ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพลเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 080-902-9931 รุ่น 11/37 ซอยลาดพร้าว 17