เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330081-626-1806 02-215-3290 รุ่น ถนนเจริญเมือง แขวงรองเมือง