เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400086-626-8931 02-279-0916 รุ่น ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน