เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120091-414-7481 02-677-5169 รุ่น ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