รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 28

1. Dr.Siriorn Paritpokee
2. นายกมล บางยี่ขัน
3. น.ส.กมลพร วัฒนเสริมกิจ
4. น.ส.กรรณพร วุฒิโฆสิต
5. น.ส.กรองแก้ว สีดา
6. นายกฤษณศร อังศวานนท์
7. นายกอบชัย วัวัฒนชาต
8. นายกานต์ เพิ่มพงศ์พันธ์
9. นายกานต์นิธิ อเนกะมัย
10. คุณกิตติพงษ์ ทาจำปา
11. นายกิตติภูมิ สหชัยเสรี
12. นายกิติพัฒน์ พิษณานนท์
13. นายกิติพันธ์ กิติกุล
14. นางกิ่งกาญจน์ สวนศิลป์พงศ์
15. น.ส.กุลวีย์ เตชะวณิช
16. นายก้องฟ้า สัมฤทธิเวช
17. นายคณาธิป สัมมาทิต
18. นาง (Mrs)คณาวรี มอร์เฟ็ต (Kanavaree Morphett)
19. นายคม เมธาศิริ
20. นายคัดเขต บุนนาค
21. นายคุณาพจน์ สุขกุล
22. นายจักก์ แสงชัย
23. นายจักร บุญเฉลิมวิภาส
24. น.ส.จันทร์สุดา รัตนพฤกษ์
25. น.ส.จามรี แย้มกลิ่นฟุ้ง
26. น.ส.จารุภัทร ถาวโรฤทธิ์
27. คุณจิตชญา บูรณะหิรัญ
28. น.ต.หญิงจิตติมนต์ พงษ์ประสิทธิ์
29. น.ส.จิตราภรณ์ สิงหเสนี
30. น.ส.จิติมา มะโนทัย
31. นายจิรกิติ์ ทั่งทอง
32. Ms.จิรวรรณ (ดำรงเลิศ) Yotti
33. น.ส.จุฑามาศ นิยมสินธุ์
34. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
35. น.ส.จุไล เตมียวณิช
36. ม.ล.หญิงฉัตรนภา ทองแถม
37. น.ส.ชญานุช ลิมปินนุสรณ์
38. นายชมธวัช ยงกิตติกุล
39. น.สชมพูนิท บัวเอี่ยม
40. นางชรินา ง่วนสำอางค์
41. นายชลธิศ คุณาชีวะ
42. นายชวภาต วงษ์สวัสดิ์
43. นายชัยเมธ พูลคลองตัน
44. นายชีวิน สุนสะธรรม
45. น.ท.ชเนษฎ์ อเนกสุข
46. น.ส.ญาดา เทียมทิพย์
47. นายฐิติ วิเศษสุข
48. น.ส.ฐิติมา สุวรรณพินิจ
49. นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษ์โศภิษฐ์
50. นายณฐพงศ์ สุขประเสริฐ
51. นายณพงษ์ สุริโยทัย
52. น.ส.ณภัสสร มณีวงศ์
53. น.สณัฐกานต์ วิริยกมลพร
54. นายณัฐชัย หวั่งหลี
55. นายณัฐวงศ์ มารควัฒน์
56. ดร.ดวงกมล ทองเจือเพชร
57. น.ส.ดวงกมล พรหมพิทักษ์
58. มล.ดิศปนัดดา ดิศกุล
59. นายดุลธร ปัญญวรรณศิริ
60. นายดุลยรักษ์ สินเพ็ง
61. นายตรีรัฐ สูตะบุตร
62. รศ. ดร.ตะวัน ลิมปิยากร
63. นพ.ทรงเกียรติ หลิวสุวรรณ
64. นายทศพร พุทธสรณ์
65. นายทศพล คำทอง
66. นายทักษะ กอวัฒนา
67. นางสาวทักษิณา รัตนศักดิ์
68. นายทัดชัย อักษรพงศ์
69. น.ส.ทัศนวลัย เนียมบุบผา
70. นายทินกร ศิริะนารัตนกุล
71. นายธนกาญจน์ ลีลานันทกิจ
72. นายธนพงศ์ ดวงมณี
73. นางธนัชญา เฮนค์
74. นายธนันท์ พัฒนกิจจำรูญ
75. นายธนากร มิลินทสูต
76. น.ส.ธนิกานต์ จุลวงศ์
77. นายธัชจุฑา สุทธิประภา
78. นายธัชพงศ์ ตัณฑสุทธิ์
