เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400097-921-7189 02-129-3969 รุ่น ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท