รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 57

1. นางสาวกชณิภา สุดลาภา
2. นายกมลภพ เฟื่องฟูชัชวาล
3. นายกมลภู เฟื่องฟูชัชวาล
4. นายกสานติ์สินธุ์ เกษตรสุวรรณ
5. นางสาวกัณชิศา ชุติมาโชติ
6. นายการิน เฉลิมพันธ์พิพัฒน์
7. นายกิตติธร สุวรรณกิจ
8. นายกิตติธัช เที่ยงหนู
9. นางสาวกิตตินันท์ กาญจโน
10. นายกิตติภพ ติ๊ปรัตน์
11. นางสาวกิติณดารักษ์ สุจิตรานุรักษ์
12. นางสาวจญา พิมพ์ขาวขำ
13. นายจารุภัทร กองตุ้ย
14. นางสาวจิดาภา วิภากรวิทย์
15. นางสาวจิดาภา รุ่งนิรัติศัย
16. นายจิติวัฒน์ เล็กประทุม
17. นางสาวจินต์จุฑา สันตะวานนท์
18. นางสาวจิรวรรณ ปวโรจน์กิจ
19. นางสาวจิรัชญา อนันต์
20. นางสาวจิรัชญา วิศาลจิตร
21. นายจีรพัฒน์ สุรโชคสิริพร
22. นายจีราภัทร บุญซื่อ
23. นายชญานนท์ อดุลยานุภาพ
24. นางสาวชนิกานต์ ตังกบดี
25. นางสาวชนิดาภา ถมังรักษ์สัตว์
26. นายชยุต อินดีคำ
27. นางสาวชัญกาญจน์ ภัทรสาธิต
28. นางสาวชัญญาณิศ จันทรประเสริฐ
29. นางสาวชัญญาพัชญ์ จารุชัยนิวัฒน์
30. นางสาวชุณห์จิรัสย์ เรียงโรจน์พิทักษ์
31. นางสาวชเนษฎ์ ลออคุณ
32. นายชโนตม์ สรรพศรี
33. นางสาวญาดา สุดสวนศรี
34. นายฐิตริน ศาสตรสาธิต
35. นางสาวฐิตานันท์ พิริยเลิศศักดิ์
36. นางสาวฐิวรินท์ สุดใจประภารัตน์
37. นายณฐดล สังฆะมณี
38. นางสาวณฐิตา คณาวัฒนไชย
39. นายณพล ตั้งตรงไพโรจน์
40. นางสาวณภัทร อิสีประดิฐ
41. นายณภัทร ปล้องชู
42. นายณภัทร์ หรือโอภาส
43. นายณรงค์ เหลาชัย
44. นายณรัณ ดำรงค์ศรี
45. นางสาวณัชชา ชูวงษ์
46. นางสาวณัชชา จิรวัชราธิกุล
47. นางสาวณัฏฐณิชา สุริยะ
48. นางสาวณัฏฐหทัย เหล่าธิรพาณิช
49. นางสาวณัฏฐ์ณภัทร ธราอัมพวัน
50. นางสาวณัฐกานต์ กิตกำธร
51. นางสาวณัฐนรี ทวีสุขเสถียร
52. นางสาวณัฐนันท์ ธันโยดม
53. นายณัฐภัทร งามประเสริฐสิทธิ์
54. นางสาวณิชกมล เสือโรจน์
55. นางสาวณิชนันทน์ ก่อสกุล
56. นางสาวณิศรา ฉันสุวรรณ
57. นางสาวติณณ์นรา นฤปิติ
58. นายต้นสน เติมรุ่งเรืองเลิศ
59. นายธนกร สมพรพิสุทธิ์
60. นางสาวธนภรณ์ มาจุฬา
61. นายธนัท อภิชนบัญชา
62. นายธนิท อภิชนบัญชา
63. นายธรณินทร์ วุฒิธนาเศรษฐ์
64. นายธรรม์ ง่วนสำอางค์
65. นายธัญวุฒิ เอื้อไพโรจน์กิจ
66. นางสาวธารณิชา ธนกิจเจริญพัฒน์
67. นายธิติพนธ์ อุทุมพร
68. นายธีรธรรม เหมืองสิน
69. นายธีรัตม์ นิคโคลัส ลิ้ม
70. นางสาวธีรินทร์ สุวรรณระดา
71. นายธีร์นิธิ นวลขลิบ
72. นางสาวนภนภัส คำเครื่อง
73. นางสาวนภษร ศิริอรรถนารี
74. นายนภสินธุ์ งามเลิศวิทยากุล
75. นางสาวนรมน บุญเลิศ
76. นายนรุธ ศุภปีติพร
77. นางสาวนลานี ประไพรักษ์สิทธิ์
78. นางสาวนัชชา จันทร์ดวง
79. นางสาวนันทิศา ศรียากร
80. นางสาวนันท์นภัส รัตนศิริวิไล
81. นายนาวิน คล้ายมุข
82. นางสาวนาอิชา อารีย์
83. นายนิพพัชน์ สุขศิลป์
84. นายนิรัช ปานทอง
85. นางสาวบัณฑิตา สวัสดี
86. นายปฐมชัย หงษ์กิตติยานนท์
87. นายปณชัย อมรกิจวณิชย์
88. นางสาวปรางสินี วีรวรรณ
89. นายปราณฑ์ วัฒนะชัยเดช
90. นายปัณณทัต แซ่เตีย
91. นางสาวปัณณธร นุ่มโต
92. นายปัณณวิชญ์ ประสิทธิ์วรนันท์
93. นางสาวปัณพิชญา กิตติศุภกร
94. นางสาวปาณิศา รงคพิชญ์
95. นางสาวปาลิดา เกิดแก้วฟ้า
96. นางสาวปาลิน ตัณฑเกษม
97. นางสาวปิ่นปินัทธ์ ประสิทธิ์วรนันท์
98. นางสาวปุณณภา บุลสุข
99. นางสาวปุณนดา แพร่แสงเอี่ยม
100. นายพชร ใจปานน้ำ
101. นางสาวพรญาณี วุฒิพุธนันท์
102. นายพรภวิษฐ์ อัศวพิชยนต์
103. นางสาวพรรณพรรษ คงสิทธิ์
104. นายพลรัชย์ ศรีดุรงฤทธิ์
105. นายพศุตม์ สุริยสมบูรณ์
106. นายพสิษฐ์ วีระกุลทรัพย์
107. นายพสิษฐ์ กันวี
108. นางสาวพัชชา เขมาชีวะ
109. นางสาวพัทธ์ธีรา เมฆบุญส่งลาภ
110. นายพิจักษณ์ เกียรติกิตติคุณ
111. นางสาวพิชชากร องกิตติกุล
112. นางสาวพิชชาภา กิจถาวรรัตน์
113. นางสาวพิชญา ก่วยเกียรติกุล
114. นางสาวพิชญา อัศวรักษ์
115. นางสาวพิชญาภา เพ็งคุ้ม
116. นายพิชญุตม์ เสวกพันธ์
117. นายพีรวิชญ์ ชูอ่องสกุล
118. นางสาวพุฒินาถ งดงามจรัส
119. นายพุฒิพงศ์ เจริญสุขเลิศวิทยา
120. นางสาวพุทธิภา ศชา เสรีภาพ
121. นายภคิน แสงสร้อย
122. นายภฤศ กาญจนาภรณ์
123. นางสาวภัครัมภา ชวลิตธำรง
124. นายภัทรชนน ชีวสุทธานนท์
125. นางสาวภัทรภร ลิมกุล
126. นายภีมเดช จันทร์เจริญ
127. นายภูณัฏฐ์ชา สิทธิโชติวงศ์
128. นายภูริ ศรัทธาพิสิฐ
129. นายภูริภัทร เจนถาวร
130. นายภูวิศ ตั้งถาวรสิริกุล
131. นายภูวเดช อนันต์คูศรี
132. นายมนวรรธน์ รุ่งเรืองชัยบูรณ์
133. นางสาวมนสิชา ตันติทวีกุล
134. นายมหานคร เตชะมณี
135. นายรดิศ บรรเลง
136. นางสาวรมย์ชลี วัธนเวคิน
137. นางสาวรยาพร เตชะอำนาจ
138. นางสาวรวิฏา ลัทธิ
139. นายรวีภัทร์ กฤษฤานนท์
140. นายรัชภาคย์ ศรีประเสริฐวงศ์
141. นายรัฐชัยนันท์ พาณิชโชติอนันต์
142. นายรัฐธีร์ วีระเพ็ชร์
143. นายรัฐภูมิ อาจกมล
144. นางสาวรุจรวี ธนะจินดาวงษ์
145. นายวณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล
146. นายวรทย์ กิจจาบัณฑิต
147. นางสาววรัลศยา เสรีภาพงศ์
148. นายวริทธิ์ ลิ่มปนาท
149. นายวริศ กาญจโนภาศ
150. นายวริศ พรสุวรรณนภา
151. นางสาววศิกานต์ วงศ์กำภู
152. นายวศินภัทร์ โตมงคล
153. นางสาววศินี วิวัฒนขจรสุข
154. นายวสุธา สุขกระสานติ
155. นายวัฒนธร ชาวพรหม
156. นายวิวิธชัย ทองสุข
157. นายศรวัสก์ ศุขเกษม
158. นางสาวศรันย์พร โบว์วงศ์ประเสริฐ
159. นายศรุต ปัญจทรัพย์
160. นางสาวศศิภา ตรึกานนท์
161. นายศุภณัฐ ขาวเธียร
162. นายสลิล ชะนะกุล
163. นางสาวสาริศา ธีระบุตรวงศ์กุล
164. นายสิทธา ศรีจิรารัตน์
165. นายสิรวิชญ์ คำดี
166. นางสาวสิริญญา เสริมสิริสัมพันธ์
167. นางสาวสุจิรา จำปาทิพย์งาม
168. นางสาวสุพิชญาณกร แสงแก้ว
169. นางสาวสุภธิดา สิทธิชาญคุณะ
170. นายอธิษฐ์ ศรีภคากร
171. นายอนพัทย์ สุขไพบูลย์
172. นายอนรรฆ ลิมะเสถียร
173. นายอภิลักษณ์ อุดง
174. นายอศะ คะชิมา
175. นายอัครพนธ์ ชาญศิลปกุล
176. นางสาวอาทิมา โรจนกมลสันต์
177. นายอิศรา อิศรเสนา ณ อยุธยา
178. นางสาวอิสรีย์ ศิริจินดากุล
179. นายเคนท์ ทองทักษ์
180. นางสาวเจตนิพิฐ คุ้มคง
181. นายเตชพัฒน์ รัตนสิริวิมล
182. นายเตชินท์ อรุณแสงมณี
183. นางสาวเปมิกา โอฐธนู
184. นางสาวเพียงพัชร กิจหิรัญวงศ์
185. นางสาวเล่าฝัน ทิพยมณเฑียร
186. นายเอกปัญญา รัตนชำนอง
187. นายแทนคุณ ลัญจกรกุล