เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400094-068-1718 02-619-6289 รุ่น ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน