ์
73. นายทศธรรม เหมืองสิน
74. นางสาวทักษพร แสงแห่งธรรม
75. นายทัตเทพ จำปาจีน
76. นายธนกร ตรีมหาฤกษ์
77. นายธนพ จันทรประเสริฐ
78. นายธนภพชนก โภคกานต์กุล
79. นายธนภัทร พูลโภคา
80. นายธนภัทร วงศ์มณีโรจน์
81. นายธนภัทร ดีสุวรรณ
82. นายธนวรรธน์ เกริกกวิน
83. นายธนะสิทธิ์ ทองแต้ม
84. นายธนัท จิรวัชราธิกุล
85. นางสาวธนิตรา ภูผาเรือง
86. นางสาวธมลวรรณ ทองมณี
87. นายธรรมชาติ มณีโชติ
88. นายธรรศ อินทรารักษ์สกุล
89. นางสาวธะมา ตั้งสุณาวรรณ
90. นายธัญฑ์ กฤษณะเศรณี
91. นางสาวธัญภัส ไตรวิทยากร
92. นางสาวธันยธรณ์ ธรณี
93. นางสาวธันยมัย บุลสุข
94. นายธานนท์ เอี่ยมจตุรภัทร
95. นางสาวธาริตา ง่วนสำอางค์
96. นายธีทัต อัศวพิภพ
97. นายธีธัช นุชพันธ์
98. นายธีรภัทร ชาญศรีภิญโญ
99. นายธีรภาส อภินันท์กูล
100. นายธีร์ สถลสุต
101. นางสาวนพวรรณ ประเวศวรารัตน์
102. นายนพวินท์ มณีไพโรจน์
103. นางสาวนิตา เลิศนิพนธ์พันธุ์
104. นางสาวนิษฐกานต์ มัลลิจารุศักดิ์
105. นางสาวนูรฮีดายะห์ หะยียะโกะ
106. นางสาวน้ำทิพย์ ชิว
107. นางสาวน้ำมนต์ พิทยรัตน์เสถียร
108. นางสาวบุญญาภา สถิตยุทธการ
109. นายบุลเสฎฐ์ เมธีศิระศักดิ์
110. นายปณตพล ตรีมาศ
111. นายปพน เบญจรุราวงศ์
112. นางสาวปพิชญา กังวาล
113. นางสาวปภาดา บรรดาศักดิ์
114. นางสาวปภานลิน ลีลาจารุพงศ์
115. นายปริณ มิค อุทัยสุข
116. นายปัณณวิชญ์ จิตรตั้งตรง
117. นายปัณณ์ ศรีเจริญชัยกุล
118. นายปัณณ์ ตันติโกสุม
119. นายปาณัท ภู่จินดา
120. นางสาวปารณีย์ เทพมงคล
121. นายปารมี สิทธิกูล
122. นางสาวปาลิตา กาญจนพัฒนา
123. นายปีติ ปิยพัฒนากร
124. นางสาวปุณณภา ธิติอภิธาน
125. นางสาวปุณยภา ศิริรัตน์อัสดร
126. นางสาวปุณิกา ขจรไชยกูล
127. นายพงศกร โลหะศิริวัฒน์
128. นายพงศภัค อรุณสวัสดิ์วงศ์
129. นายพงศ์ภรณ์ นิยมทอง
130. นายพรรษ ภัทรกุลวณิชย์
131. นางสาวพรรษมล ฉัตรมาลีรัตน์
132. นางสาวพริมา ลิมปิฐาภรณ์
133. นางสาวพรีศา กุลละวณิชย์
134. นายพศวัต เจริญวุฒิธรรม
135. นายพศิน ทองทิพย์
136. นายพสุภัจจ์ เอื้อรักสกุล
137. นายพอดี คงอุดม
138. นางสาวพอฤทัย บรรเจิดพงศ์ชัย
139. นายพอเพียง เสลาคุณ
140. นายพัทธดนย์ เพียภูเขียว
141. นายพัทธดนย์ จันทร์แก้ว
142. นางสาวพัทธนันท์ ภานุพรประพงศ์
143. นางสาวพัทธ์ธีรา ศิริพงศ์วุฒิกร
144. นางสาวพาขวัญ สุขสม
145. นายพิชญกฤต อุตสาหจิต
146. นายพิชญพัชร์ วิไลรัตน์
147. นางสาวพิมพิศา ทองพิทักษ์ถาวร
148. นางสาวพิมพ์ภัค ศิริสุข
149. นางสาวพิมพ์มาดา อภิเวสสะ
150. นางสาวพีรดา เสรีศิริขจร
151. นายพีรพัศ วีระพล
152. นายพีรเดช ราชวังเมือง
153. นางสาวภคพร รบชนะชน
154. นายภณธัท ผลัญชัย
155. นายภรัณยู อัสวะวิสิทธิ์ชัย
156. นายภวัต วัฒนายากร
157. นางสาวภวันรัตน์ พงศทัต
158. นายภัค บุญยุบล
159. นายภัคภณ รัตนาอัมพวัลย์
160. นางสาวภัทชา พฤกษะวัน
161. นางสาวภัทรมน ลดาวิจิตรกุล
162. นายภากร เลิศสุกิจจา
163. นายภาวิช เรืองรัติ
164. นายภูดิท สุทธิทศธรรม
165. นายภูดิส แสงสร้อย
166. นายภูรินท์ กูลมนุญ
167. นายมงคล บรรลุนารา
168. นางสาวมัชฌิมา พรนิมิตร
169. นายมิกขภูมิ ยุวประกร
170. นางสาวรชยา จิรัสคามิน
171. นายรพีพงศ์ บิดร
172. นางสาวรมิดา สมบูรณ์เจริญ
173. นางสาวรมิดา บริบาล
174. นายรัชพล สิงห์โตโรจน์
175. นางสาวรัญชน์ ลาร่า สมิตะลัมพะ
176. นายรัฐวัชร์ วสุวัฒนภิรมย์
177. นางสาวรัตน์นภินทร์ อัศเวศน์
178. นางสาวรัศศรัญชน์ กูนา
179. นางสาวลฎาภา คุณติสุข
180. นายวรกันต์ สิงห์ทวีศักดิ์
181. นายวรดร โกศลพิศิษฐ์กุล
182. นายวรรธวิทย์ กาญจนสิงห์
183. นางสาววริยา ขันบุญ
184. นายวริศ ศรีวาณิชยาภรณ์
185. นางสาววริศนันท์ ใจวีระวัฒนา
186. นายวรเมธ โตตี่
187. นายวาดศิลป์ อัศวชาติชาญชัย
188. นางสาววาริชยา เดชะรินทร์
189. นายวิกรม อยู่สุข
190. นางสาววิภาภรณ์สิริ วามะสุรีย์
191. นายวิภู เศรษฐวงศ์
192. นายวิศัลย์ พิบูลย์
193. นายวีรวิชญ์ หทัยวิทวัส
194. นายศิร ศรีทิพย์
195. นายศิรวิชญ์ เกตุมี
196. นายศิวกร โกมลหิรัณย์
197. นางสาวศิศริณณ์ ธีร์ธัญ
198. นายศุภกฤต ลีเลิศพันธ์
199. นายศุภกิตติ์ อินทร์ปราบ
200. นางสาวศุภพิชญ์ เกียรติเรืองชัย
201. นายศุภวิชญ์ พุทธิแพทย์
202. นายศุภัช กาญจนาภรณ์
203. นางสาวสาริศา พิชัยสวัสดิ์
204. นายสิรวิชญ์ สุกาญจน์วัฒนชัย
205. นางสาวสิริกานต์ อำนาจมงคล
206. นายสุทธินันท์ เอี่ยมไพบูลย์พันธ์
207. นายสุธีพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
208. นางสาวสุพิชญา บูชาธรรม
209. นางสาวสุภาษินี แก้วอำไพ
210. นายสุรณัฐ กีรติวรนันท์
211. นางสาวอธิตญา มะลิอ่อง
212. นายอธิศ โคมิน
213. นายอนนต์ พุ่มจันทร์
214. นางสาวอภิชญา ศรีอัษฎาพร
215. นายอภิชา ต่อสุทธิ์กนก
216. นายอภิวัชร์ เทพมงคล
217. นายอภิวุฒิ จันทมาลา
218. นางสาวอมิยา เลิศสิทธิชัย
219. นายอริญชย์ ลิมะเสถียร
220. นางสาวอัจฉรียา ศรีสนิท
221. นางสาวอาคิรา สายทุ้ม
222. นายอามีน แก้วกระจ่าง
223. นายอารยะ สงวนสัตย์
224. นางสาวอิษฎาอร เหลืองทองคำ
225. นางสาวอิสรีย์ สงวนทรัพย์
226. นายเจตน์พัฒน์ อัศวเหม
227. นายเตชินท์ ธโนปจัย
228. นางสาวเบญญา อังสพัทธ์
229. นางสาวเพียงสิริ ทิพากรโรจนกิจ
230. นางสาวเฟลิเซีย ณัฐษณา บุทเชอร์
231. นายเมธัส โอภาสเอี่ยมขจร
232. นายเสฏฐวุฒิ สุวรรณทวีศรี
233. นายแทนตะวัน เพิ่มพานิช
234. นางสาวแพรวาทิพย์ อัครพัฒน์โสภณ
235. นางสาวโสรวีร์ ศุภธนะอนันต์
236. นางสาวไรวินทร์ ชุณหไชยพันธุ์