เขตคลองเตย แขวงคลองเตยกรุงเทฯ 10110 850474732 รุ่น 13/43 ถนนสุนทรโกษา