รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 45

1. นายกรวิชญ์ ดำรงวิเศษพาณิชย์
2. นายกรเอก เลิศชโลฬาร
3. นายกฤตภาส จุลกทัพพะ
4. นายกวิน คุณวิศาล
5. น.ส.กษิตา เชยชม
6. น.ส.กัญจน์พร ศิริสมบูรณ์ลาภ
7. นทพ.กันตภณ รัตนพฤกษ์สกุล
8. น.ส.กัลยรัตน์ เลาหสงคราม
9. นายกาญจน์ธนัฐ สุขศรีชวลิต
10. น.ส.กานต์ทอง บุญญภัทโร
11. น.ส.กานต์เกตุ วิวัฒน์เวคิน
12. นายกายจิระ สังคหะพงศ์
13. นายกิตติกัญจน์ บุญกาญจน์
14. นายกิตตินันท์ กิตติวิโรจ
15. นายกิรวัส ธนาพรวิศาล
16. น.ส.ขวัญชนก คชเสนี
17. น.ส.ขวัญชนก ศรีสถิตย์
18. นายคณัชญ์ อนุรักษ์ภราดร
19. น.ส.ครองรัตน์ ดุลลาพันธ์
20. นายจริงสวัฒน์ ศิริคุณโชติ
21. น.ส.จิดาภา เศรษฐีพาณิชย์
22. นายจิตชวิน ภัตรพานิช
23. นายจิตติพัฒน์ นิติธรรมยง
24. น.ส.จิตติมา พัวเพิ่มพูลศิริ
25. นายจิรกิตติ์ ท้าวติ
26. นายจิรัสย์ นิลชัยโกวิทย์
27. น.ส.จิราลักษณ์ ไกรพรศักดิ์
28. น.ส.จีราภัทร์ เดชอรัญ
29. น.ส.ชญา อักษรพงศ์
30. น.ส.ชญาภา เยี่ยงวีรชน
31. น.ส.ชนพร วิบูลชุติกุล
32. น.ส.ชมพูนุท เสรีรักษ์
33. นายชยาณนท์ อนันตคู
34. นายชยุต หอมหนัก
35. นายชลธร พันธุ์มีเชาวน์
36. น.ส.ชลธิชา อเนกไพบูรณ์
37. น.ส.ชลันรัตน์ ธรรมวิเศษ
38. นายชัชนนท์ รุดดิษฐ์
39. นายชาญพิชญ์ ลิมปนะเวช
40. นายชานน วิทยานุพงศ์
41. นายชานนท์ หมั่นเจริญ
42. นายชิงดวง ยุระยง
43. น.ส.ชิดกมล สว่างอารมย์
44. นายชินชัย ลีนะบรรจง
45. น.ส.ชไมทอง แซ่ตั้ง
46. นายฐิติภัทร์ อ่าวสถาพร
47. นายณพนนท์ เกียรติมงคลกุล
48. นายณภัฏ ชินประพินพร
49. นายณภัทร บุญอาภา
50. น.ส.ณัชชา บุณยประทีปรัตน์
51. น.ส.ณัฐณิชา ปรีชา
52. นายณัฐธรรม จิระเกียรติ์
53. น.ส.ณัฐรัตน์ ศรีพูลสุข
54. น.ส.ณัฐรัมภา ศรีสวัสดิ์
55. น.ส.ณัฐวลัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์
56. น.ส.ณัฐวารี ศุภเลิศมงคลชัย
57. น.ส.ณัฐา สายชุ่มดี
58. นายดิศวรนันท์ เด่นไพศาล
59. น.ส.ดุษฎา ตั้งใจตรง
60. นายถิรายุ จันทรโยธา
61. นายทรัพย์สิทธิ์ ดำรงรัตน์
62. นายทศพล เอกวัฒนโชตกูร
63. น.ส.ทัตพิชา แพสมหวัง
64. น.ส.ทิพย์ธันยา วัลยะเสวี
65. นายธนกฤต ทองโสมแก้ว
66. นายธนพล ลิขิตเดชาโรจน์
67. นายธนพล เลื่องยศลือชากุล
68. นายธนพล หาญเสน่ห์ลักษณ์
69. นายธนภัทร ธรรมพิทักษ์กุล
70. น.ส.ธนวดี คงกวินวงศ์
71. นายธนวินท์ โชติเรืองประเสริฐ
72. นายธนิพล บุษยะกนิษฐ์
73. นายธรวิทย์ ชวาลภาฤทธิ์
74. นายธัชกฤต ไชยสนิท
75. น.ส.ธัญชนก ธรรมสัญญา
76. น.ส.ธันยทิพย์ วัลยะเสวี
77. น.ส.ธันยอร บุญญฐิติพันธ์
78. นายธานัท สันตติ
79. นายธามธิษณ์ เปาอินทร์
80. นายธาวิต กิตติอำพน
81. น.ส.ธิดารัตน์ ฉัตรแก้วสุวรรณ์
82. นายธิติดล รังสิมาภิรัต
83. นายธีรพัฒน์ สิงห์ทอง
84. นายธีรภัทร์ ภู่ทอง
85. น.ส.นคกมล เชื่อถือ
86. น.ส.นนทกร ลิขิตวิทยาวุฒิ
87. น.ส.นภัสวัณ มีชำนะ
88. นายนภเขต จิรบวรพงศา
89. นายนรวิชญ์ พฤฒิวิจิตรา
90. น.ส.นริศรา ศิลัยรัตน์
91. นายนรุตม์ ยอดวานิช
92. น.ส.นลิน พงษ์วิชัย
93. นายนวพล จำปาจันทร์
94. น.ส.นัตณา อุทุมพฤกษ์พร
95. นายนาวา จารยะพันธุ์
96. น.ส.นุชวรา ยังเจริญ
97. น.ส.ปรางค์ทอง ศรีรุ่งธรรม
98. น.ส.ปรินทร ใหญ่โสมะนัง
99. น.ส.ปวีณ์นุช วิศิษฏศักดิ์
100. นายปารัช จรัสจรุงเกียรติ
101. นางปาลิดา ธีระโกเมน
102. นายปิติภัทร์ โชติมงคล
103. น.ส.ปิยนันท์ เขียนสาร์
104. น.ส.ปิยะพร พรมภักดี
105. นายปุณณวิช เลิศศิวนนท์
106. นายพงศธร วิจินวัฒนะ
107. นายพชร ตุลยสุวรรณ
108. นายพชร มิตรสัมพันธ์
109. น.ส.พณางค์ เพ็งปรีชา
110. นายพณิต สงวนหมู่
111. นายพรกมล พิพิธสุขสันต์
112. น.ส.พรยมล ขวัญกลับ
113. นายพัดยศ กิติสิน
114. น.ส.พัทธมน เบญจชลมาศ
115. นายพัทธ์ เตชะไทยเจริญ
116. นายพาสูง ส่งศักดิ์สกุล
117. น.ส.พิชชาภา เสรฐภักดี
118. น.ส.พิชญา สมวิชัย
119. นายพิชญ์พัฒน์ บัณฑูรนิพิท
120. นายพิทยา ลักขณานุรักษ์
121. นายพิทยุตม์ ศิริประสพโสธร
122. น.ส.พิมพิศา จิราธิวัฒน์
123. น.ส.พิมพ์พลอย กุหลาบศรี
124. น.ส.พิมพ์พิชชา งามจิตสุขศรี
125. น.ส.พิมพ์สุภา ปัทมานันท์
126. นายพีรพันธ์ วานิโชดม
127. นายพีรภาส อธึกธนากร
128. นายพีระพัฒน์ ไข่มุกด์
129. นายพุฆจสาณต์ เกียรติวณิชพันธุ์
130. นายพุฒิพัฒน์ วีรพุฒิพงศ์
131. นายภวินท์ นิศามณีพงษ์
132. นายภัทร อัญชลีนุกูล
133. น.ส.ภัทรพร ยังพลขันธ์
134. นายภากร ชัยวานิชศิริ
135. นายภาคย์ นาคพีระยุทธ
136. นายภาณุพงศ์ ศุขแพทย์
137. น.ส.ภาพพิมพ์ พิมมะรัตน์
