รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 2

1. คุณกิตติพงษ์ สมพันธ์
2. นายกิตติยาภรณ์ สมะพันธ์
3. ผศ.ขวัญเรือน กิติวัฒน์
4. นายคมกฤช อมรวิวัฒน์
5. น.ส.จริยวรรณ หรรษาวงศ์
6. นางจันทิมา สุวรรณทัต
7. นางจิตประไพ มีสวย
8. นพ.จีระกิจ วีรานุวัตติ์
9. พล.ต.ญ.จุฑามาส เพชรจันทร
10. ดร.ชมพูนุช คำทอง
11. นางชลชินีพันธ์ ปทุมานนท์
12. นพ.ชาญปรีชา จันทรจำนง
13. นายชินวุฒิ ปัทมพงศ์
14. นายชุติธร มัลลิกะมาส
15. นางชุติมณฑน์ ปิโยบล
16. นายชูศิลป์ อัตชู
17. ผศ.มล.ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์
18. รศ.ณัฐรส จันทชุม
19. ผศ.ดวงใจ ไทยอุบุญ
20. นายดารนาท ฉายานนท์
21. นายดำรงค์ ลีละวงศ์
22. พ.ต.อ.ดุสิต ระเริงแสง
23. นายตุลย์ แสงสว่าง
24. พลตรีทศพร นิยมค้า
25. นางทัศนีย์ เสียงก้อง
26. นายธนูศักดิ์ เนาวเขตต์
27. นายประจักษ์ สมรรถการอักษรกิจ
28. นางปัทมวดี เพียรสนอง
29. นางปานใจ ศรีสุดา(บุญเศรฐ)
30. นายพจนา มนัสไพบูลย์
31. นายพัฒน์นรา มาลยมาน
32. ดร.พันทิพา ติงศภัทิย์
33. นายพิทักษ์ธน กฤษณามระ
34. นายภาคินัย โสมนะพันธ์
35. นางมณฑาทิพ โอภาส
36. นายรุ่งเรือง ยิ้มสำรวย
37. น.ส.วชิราภรณ์ นานา
38. นายวทัญญู วงศ์เบี้ยสัจจ์
39. นายวิชชุ โมกขะเวส
40. ดร.วิโรจน์ มาวิจักขณ์
41. นพ.วิโรจน์ วงศ์วราวิภัทธ์
42. นายวีรพล อุทัยวัฒน์
43. นายศิริชล ซื้อสุวรรณ
44. นายศิริพงษ์ คุ้มภัย
45. นายสันทัด ลีนะวัฒน์
46. นายสาวิตร พิศาลบุตร
47. พล.ท.สิทธิชัย(ไชย) ธิยะใจ
48. รศ.ดร.สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร
49. นางสุดา พนันชัย
50. ดร.สุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์
51. นางสุนิดา อิฐรัตน์
52. นายสุปรีชา สามโกเศศ
53. นายสุพักตร สาครินทร์
54. นายสุภัคร สาครินทร์
55. พลอากาศตรี แพทย์หญิงสุภัชชา ชาญวิเศษ
56. นายสุภัชน์ ปุณณกันต์
57. นางสุวลัย ศัตรูลี้
58. นายอนุศักดิ์ อาจธะขันธ์
59. นายอนุสรณ์ ปรัชญาภรณ์
60. นางอัญชลีกร จินดา
61. ผศ.อารดา กีระนันทน์
62. นายอิทธิ อิงคตานุวัฒน์
63. น.ส.อินทิรา สิงห์เจริญ
64. คุณอุบลวรรณ นพวิชัย
65. นางอุบลวรรณ รัชตะนาวิน
66. รศ.ดร.อุษา ใบหยก
67. นางเพลินพิศ มีเมศกุล
68. นายเอกสินธ์ สินธุเดชะ
69. นายไกรรงค์ นาวิกผล
70. นายไมตรี จินดา