เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400086-774-3901 รุ่น ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี