แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 081-742-3139 รุ่น 12/1 ซอยอาลาดิน ถนนพหลโยธิน 30