ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศพินทุ์ ภูมิรัตน (มงคลสุข) รุ่น 4