น.ส.พิชชาภัสร์ (เดิม ปัทมาวดี) บุณย์สวัสดิ์ รุ่น 20