เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400094-889-5991 รุ่น ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท