Mission and Goals

  1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเก่ามาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวไกลต่อไป เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเก่ามาร่วมกันพัฒนา โรงเรียนให้ก้าวไกลต่อไป
  2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และผดุงมิตรภาพระหว่างนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ
  3. เพื่อเป็นสื่อการติดต่อระหว่างมวลสมาชิก
  4. เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกและนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียน
  5. เพื่อส่งเสริมความสนใจในวิชาการและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของโรงเรียน
  6. เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาและการบันเทิง
  7. เพื่อกระทำการอื่นใดอันจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นทั้งนี้วัตถุประสงค์ทุกประการไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  8. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของอาจารย์และนักเรียนในการพัฒนาความก้าวหน้าและเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน