รุ่น 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 17 ห้อง 1702-1703