รายชื่อ

ทำเนียบรุ่นที่ 48

1. นายกตัญญู พงศ์ทิพย์พนัส
2. นางสาวกนกพรรณ เธียรกานนท์
3. นายกนต์ธร ศิริตันติกร
4. น.ส.กมลนันท์ รุดดิษฐ์
5. น.ส.กรชนก นภามรกต
6. นายกรวิชญ์ สารสิน
7. นายกฤติน วิภากุล
8. นายกฤษฎา แจวเจริญ
9. นายกฤษฎิ์พันธุ์ คิดจิตต์
10. นายกิตติพล วงศ์กำภู
11. นายกิตติภณ พละการ
12. นายกิตติภพ พละการ
13. นายคณิต ประสิทธิ์จูตระกูล
14. น.ส.จรัสวิภา โพธิวัตถุธรรม
15. นายจินตชาติ ชาติพาณิชย์
16. นายจินตวัฒน์ ชลวิถี
17. นายจิรภัทร สังสิทธิ
18. น.ส.จิรภิญญา องคมงคล
19. นายจิรวัฒน์ อรุณพันธุ์
20. น.ส.จิรสิตา ณ สงขลา
21. น.ส.จุฑามาศ ทาบโลหะ
22. นายจุมพล โซ่เจริญธรรม
23. นายชญานนท์ เหราบัตย์
24. นายชญานิน ตาปนานนท์
25. น.ส.ชนนิภา พลพืชน์
26. น.ส.ชนนิสา พลพืชน์
27. นายชนม์ฯปีติ พรรุ่งโรจน์
28. นายชยนนท์ ศิริทรงธรรม
29. นายชยพล โอภาสวงศ์
30. นายชยันต์ ไชยพร
31. น.ส.ชลลดา ชำนัญมนูญธรรม
32. น.ส.ชลาทิตย์ ศรีพิเชียร
33. นายชวกร พงศ์บุญชู
34. นายชวัลวิทย์ วชิรปาณีกูล
35. น.ส.ชัชสรัญ เกียรติมงคลกุล
36. น.ส.ชัญญกร ถนอมพันธุ์
37. น.ส.ชาลิสา ตังคนังนุกูล
38. นายชินภัทร มณีรินทร์
39. นายญาณิน ไทยตระกูลพาณิช
40. น.ส.ฐิติกานต์ ประเดิมวงศ์
41. นายฐิติบุตร ธีรสรเดช
42. นายณฐ ปาลเดชพงศ์
43. น.ส.ณฐิญา รอดเดช
44. นายณภัทร ศรีอัศวอมร
45. นายณัชพล กู้กุลประสงค์
46. น.ส.ณัฏฐณิชา สหเวชชภัณฑ์
47. น.ส.ณัฐณิชา สมทรัพย์
48. นายณัฐดนัย อร่ามเธียรธำรง
49. นายณัฐนันท์ เลิศปัญญาโรจน์
50. นายณัฐพงศ์ ทีฆพุฒิ
51. นายณัฐภัทร ทินนโชติ
52. นายณัฐภัทร์ เชาวน์เกษม
53. นายณัฐสิทธิ์ ลีลาศิริวงศ์
54. นายณัท ภวสันต์
55. น.ส.ณิชา รอดอนันต์
56. น.ส.ดวงธิดา วงศ์ประทีป
57. น.ส.ดวงใจ ดูเบ
58. น.ส.ตะวันวาด กิติดำรงสุข
59. น.ส.ทาถารัต สุติเชวงกุล
60. นายธงฉัตร อิงคุทานนท์
61. นายธนกฤต วิเศษพงษ์อารีย์
62. นายธนณัฏฐ เจริญกิจทวีวงศ์
63. นายธนพนธ์ เหลืองกาญจนา
64. น.ส.ธนพร ปภัสราทร
65. น.ส.ธนภร อัมโรสถ
66. นายธนภูมิ เลิศปัญญาโรจน์
67. น.ส.ธนวันต์ เบญจพลกุล
68. นายธนวิชญ์ ประสงค์พงษ์ชัย
69. นายธนัท อรวีระกุล
70. นายธรรม มุทิรางกูร
71. นายธรรมชาติ ด่านธำรงกูล
72. นายธราธร รังสิมาภิรัต
73. น.ส.ธัญปภา ชลสายพันธ์
74. น.ส.ธัญภา ศรีประเสริฐวงศ์
75. นายธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง
76. นายธีรภัทร ศรีไตรรัตนรักษ์
77. นายธีรวิทย์ วชิรคพรรณ
78. นายธีรุตม์ โฆษิตานนท์
79. น.ส.นพร สืบสงวน
80. นายนภัส วังวรัญญู
81. น.ส.นวลพัฒน์ วิทวัสชุติกุล
82. นายนวัต วัฒนาวุฒิ
83. น.ส.นันทนิษฐ์ พิริยะรังสรรค์
84. น.ส.นาภิชา สุไพที
85. นายนิธิวัชร์ ตุลยนิษกะ
86. น.ส.นิรภา อัศวกุล
87. นายบวรปรัชญ์ วิจารณ์วรรณลักษณ์
88. น.ส.บูรณา วิวัฒนานุกูล
89. น.ส.ประภารัตน์ เปี่ยมเพชรกุล
90. น.ส.ปริชญา ธนาคม
91. นายปริวัฒน์ เรืองปราชญ์
92. น.ส.ปรียภัสร์ พงษ์ศักดิ์
93. น.ส.ปวิตรา ชำนาญโรจน์
94. นายปวีณ ศรีรุ่งธรรม
95. น.ส.ปัณฑารีย์ วิรยศิริ
96. น.ส.ปารณีย์ นาคแดง
97. น.ส.ปาลินี ตู้จินดา
98. นายปิยวัช ตันติไพจิตร
99. นายปิยะบุตร ตั้งจิตมั่นงามกุล
100. น.ส.ปีย์รณา นาคแดง
101. น.ส.ปุญณิกา รัตนไชย
102. น.ส.ปุณณภา วีระภุชงค์
103. น.ส.ปุณยภา ไศละสูต
104. นายพชร ฉินทกานันท์
105. น.ส.พชรณัฎฐ์ โลหะพืชน์
106. น.ส.พชรพรรณ ประยูรรัตน
107. น.ส.พรจิรา ภัทรนาวิก
108. น.ส.พรปวีณ์ ศิริมาลัยสุวรรณ
109. น.ส.พรรษพร ทมทิตชงค์
110. น.ส.พริมา ไพบูลย์พุฒิพงศ์
111. นายพรเทพ เขมสถิตย์อนันต์
112. นายพร้อมพงศ์ เศรษฐศิริสมบัติ
113. นายพศวีร์ พรพินิจสุวรรณ
114. น.ส.พัทธ์ธีรา ลาภธนานนท์
115. นายพิชญุตม์ ทองสะอาด
116. น.ส.พิมพรรณ สุขุมวาท
117. น.ส.พิมพ์ภัทร พจนศิลป
118. นายพิสิฏฐักร เจริญมิน
119. น.ส.พีรยา โสภณพัฒนา
120. นายพีรวัฒน์ นาวีเจริญ
121. นายพีรวิชญ์ กล้าขาย
122. นายพีรวุฒิ อยู่ประเทศ
123. น.ส.ภทรมน เดชะรินทร์
124. น.ส.ภวิกา วงษ์คณารัตนกูล
125. น.ส.ภสภัสส์ วงษ์กุลรัตน์
126. น.ส.ภัคจิรา อุณหภิรมย์
127. น.ส.ภัทรธิดา ปัญญาแก้ว
128. น.ส.ภัทรนฤน พินิจภูวดล
129. น.ส.ภัทรพร เตชะพงศ์ธาดา
130. น.ส.ภัทรพร พงษ์นาค
131. นายภัทรพันธุ์ อังอติชาติ
132. นายภัทรภณ วัฒนานุกูลกิจ
133. น.ส.ภัทรมน ไตรวิจิตรคุณ
134. น.ส.ภัทรสร คูร์พิพัฒน์
135. น.ส.ภัทราพร นรนิตชัยกุล (ภัชชาเนตร นลินปกรณ์)
136. น.ส.ภัทราพร อร่ามเสรีวงศ์
137. นายภัทรเศก จิรบวรวิสุทธิ์
138. น.ส.ภัทร์ศรัณย์ พงศ์สุภาชิยทัช
139. นายภาณุกร บุญทรัพย์
140. นายภาสวิชญ์ สุทธาโรจน์
141. นายภูริณัฐ บงสุนันท์
142. นายภูริณัฐ พูนทองพันธ์
143. น.ส.มณีกาญจน์ สิงหรัตน์
144. น.ส.มทินา บุญปราโมทย์
145. น.ส.มนัญชยา ปานทอง
146. น.ส.มยุรี เครารพธรรม
147. น.ส.มุทิตา ศรีสรรพศิริกุล
148. น.ส.ยวิษฐา กรินชัย
149. นายรพีพงษ์ สุขสมทิพย์
150. น.ส.รมณา ตรีสุโกศล
151. นายรุจน์ ไกรกาญจน์
152. นายวชร มิตรสัมพันธ์
153. นายวชิรวิทย์ ปัญญาดี
154. นายวชิรวิทย์ รู้กิจการพานิช
155. นายวติ จรรยาประเสริฐ
156. นายวรท เปรมตุ่น
157. นายวรพิพัฒน์ ลามพัด
158. นายวรรณวรงค์ นภาพร
159. น.ส.วรวลัญช์ นิธิโรจน์ธนัท
160. น.ส.วริยา จงศิริ
161. นายวรุตม์ คีรีกาญจนะรงค์
162. นายวฤทธิ์ ชูกระชั้น
163. น.ส.วัลลดา ชีวาพัฒน์
164. นายวิชญะ ศรีตระกูล
165. น.ส.วิชญาดา เมฆหิรัญศิริ
166. นายวิชญ์กรณ์ สายันต์วิสุทธิคาม
167. น.ส.วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
168. นายวุฒิธร ศิริประสพโสธร
169. นายศรณ์ ศรไพศาล
170. น.ส.ศริยา เจียรประเสริฐ
171. นายศักดิพัฒน์ ประจักษ์สูตร์
172. น.ส.ศิรดา ตั้งปณิธานสุข
173. นายศิระ พัฒนเศรษฐพงษ์
174. นายศุภกร โกสุมา
175. นายศุภกร บุญสนิท
176. น.ส.ศุศรษา หอมหนัก
177. นายสกลวัฒน์ เสนีย์โกศล
178. นายสมประสงค์ แสงทองสุข
179. นายสรณัฐ อ้อสุวรรณ
180. น.ส.สรวงรัตน์ กาญจนจงกล
181. น.ส.สริตา ศรีมาจันทร์
182. น.ส.สวรส อัครจินดานนท์
183. นายสหสัญญ์ ก้องพงศ์ปีติ
184. น.ส.สัตตกมล ตัมพานุวัตร
185. คุณสิตถวัชร์ มนตรีวัฒนาการ
186. นายสิตราวัชร์ พนาวิวัฒนาการ
187. น.ส.สิตานัน โพธิ์นทีไท
188. น.ส.สิทธินันท์ ชวาลภาฤทธิ์
189. นายสิทธิศักดิ์ สนทนา
190. นายสิรวิชญ์ ไชยานุกิจ
191. น.ส.สิรินทร์ ตั้งเจริญเสถียร
192. นาวสาวสุชญา ชมรัตนสุวรรณ
193. นายสุทธิภัทร ภควลีธร
194. น.ส.สุพิชชา วีระถาวร
195. นายสุวิจักขณ์ สุรัชวรางกรณ์
196. นายสุวิชัย เพียรชอบ
197. น.ส.สุหรรษา จารุรัตนา
198. นายอธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
199. น.ส.อภิชญา เกริกไกรวุฒิกุล
200. น.ส.อภิชญา จรรยาวรลักษณ์
201. นายอภิวุฒิ ตันชนะประดิษฐ์
202. น.ส.อมลรดา อุปยโส
203. น.ส.อรณิช บำรุงวุทธิ์
204. นายอรรถโชติ ชนวีระยุทธ
205. น.ส.อริสรา วิโรจน์
206. น.ส.อริสา สิริพิพัฒน์
207. น.ส.อังคณา บุญสัมพุทธ
208. นายอาณัติ จันทนลาช
209. นายอานนท์ จันทนลาช
210. นายอานนท์ อัศวโภคิน
211. นายอินทัช สร้อยศรี
212. น.ส.เป็นบุญ ดาวเรือง
213. นายเมธัส ตันอริยกุล
214. นายเศรษฐวุฒ ลี
215. นายเสฎฐวุฒิ สุขเอียด
216. น.ส.แพรวพจี โรจน์ทังคำ
217. นายไชยอนันต์ ศรัณย์ภัทร