138. นายภาสกร ศิริบรรณพิทักษ์
139. นายภาสพงศ์ เฟื่องชูนุช
140. นายภูริธิป สุริยภัทรพันธ์
141. นายมหศักย์ สุรกิจบวร
142. นายมัยสิทธิ์ เปรมกมล
143. นายยุทธนา ทิพทิพากร
144. นายรภัส เทพรักษ์
145. นายรัญชน์ รังสาดทอง
146. นายรัฐวิทย์ บุราคม
147. นายรัฐวิทย์ ภิชาติกาญจนากุล
148. คุณลัทธ์ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
149. น.ส.ลีนา วชิรศรีสุนทรา
150. นายวรท เกียรติธนะบำรุง
151. น.ส.วรรษชล ปังคานนท์
152. น.ส.วรัญญา เจริญทรัพยานันต์
153. นายวรัญญ์ คีรีกาญจนะรงค์
154. น.ส.วศินี มุสิกะโปดก
155. นายวัชรพล แก้วจารนัย
156. น.ส.วิพาณี เสือสกุล
157. น.ส.วิภาสิรี มหาผาสุกวัฒน์
158. นายศตคุณ บุญโต
159. นายศนิ มั่นใจตน
160. นายศรัณย์ ลีลารัศมี
161. นายศุภกฤต อินทรเผือก
162. นายศุภฤกษ์ ประเสริฐธรรม
163. นายศุภสรรพ์ สมบุญวงค์
164. น.ส.ศุภาพิชญ์ พิทยานุกุล
165. นายสมปราชญ์ คงสมปราชญ์
166. นายสรวิชญ์ ภัทรสุมันต์
167. นายสรวิศ กลิ่นประทุม
168. นายสรัณยู คูณธนกุลวงศ์
169. นายสสิน จันทร์แจ่มจรัส
170. นายสัณฑดล เปรมประยูร
171. นายสาธิน ศิริดานุภัทร
172. นายสิทธิภูมิ ลีสวัสดิ์ตระกูล
173. นายสิร ใบประเสริฐ
174. น.ส.สุนิดา ไศละสูต
175. นายสุภวัช เชาวน์เกษม
176. นายอกนิษฐ์ เที่ยงจิตต์
177. นายอธิป ตรีนวรัตน์
178. นายอธิภัทร แสงคร้าม
179. นายอธิศ สุธัมนาถพงษ์
180. นายอนิวรรต เบอรพันธุ์
181. นายอนุพงษ์ ใบหยก
182. น.ส.อภิชญา ตันนิรันดร
183. นายอภิรัฐ จุฬาลักษณานุกูล
184. นายอภิวิชญ์ วงศรีเจริญ
185. นายอภิสิทธิ์ อารยะกุล
186. นายอภิโชค จันทรเสน
187. นายอรรถพล ชลสายพันธ์
188. น.ส.อลิสา วุฒิคะโร
189. น.ส.อักษิรพร อภิธรรมสุนทร
190. นายอัครภัทร ชลาภิรมย์
191. น.ส.อัญญดา อัศวโภคิน
192. น.ส.อินท์อร จันทนทัศน์
193. น.ส.อิษฏ์สิรี ศานติศาสน์
194. น.ส.อุรัสยา อมรปิติเจริญ
195. นายเกริกวิทย์ จันทร์ศุภฤกษ์
196. นายเดชชัย นัดดาหิรัญ
197. นายเบญจ์ มโหสถนันทน์
198. นายเมธัส ปุณยาพรพงศ์
199. นายเมธา พงศ์สถาพร
200. น.ส.เมธินี พรมทา
201. น.ส.เศรษฐิตา เลการัตน์
202. นายเสฎฐวุฒิ เสนีย์โกศล
203. น.ส.แพรพรรณ วัฒนวิเชียร
204. นายโกศล อิศรางกูร ณ อยุธยา
205. น.ส.ไรชยา สมบุญวงค์