79. นายธัญ กฤษณมิษ
80. อ.ธานี สุคนธะชาติ
81. น.ส.ธิติมา ศรีมันตะ
82. นายธีรชัย สถาวรินทุ
83. น.ส.ธีรตีพิศา เตวิชพศุตม์
84. นายธเนศ อำมฤตโชติ
85. น.ส.นพมาศ ชูชาติไทย
86. นางนริฉัตร เลิศอุทัย
87. นายนริศ นิลอุบล
88. นายนวดล ศรีสุโข
89. นางนัฏกา สุรักขกะ
90. นายนันทิวัฒน์ แนวบุญเนียร
91. นายนิตต์ บุญภิรกษ์
92. นายนิติ สินอยู่
93. นายนิธิศ สถาปิตานนท์
94. นางนิภาภัทร จิตติพลังศรี
95. รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์
96. น.ส.ปณยา บาลโพธิ์
97. นายปณัยกร จาติกวณิช
98. น.ส.ปนัตตา เมธาคุณวุฒิ
99. น.ส.ปรารถนา พรประภา (วงศ์พิวัฒน์)
100. น.ส.ปริญญ์ สัจกุล
101. น.ส.ปริศนา ธรรมบุศย์
102. น.ส.ปฤณพร บุญค้ำ
103. น.ส.ปวีณา ศังขวณิช
104. น.ส.ปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส
105. น.ส.ปิยพัฒน์ บุนนาค
106. น.ส.ปิยวรรณ วงศ์สว่าง
107. นายปิยวัฒน์ ชาญเศรษฐิกุล
108. น.ส.ปุญพิมพ์ศศิ ชัญสุขสรณ์
109. น.ส.ผกาแก้ว สุรนาคะพันธุ์
110. นายพชร ศรายุทธ์
111. นายพรรษิษฐ์ นิลกาญจน์
112. นายพสุ จิระมิตร
113. น.ส.พัชรินทร์ จุฑาตั้งเจริญ
114. น.ส.พัชรินี ไชยจันทร์
115. นางพัฒนุช จิรวัชรา
116. นายพันลึก กิตติสาเรศ
117. น.ส.พานแก้ว สุวรรณธาดา
118. นายพิชาน จันทรนวพงศ์
119. น.ส.พิมพา ลิ้มทองกุล
120. น.ส.พิมลศี ธัญพิทยากุล
121. นายพิสุทธิ์ อรรถธรรมสุนทร
122. นายภรดิษฐ์ จิราภรณ์
123. นายภราดร นิตยะ
124. น.ส.ภัทรพร คุณาวุฒิ
125. นายภัทรวุฒิ เพ็ญโรจน์
126. น.ส.ภัทราภรณ์ นุ่มพันธุ์
127. Ms.ภัทรายุ เทพธรานนท์
128. นายภัทริก สัมพันธารักษ์
129. นายภานุทัต กุลบุญ
130. นางภาวิณี พิบูลสงคราม
131. น.ส.ภาวินี อินทกรณ์
132. นายภูมิ สาเกทอง
133. นายภูมิ เหลืองจามีกร
134. ดร.ภูริตา สายะวารานนท์
135. คุณมณฑิรา ฉัตรภูติ
136. น.ส.มณทิชา จันทร์ผ่อง
137. นายมติ ธรานุรักษ์
138. นายมนตรี แจ่มกระจ่าง
139. น.ส.มนต์ทิพย์ ภู่พงษา
140. น.ส.มยุริญ ผ่องผุดพันธ์
141. ผศ.พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
142. น.ส.ยุวรินทร์ วัชรสิงห์
143. นางสาวรชตพร ปัทมะศิริ
144. น.ส.รติยา สุดารา
145. นายรหัส ไพสิฐพัฒนพงษ์
146. นายรัฐพล รุญเจริญ
147. น.ส.ลลนา อัศวมั่นคง
148. น.ส.ลวัณรัตน์ (วิมาน) สกาวรัตนานนท์
149. นายวรกฤตย์ ลอยกุลนันท์
150. น.ส.วรกัญญา ว่องปรีชา
151. นางสาววรมน ใบหยก
152. น.ส.วรมน อิงคตานุวัฒน์
153. นพ.วรมันต์ ไวดาบ
154. นายวรัญชัย ณ สงขลา
155. พญ.วรางค์ทิพย์ กสิวัฒน์
156. น.ส.วราภรณ์ ตั้งกิติเสถียร
157. นางวรินทร์ทิพย์ ชาญชยศึก
158. น.ส.วริษา วิศทเวทย์
159. นายวรเศรษฐ์ นิพัทย์กุศล
160. นายวศิน สินลารัตน์
161. นายวัชรศักดิ์ ตุมราศวิน
162. นายวัชราธร พจน์ศิรินนท์
163. นายวันฉัตร บูลภักดิ์
164. น.ส.วันวิสาข์ โคมินทร์
165. นายวาที เปาทอง
166. นายวิฑูร โลห์สุนทร
167. น.ส.วิมลศรี กฤษณามระ
168. น.ส.วิลาศลักษณ์ สินสวัสดิ์
169. นายวิศวรุจ สายคณิต
170. นายวีรพร ปินพานิชการ
171. นายวุฒิชัย ปุณยกนก
172. น.ส.ศจีรัฐณ์ กลิ่นพันธุ์
173. นายศตวรรษ เมทะนี
174. สพ.ญ.ศริยา อัศวกาญจน์
175. น.ส.ศิริพร กิจกาญจนไพบูลย์
176. นายศิริเมธ เข็มตรง
177. น.ส.ศีมาศ ประทีปวณิช
178. นายศุภณัฐ มัทธุรนนท์
179. นายศุภผล ปรีชายุทร
180. นายศุภลักษณ์ วีณิน
181. นายศุภวาร สุวรรโณดม
182. น.ส.ษมานันท์ อัศวเรืองชัย
183. นายสงวนเกียรติ ลิ่วมโนมนต์
184. นายสถาปัตย์ ประทุมวงษ์
185. นายสมคะเน อัตชู
186. น.ส.สมวรรณ สุปภากร
187. นายสมโภช ระวิพาณิช
188. นายสรชาญ กันกา
189. นางสวภัทร์ มโนประภัสสร
190. นางสวัญชลัย พรพิบูลย์
191. นายสัญญา แสงอรุณ
192. นายสิทธิศักดิ์ ใจหลัก
193. นายสิทธิศักดิ์ แดงบำรุง
194. น.ส.สิมาพร จันลอย
195. น.ส.สิริรัตน์ จิวาลักษณ์
196. น.สสิริอร ผริตโภคี
197. น.ส.สุจารีย์ พินิจชอบ
198. นายสุทธิกุล ขาวเธียร
199. นายสุทธ์ชาย ยิ้มศิริ
200. น.ส.สุธาริณี จิตสุริยา
201. นายสุประดิษฐ์ ตั้งประเสริฐ
202. นายสุพิชญ์ แขมมณี
203. นายสุภกิจ เจริญกุล
204. น.ส.สุภารัตน์ เตชะเกษม
205. น.ส.สุรัญชนา ศรีทอง
206. นายสุรเชษฐ์ วิศวธีรานนท์
207. น.ส.สุวิมล เพียรลาภผล
208. น.ส.หนึ่งหทัย โมกข์จันทร์
209. ดร.อธิป อัศวานันท์
210. นางอร อัตชู
211. น.ส.อรรถนีย์ สุนทรศิริ
212. น.ส.อรอุรัช สพันธุพงษ์
213. น.ส.อสนี อัศวโสภณ
214. น.ส.อักษรา แสงอร่าม
215. น.ส.อัญมนี ปิ่นน้อย
216. นายอัธวีร์ โกมลกาญจน์
217. พญ.อารียา ดีสมโชค
218. นายอิศเรศ วีระประจักษ์
219. น.ส.อุทัยวรรณ โพธิแก้ว
220. นางสาวอุรศรี สูยะศุนานนท์
221. นางอุษารัศม์ จันทร์ภักดี
222. น.ส.อุไรวรรณ ขมวัฒนา
223. นายเจษฎา ทานะมัย
224. น.ส.เปี่ยมศิริ ดงไม้น้ำ
225. น.ส.เพ็ญศิริ วัชรประทีป
226. น.ส.เพ็ญสุข ภวะนันท์
227. น.ส.เมธินี ทองใหญ่
228. นายเมธี ขวัญบุญจัน
229. น.ส.เมลดา มหิทธาฟองกุล
230. นายเสฏฐวิทย์ เกิดผล
231. น.ส.เอื้ออัปสร หนุนภักดี
232. น.พ.แดน ตันไพจิตร
233. พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์
234. น.ส.โอรัศ วุฒิวัย
235. นายไววิทย์ นันทจิต