เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400092-262-3430 02-279-1080 รุ่น ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน