เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400081-178-1888 02-251-9138 รุ่น ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท