เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300083-074-2020 02-668-7593 รุ่น ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล