เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500080-464-3921 02-634-7952 รุ่น ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์