เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330087-988-3939 รุ่น ซอยจุฬา 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่