เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500083-306-4474 02-235-5125 รุ่น ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา