เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400091-549-4451 รุ่น ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน