เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500089-992-0377 081-110-6923 รุ่น ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม