ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอนเขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 080-289-2811 รุ่น 6 ซอยเย็นจิต 2 แยก 5