เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 02-616-0642 รุ่น ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน