รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 28

1. Ms.Pakakaew Suranakapan
2. Ms.Patarayu Dheptaranon
3. Dr.Siriorn Paritpokee
4. นายกมล บางยี่ขัน
5. น.ส.กมลพร วัฒนเสริมกิจ
6. น.ส.กรรณพร วุฒิโฆสิต
7. น.ส.กรองแก้ว สีดา
8. นายกฤษณศร อังศวานนท์
9. นายก้องฟ้า สัมฤทธิเวช
10. นายกอบชัย วัวัฒนชาต
11. นายกานต์ เพิ่มพงศ์พันธ์
12. นายกานต์นิธิ อเนกะมัย
13. นางกิ่งกาญจน์ สวนศิลป์พงศ์
14. คุณกิตติพงษ์ ทาจำปา
15. นายกิตติภูมิ สหชัยเสรี
16. นายกิติพัฒน์ พิษณานนท์
17. นายกิติพันธ์ กิติกุล
18. น.ส.กุลวีย์ เตชะวณิช
19. นายคณาธิป สัมมาทิต
20. น.ส.คณาวรี หาญแกล้วกล้า
21. นายคม เมธาศิริ
22. นายคัดเขต บุนนาค
23. นายจักก์ แสงชัย
24. นายจักร บุญเฉลิมวิภาส
25. น.ส.จันทร์สุดา รัตนพฤกษ์
26. น.ส.จามรี แย้มกลิ่นฟุ้ง
27. น.ส.จารุภัทร ถาวโรฤทธิ์
28. คุณจิตชญา บูรณะหิรัญ
29. น.ต.หญิงจิตติมนต์ พงษ์ประสิทธิ์
30. น.ส.จิติมา มะโนทัย
31. นายจิรกิติ์ ทั่งทอง
32. น.ส.จุฑามาศ นิยมสินธุ์
33. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
34. น.ส.จุไล เตมียวณิช
35. นายเจษฎา ทานะมัย
36. ม.ล.หญิงฉัตรนภา ทองแถม
37. น.ส.ชญานุช ลิมปินนุสรณ์
38. น.ท.ชเนษฎ์ อเนกสุข
39. นายชมธวัช ยงกิตติกุล
40. น.สชมพูนิท บัวเอี่ยม
41. นางชรินา ง่วนสำอางค์
42. นายชลธิศ คุณาชีวะ
43. นายชวภาต วงษ์สวัสดิ์
44. นายชัยเมธ พูลคลองตัน
45. นายชีวิน สุนสะธรรม
46. น.ส.ญาดา เทียมทิพย์
47. นายฐิติ วิเศษสุข
48. น.ส.ฐิติมา สุวรรณพินิจ
49. นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษ์โศภิษฐ์
50. นายณฐพงศ์ สุขประเสริฐ
51. นายณพงษ์ สุริโยทัย
52. น.ส.ณภัสสร มณีวงศ์
53. น.สณัฐกานต์ วิริยกมลพร
54. นายณัฐชัย หวั่งหลี
55. นายณัฐวงศ์ มารควัฒน์
56. ดร.ดวงกมล ทองเจือเพชร
57. น.ส.ดวงกมล พรหมพิทักษ์
58. มล.ดิศปนัดดา ดิศกุล
59. นายดุลธร ปัญญวรรณศิริ
60. นายดุลยรักษ์ สินเพ็ง
61. น.พ.แดน ตันไพจิตร
62. นายตรีรัฐ สูตะบุตร
63. ร.ศ. ดร. ตะวัน ลิมปิยากร
64. นพ.ทรงเกียรติ หลิวสุวรรณ
65. นายทศพร พุทธสรณ์
66. นายทศพล คำทอง
67. นายทักษะ กอวัฒนา
68. นางสาวทักษิณา รัตนศักดิ์
69. นายทัดชัย อักษรพงศ์
70. น.ส.ทัศนวลัย เนียมบุบผา
71. นายทินกร ศิริะนารัตนกุล
72. นายธนกาญจน์ ลีลานันทกิจ
73. นายธนพงศ์ ดวงมณี
74. นายธนันท์ พัฒนกิจจำรูญ
75. นายธนากร มิลินทสูต
76. น.ส.ธนิกานต์ จุลวงศ์
77. นายธเนศ อำมฤตโชติ
78. นายธัชจุฑา สุทธิประภา
79. นายธัชพงศ์ ตัณฑสุทธิ์
80. นายธัญ กฤษณมิษ
81. อ.ธานี สุคนธะชาติ
82. ธิติมา ศรีมันตะ
83. นายธีรชัย สถาวรินทุ
84. น.ส.ธีรตีพิศา เตวิชพศุตม์
85. น.ส.นพมาศ ชูชาติไทย
86. น.ส.นริฉัตร เลิศอุทัย
87. นายนริศ นิลอุบล
88. นายนวดล ศรีสุโข
89. นางนัฏกา สุรักขกะ
90. นายนันทิวัฒน์ แนวบุญเนียร
91. นายนิตต์ บุญภิรกษ์
92. นายนิติ สินอยู่
93. นายนิธิศ สถาปิตานนท์
94. น.ส.นิภาภัทร ลิมปเสนีย์
95. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์
96. น.ส.ปณยา บาลโพธิ์
97. นายปณัยกร จาติกวณิช
98. น.ส.ปนัตตา เมธาคุณวุฒิ
99. น.ส.ปรารถนา สงศ์พิวัฒน์
100. น.ส.ปริญญ์ สัจกุล
101. น.ส.ปริศนา ธรรมบุศย์
102. นางสาวปฤณพร บุญค้ำ
103. น.ส.ปวีณา ศังขวณิช
104. น.ส.ปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส
105. น.ส.ปิยพัฒน์ บุนนาค
106. น.ส.ปิยวรรณ วงศ์สว่าง
107. นายปิยวัฒน์ ชาญเศรษฐิกุล
108. น.ส.ปุญพิมพ์ศศิ ชัญสุขสรณ์
109. น.ส.เปี่ยมศิริ ดงไม้น้ำ
110. น.ส.ผกาแก้ว สุรนาคพันธุ์
111. นายพชร ศรายุทธ์
112. นายพรรษิษฐ์ นิลกาญจน์
113. นายพสุ จิระมิตร
114. น.ส.พัชรินทร์ จุฑาตั้งเจริญ
115. น.ส.พัชรินี ไชยจันทร์
116. น.ส.พัฒนุช สุธีรวิทยวริช
117. นายพันลึก กิตติสาเรศ
118. น.ส.พานแก้ว สุวรรณธาดา
119. นายพิชาน จันทรนวพงศ์
120. น.ส.พิมพา ลิ้มทองกุล
121. น.ส.พิมลศี ธัญพิทยากุล
122. นายพิสุทธิ์ อรรถธรรมสุนทร
123. น.ส.เพ็ญศิริ วัชรประทีป
124. น.ส.เพ็ญสุข ภวะนันท์
125. นายภรดิษฐ์ จิราภรณ์
126. นายภราดร นิตยะ
127. นางสาวภัทรพร คุณาวุฒิ
128. นายภัทรวุฒิ เพ็ญโรจน์
129. น.ส.ภัทราภรณ์ นุ่มพันธุ์
130. นายภัทริก สัมพันธารักษ์
131. นายภานุทัต กุลบุญ
132. นางภาวิณี พิบูลสงคราม
133. น.ส.ภาวินี อินทกรณ์
134. นายภูมิ สาเกทอง
135. นายภูมิ เหลืองจามีกร
136. น.ส.ภูริตา สายะวารานนท์
137. มณฑิรา ฉัตรภูติ
138. น.ส.มณทิชา จันทร์ผ่อง
139. นายมติ ธรานุรักษ์
140. น.ส.มนต์ทิพย์ ภู่พงษา
141. นายมนตรี แจ่มกระจ่าง
142. น.ส.มยุริญ ผ่องผุดพันธ์
143. แพทย์หญิงมาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
144. น.ส.เมธินี ทองใหญ่
145. นายเมธี ขวัญบุญจัน
146. น.ส.ยุวรินทร์ วัชรสิงห์
147. นางสาวรชตพร ปัทมะศิริ
148. น.ส.รติยา สุดารา
149. นายรหัส ไพสิฐพัฒนพงษ์
150. นายรัฐพล รุญเจริญ
151. น.ส.ลลนา อัศวมั่นคง
152. น.ส.ลวัณรัตน์ (วิมาน) สกาวรัตนานนท์
153. นายวรกฤตย์ ลอยกุลนันท์
154. น.ส.วรกัญญา ว่องปรีชา
155. น.ส.วรมน อิงคตานุวัฒน์
156. นางสาววรมน ใบหยก
157. นพ.วรมันต์ ไวดาบ
158. นายวรเศรษฐ์ นิพัทย์กุศล
159. นาย วรัญชัย ณ สงขลา
160. พญ.วรางค์ทิพย์ กสิวัฒน์
161. น.ส.วราภรณ์ ตั้งกิติเสถียร
162. นางวรินทร์ทิพย์ ชาญชยศึก
163. น.ส.วริษา วิศทเวทย์
164. นายวศิน สินลารัตน์
165. นายวัชรศักดิ์ ตุมราศวิน
166. นายวัชราธร พจน์ศิรินนท์
167. นายวันฉัตร บูลภักดิ์
168. น.ส.วันวิสาข์ โคมินทร์
169. นายวาที เปาทอง
170. นายวิฑูร โลห์สุนทร
171. น.ส.วิมลศรี กฤษณามระ
172. น.ส.วิลาศลักษณ์ สินสวัสดิ์
173. นายวิศวรุจ สายคณิต
174. นายวีรพร ปินพานิชการ
175. นายวุฒิชัย ปุณยกนก
176. นายไววิทย์ นันทจิต
177. น.ส.ศจีรัตน์ กลิ่นพันธุ์
178. นายศตวรรษ เมทะนี
179. น.ส.ศรัณยู มหิทธาฟองกุล
180. สพ.ญ.ศริยา อัศวกาญจน์
181. น.ส.ศิริพร กิจกาญจนไพบูลย์
182. นายศิริเมธ เข็มตรง
183. น.ส.ศีมาศ ประทีปวณิช
184. คุณศุภณัฐ มัทธุรนนท์
185. นายศุภผล ปรีชายุทร
186. นายศุภลักษณ์ วีณิน
187. นายศุภวาร สุวรรโณดม
188. น.ส.ษมานันท์ อัศวเรืองชัย
189. นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์
190. นายสถาปัตย์ ประทุมวงษ์
191. นายสมคะเน อัตชู
192. นายสมโภช ระวิพาณิช
193. น.ส.สมวรรณ สุปภากร
194. นายสรชาญ กันกา
195. นางสวภัทร์ มโนประภัสสร
196. น.ส.สวัญชลัย สัตตบุศย์
197. นายสัญญา แสงอรุณ
198. นายสิทธิศักดิ์ แดงบำรุง
199. นายสิทธิศักดิ์ ใจหลัก
200. น.ส.สิมาพร จันลอย
201. น.ส.สิริรัตน์ จิวาลักษณ์
202. น.สสิริอร ผริตโภคี
203. น.ส.สุจารีย์ พินิจชอบ
204. นายสุทธิกุล ขาวเธียร
205. น.ส.สุธาริณี จิตสุริยา
206. นายสุประดิษฐ์ ตั้งประเสริฐ
207. นายสุพิชญ์ แขมมณี
208. นายสุภกิจ เจริญกุล
209. น.ส.สุภารัตน์ เตชะเกษม
210. นายสุรเชษฐ์ วิศวธีรานนท์
211. น.ส.สุรัญชนา ศรีทอง
212. น.ส.สุวิมล เพียรลาภผล
213. นายเสฏฐวิทย์ เกิดผล
214. พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์
215. น.ส.หนึ่งหทัย โมกข์จันทร์
216. ดร.อธิป อัศวานันท์
217. นางอร อัตชู
218. น.ส.อรรถนีย์ สุนทรศิริ
219. น.ส.อรอุรัช สพันธุดงษ์
220. น.ส.อสนี อัศวโสภณ
221. น.ส.อักษรา แสงอร่าม
222. น.ส.อัญมนี ปิ่นน้อย
223. นายอัธวีร์ โกมลกาญจน์
224. พญ.อารียา ดีสมโชค
225. นายอิศเรศ วีระประจักษ์
226. น.ส.อุทัยวรรณ โพธิ์แก้ว
227. นางสาวอุรศรี สูยะศุนานนท์
228. น.ส.อุไรวรรณ ขมวัฒนา
229. นางอุษารัศม์ จันทร์ภักดี
230. น.ส.เอื้ออัปสร หนุนภักดี
231. น.ส.โอรัศ วุฒิวัย
232. น.ส.จิตราภรณ์ สิงหเสนี
233. นายคุณาพจน์ สุขกุล