เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500085-554-7500 02-266-6100 รุ่น ถนนสีลม แขวงสีลม