เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400099-153-2515 รุ่น ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท