เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600095-759-8222 02-8905529 รุ่น ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