แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110084-017-3575 02-675-3429 รุ่น ซอยแยกถนน ณ ระนอง ถนน ณ ระนอง