เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120098-253-9512 02-211-8466 รุ่น ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา